Profilbild för Said Abdu (FP)

Politikerna i riksdagen Said Abdu

FP Folkpartiet
Bor: Trollhättan
Födelseår: 1986
Inkomst:
 • 313 119 kr (2013) Tidigare årsinkomster Tidigare årsinkomster
 • 211 608 kr (2012)
 • 252 405 kr (2011)
 • 137 132 kr (2010)
 • 69 847 kr (2009)
 • 200 137 kr (2008)
Bolag:
Valkrets: Riksdagen: Västra Götalands läns norra

Källor: Valmyndigheten, Infotorg, Bolagsverket. Fotograf: Linda Jönér

Uppdaterad:

Presentera dig själv

Möt Said, en man med en fot i näringslivet och siktet inställt på framtiden. Entreprenör sedan fem år med flertalet förtroendeuppdrag i bagaget, bland annat som ordförande i Företagarna Trollhättan och inom Studieförbundet Vuxenskolan Väst. Som civilekonom, entreprenör och företagare har han skaffat sig kunskaper som behövs för landets framtid och nu kan han representera dig i riksdagen. Said vill verka för; Förbättrade arbetsvillkor(bland annat genom att behålla lägre arbetsgivaravgift för unga, lika lön för lika arbete och obligatorisk a-kassa). Förbättrade villkoren för studenter och egenföretagare(mer social trygghet, mindre regelkrångel och en arbetsförmedling som är anpassad efter småföretagens situation). Dessutom ska alla ges möjligheter att via arbete, egen försörjning och svenskkunskaper integreras i samhället - Din bakgrund ska inte avgöra din framtid! Kryssa Said Abdu, andra namn på Folkpartiets lista, senast den 14 september.

Varför ska man rösta på dig?

För att värna och förbättra det entreprenöriella ekosystemet i Västsverige, som ger jobb, du ger mig mandat att jobba mot intolerans och hat, dessutom att verka för framtidens välfärd med bra vård, skola, omsorg och poliskår. Ett tryggt Sverige där alla kan leva under personlig frihet.

Vilka tre politiska frågor är de viktigaste för dig att driva?

 1. 1. Västsvenska näringslivet (entreprenöriella ekosystem och omställningsfrågor)
 2. 2. Inkludering (personer med funktionsnedsättning eller som står utanför arbetsmarknaden, ungdomar, äldre, nysvenskar m.fl.)
 3. 3. Minska den administrativa bördan för våra hjältar lärarna, läkarna och poliserna genom ökade administrativa resurser

Dela sidan

Facebook Twitter E-post

Så svarade Said Abdu i valkompassen

 • Ideologiska frågor

  Satsa på ett Sverige med små inkomstskillnader
  Said Abdu: Ganska bra förslag
  "Alla har rätt till en grundläggande ekonomisk standard. Om vissa människor på grund av fattigdom eller utanförskap utestängs från möjligheten att delta i samhällslivet på jämlika villkor inskränks deras frihet, och den sociala sammanhållningen hotas. Den socialliberala marknadsekonomin måste därför kombineras med en generell välfärdspolitik med omfördelande inslag. Den socialliberala ekonomiska politiken syftar till att bekämpa fattigdom, inte rikedom."
  Satsa på ett Sverige med mer privat företagsamhet och marknadsekonomi
  Said Abdu: Mycket bra förslag
  Satsa på ett Sverige där makt omfördelas från män till kvinnor
  Said Abdu: Mycket bra förslag
  Satsa på ett Sverige där brottslingar straffas hårdare jämfört med idag
  Said Abdu: Mycket bra förslag Extra viktig
  "För att minska brottsligheten krävs ett helhetsgrepp med starka brottsförebyggande insatser, tidiga och tydliga insatser mot ungdomsbrottslighet, att fler brott utreds så att fler döms samt en kriminalvård där fokus är på att minska återfallen. Folkpartiet vill att lagen ändras så att straffet blir ännu högre för organiserad brottslighet. Vi vill också minska den så kallade mängdrabatten, som innebär att domstolarna sänker det sammanlagda straffet för den som begått många brott. Det finns också några brottstyper där domstolarna i alltför hög utsträckning lagt sig i den lägsta delen av straffskalan, och där lagen av den orsaken behöver ändras."
  Satsa på ett mångkulturellt Sverige
  Said Abdu: Mycket bra förslag
  "Folkpartiet använder sällan begreppet mångkultur. Istället talar vi mer om individens frihet, i vilket kulturell tillhörighet ingår. Sverige ska vara ett öppet och tolerant land. Fördomar och diskriminering ska bekämpas."
  Satsa på ett Sverige där kristna värden får större inflytande över politiken
  Said Abdu: Mycket dåligt förslag
  "Staten har ett ansvar för att säkra en fri religionsutövning, men ska inte ta ställning för en viss religion eller vissa samfund."
  Satsa på ett Sverige där hög utbildning ger bättre lön jämfört med idag
  Said Abdu: Mycket bra förslag
  "Staten ska inte styra lönesättningen, men genom skattereformer vill vi att det ska löna sig bättre att arbeta, utbilda sig och ta ansvar."
  Satsa på ett samhälle där homo-, bisexuella och transpersoners rättigheter utökas
  Said Abdu: Mycket bra förslag
  Att bekämpa klimatförändringarna ska överordnas alla andra politiska frågor
  Said Abdu: Ganska bra förslag
  "Klimatfrågan är vår generations viktigaste miljöfråga, och en av de allra viktigaste frågorna om vi över huvud taget vill efterlämna en jord i balans till kommande generationer. För att möta den behövs en aktiv klimatpolitik som hänger ihop med en klok ekonomisk politik."
 • Jobb och arbetsmarknad

  Kvinnor ska kunna kvoteras in i bolagsstyrelser
  Said Abdu: Mycket bra förslag
  "Det offentliga har ett ansvar att verka för jämställd och jämlik tillgång till makt och ska särskilt visa vägen genom jämställd karriärutveckling och rekrytering till myndigheter och offentligt ägda bolag."
  Pensionsåldern ska höjas
  Said Abdu: Ganska bra förslag
  "Ingen ska tvingas att jobba längre, men vi vill att rätten att stanna kvar i arbetslivet ska höjas till 69 år. Liksom i dag ska man kunna välja pensionsålder själv."
  Veckoarbetstiden ska sänkas
  Said Abdu: Mycket dåligt förslag Extra viktig
  "Vi tror inte att en lagstadgad förkortning av arbetstiden skulle ge fler arbetstillfällen. Ingenting hindrar däremot att arbetstiden förkortas genom kollektivavtal där en del av löneökningen växlas in i kortare arbetstid. Detta är dock något som parterna på arbetsmarknaden måste bestämma över."
  Det ska bli lättare för företag att bestämma vilka som ska sägas upp vid arbetsbrist
  Said Abdu: Ganska bra förslag
  "Turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd (Las) ska utgå ifrån kompetens, inte anställningstid. En förändring av arbetsrätten ska kombineras med ett bättre omställningsstöd för den enskilde i form av generell och förstärkt statlig arbetslöshetsförsäkring och ökade möjligheter till kompetensutveckling."
  A-kassan ska höjas
  Said Abdu: Mycket bra förslag
  "Vi vill reformera arbetsmarknaden för ökad rörlighet i kombination med ökad trygghet i omställningen."
  Det ska vara lägre ingångslön för ungdomar på första jobbet
  Said Abdu: Mycket bra förslag Extra viktig
  "Det är viktigt att underlätta för fler ungdomar att komma in på arbetsmarknaden genom att lära sig ett yrke parallellt med att de under inskolningstiden har lägre lön. Vi välkomnar därför de ungdomsavtal på bl.a. det kommunala området där unga anställs till 75 % av lönen medan de får utbildning i yrket och studentmedarbetaravtalen som nyligen börjats tillämpas."
 • Skola och utbildning

  Eleverna ska få betyg från årskurs 4
  Said Abdu: Mycket bra förslag
  "Vi vill införa betyg från årskurs 4. Mål, prov och betyg är viktigt. De lyfter inte i sig resultaten, men de sätter fokus på kunskapsresultaten så att skolan tidigt kan upptäcka vilka elever som behöver mer stöd och stimulans i skolan."
  Staten ska ta över ansvaret för skolan från kommunerna
  Said Abdu: Mycket bra förslag Extra viktig
  "Kommunaliseringen av skolan har misslyckats. Våra hjältar lärarnas yrkesstatus har sjunkit som en följd av kommunaliseringen. Landets 290 kommuner klarar inte på egen hand av att lyfta resultaten i svensk skola. Det är dags att återförstatliga skolan."
  Alla gymnasieprogram ska leda till högskolebehörighet
  Said Abdu: Mycket dåligt förslag
  "Det ska inte vara obligatoriskt att läsa in högskolebehörighet, men alla som vill göra det har redan den möjligheten på alla gymnasieprogram. Så ska det också vara. Men att tvinga alla att läsa fler teoretiska kurser, även dem som inte vill, leder bara till avhopp. Regeringens gymnasiereform utestänger ingen utan ger alla elever möjlighet att själva välja. Den ger dessutom elever på yrkesutbildningar mer tid för att lära sig yrkeskunskaper."
  Antalet friskolor ska begränsas
  Said Abdu: Ganska dåligt förslag
  "Nej, kommunpolitiker ska inte bestämma vilka skolor barn ska gå i, det ska föräldrar och, när barnen är äldre, eleverna själva bestämma. Vi vill att kommunerna ska vara remissinstans vid etablering av nya friskolor, men de ska inte ha veto. Det är Statens skolinspektion, inte kommunen, som ska godkänna vilka friskolor som ska få starta."
  Betyg i ordning och uppförande ska införas i skolan
  Said Abdu: Ganska bra förslag
 • Vård och omsorg

  Staten ska ta över ansvaret för sjukvården från landstingen
  Said Abdu: Ganska bra förslag
  "Vi vill stärka den statliga samordningen och styrningen av vården. Det skapar bättre likvärdighet över hela landet, vilket är särskilt viktigt för patienter med sällsynta diagnoser och patienter i glesbygd."
  Vårdnadsbidraget för småbarnsföräldrar ska avskaffas
  Said Abdu: Mycket bra förslag
  Kommunernas hemtjänst ska kosta lika mycket oavsett var man bor
  Said Abdu: Ganska bra förslag
  "Folkpartiet var pådrivande för den modell som gäller idag: att det finns ett högkostnadsskydd som är samma i hela landet för hur mycket man mest får betala per månad, oh ett förbehållsbelopp, det vill säga en gräns för hur mycket av sin inkomst man minst ska få behålla per månad. Även om hemtjänsten kostar olika mycket per timme i olika kommuner, behöver ingen betala mer än 1776 kr per månad oavsett var de bor (och den som har låg inkomst betalar mindre än så)."
  Vinster ska inte tillåtas inom skattefinansierad vård och omsorg
  Said Abdu: Ganska dåligt förslag
  "Folkpartiet vill att vårdval och etableringsfrihet ska råda i hela landet för den som lever upp till kvalitetskraven. Vinstdrivande företag ska kunna verka i välfärdssektorn så länge kvalitetskraven uppfylls och ägarna tar ett långsiktigt ägaransvar. Idéburna organisationer och sociala företag utan vinstsyfte är viktiga aktörer i välfärden och ska få goda möjligheter."
  Papperslösa flyktingar ska få fri vård
  Said Abdu: Mycket bra förslag
  "Folkpartiet vill att gömda och papperslösa barn ska ha rätt till vård på samma villkor som andra barn i Sverige. Gömda och papperslösa vuxna ska ha rätt till vård i samma utsträckning som asylsökande, och betala samma patientavgift. Det innefattar hälsoundersökning, subventionerad mödravård och vård som inte kan anstå."
 • Ekonomi och skatter

  En förmögenhetsskatt ska återinföras
  Said Abdu: Mycket dåligt förslag Extra viktig
  "Alliansregeringen avskaffade förmögenhetsskatten år 2007. Den var godtycklig och drev jobb och kapital ut ur landet. Många personer med stora kapitaltillgångar kunde skatteplanera sig undan skatten eller var helt undantagna från förmögenhetsbeskattning, medan många småhusägare fick betala förmögenhetsskatt på grund av snabbt stigande taxeringsvärden. När Alliansregeringen tog bort förmögenhetsskatten vände en hel del kapital hem till Sverige igen. Om förmögenhetsskatten återinförs kommer kapital och företagsamma människor återigen försvinna ut vårt land. Sverige behöver driftiga individer som vågar investera sitt kapital i Sverige. Därför vill Folkpartiet inte återinföra förmögenhetsskatten."
  RUT-avdraget ska behållas som det är
  Said Abdu: Mycket bra förslag
  "RUT-avdraget har skapat tusentals nya jobb och betalar i stort sett sig självt genom det gjort svarta jobb till vita. Avdraget har också gett jobb till många som haft svårt att ta sig in på arbetsmarknaden och gett bättre villkor och pensionspoäng till dem som tidigare jobbade svart."
  Statligt ägda bolag ska inte säljas
  Said Abdu: Ganska dåligt förslag
  "Det finns vissa statliga bolag som bör behållas i offentlig ägo därför att de fyller en viktig samhällsfunktion. Ett sådant exempel är Systembolaget. Däremot bör staten sälja SAS."
  Föräldraförsäkringen ska enligt lag delas lika
  Said Abdu: Ganska bra förslag
  Det ekonomiska stödet till glesbygden ska öka
  Said Abdu: Ganska dåligt förslag
  "Det är viktigt att det finns ett utjämningssystem som skapar likvärdiga förutsättningar i hela landet. För att öka tillväxt och få fler jobb att skapas i glesbygden är det viktigaste generella reformer för företagsamhet, utbildning och integration."
 • Miljö

  Dagens kärnreaktorer ska få ersättas med nya
  Said Abdu: Mycket bra förslag
  "Nya kärnkraftsreaktorer som klarar högt ställda säkerhetskrav ska kunna byggas i Sverige på de platser där reaktorer finns idag. Våra nuvarande reaktorer tas ur drift från 2020-talet och framåt. För att Sverige ska klara av att möta klimathotet och samtidigt säkra såväl energiförsörjningen som jobben behöver vi kunna ersätta våra nuvarande reaktorer. Detta därför att kärnkraften är en viktig del för att säkra en klimatneutral elproduktion i vårt land. Alliansen har kommit överens om att de tio reaktorer som nu är i drift kan ersättas med maximalt tio nya reaktorer på de platser där reaktorer. Folkpartiet anser att antalet kärnkraftsreaktorer också kan vara högre."
  Bensinskatten ska höjas
  Said Abdu: Mycket dåligt förslag
  Stödet till vindkraften ska tas bort
  Said Abdu: Ganska bra förslag
  Det ska skjutas fler vargar i Sverige
  Said Abdu: Ganska dåligt förslag
 • Invandring och integration

  Det ska vara möjligt att söka asyl till Sverige på svenska ambassader utomlands
  Said Abdu: Ganska bra förslag
  "Det måste skapas lagliga och säkra vägar att ta sig till EU för dem som är i behov av skydd. Därför vill vi att det ska bli möjligt för asylsökande att kunna ansökan om visum på samtliga EU-ambassader runt om i världen eller tillfälliga konsulära kontor i flyktingläger och konflikthärdar. Detta är mer rättssäkert än att göra asylprövningen på själva ambassaden, där det inte finns möjlighet till att genomföra överprövning i domstol med tvåpartsförfarande och där inte heller den asylsökandes säkerhet under asylprövningstiden kan garanteras på samma sätt."
  Färre flyktingar ska få stanna i Sverige
  Said Abdu: Mycket dåligt förslag
  "Vi försvarar asylrätten som en mänsklig rättighet för förföljda människor på flykt. Varje människa ska ha rätt att få sin sak prövad. Dock måste samtliga EU-länder ta sitt ansvar för asylsökande och dessutom öka mottagandet av kvotflyktingar. EU:s gemensamma asylpolitik ska utvecklas vidare. Arbetet mot förvarstagande, kränkande behandling och familjesplittringar måste skärpas."
  Det ska lagstiftas om att alla kommuner ska ta emot flyktingar
  Said Abdu: Ganska dåligt förslag
  "Alla kommuner bör ta sitt ansvar för att ta emot nyanlända, men staten ska inte generellt styra var nyanlända ska bo. Lagen har dock ändrats så att alla kommuner numera har skyldighet att ta emot ensamkommande barn. Det är angeläget att nyanlända har förutsättningar och drivkrafter att bo i kommuner med god arbetsmarknad. Den asylsökande har rätt att själv välja sin bosättning."
  Polisen ska aktivt söka upp och avvisa asylsökande som fått avslag
  Said Abdu: Ganska bra förslag
  "Sverige har reglerad invandring, och den som efter noggrann prövning (och möjlighet till överprövning i två domstolsinstanser) fått avslag på sin ansökan får därför inte stanna. Många lämnar också landet frivilligt. Hur polisen prioriterar denna uppgift i förhållande till andra måste vara en sak för myndigheten att avgöra. Avvisningar och utvisningar från Sverige ska utvärderas och kvalitetsgranskas. Ingen ska utsättas för skadlig eller förnedrande behandling under avvisning eller utvisning."
 • Övriga frågor

  Sverige ska lämna EU
  Said Abdu: Mycket dåligt förslag
  Sverige ska satsa mer på försvaret
  Said Abdu: Mycket bra förslag
  "Den säkerhetspolitiska utvecklingen är osäker både i vårt närområde och övriga delar av världen. Den politiska utvecklingen i Ryssland är allvarlig och går åt fel håll. Det måste leda till konsekvenser för Sveriges försvarsförmåga. Det svenska försvaret behöver stärkas."
  Sverige ska bli medlem i NATO
  Said Abdu: Ganska bra förslag
  "Grunden för Sveriges säkerhetspolitik ska vara samarbete och alliansbyggande med andra demokratier. Folkpartiet anser att vid sidan av de enskilda ländernas militära stridskrafter ska Nato ansvara för det territoriella försvaret av Europa. Därför bör Sverige söka medlemskap i Nato. Redan idag har Sverige ett tätt och nära samarbetet med Nato genom till exempel gemensamma övningar och svenskt deltagande i internationella insatser under Natos ledning. Samtidigt saknar vi möjlighet påverka organisationen eftersom vi inte är medlemmar. Vi kan heller inte ta del av de säkerhetspolitiska garantier som Natos medlemmar ger varandra. Därför menar Folkpartiet att Sverige ska gå med i Nato, när det finns tillräckligt stöd för det."
  Det ska vara fri entré till statliga museer
  Said Abdu: Mycket bra förslag
  Upphovsrättsskyddat material från internet ska fritt få laddas ner för eget bruk
  Said Abdu: Ganska dåligt förslag
  "Upphovsrätten måste anpassas till ny teknik och nya distributionsformer, men kulturskaparnas rätt att bestämma över sina verk är en förutsättning för kulturens frihet."
  Polisen ska kunna begära ut uppgifter om privatpersoners internet- och telefontrafik
  Said Abdu: Ganska dåligt förslag
  Gårdsförsäljning av vin ska tillåtas
  Said Abdu: Mycket bra förslag
  "Folkpartiet skulle gärna se att lokala producenter får möjlighet att sälja sina egna produkter. Noggranna juridiska utredningar av EU-rättens konkurrensbestämmelser visar att detta med största sannolikhet tyvärr inte är möjligt utan att äventyra Systembolagets ställning. Eftersom vi värnar Systembolaget har vi därför inte några förslag om gårdsförsäljning, men vår principiella inställning är att det hade varit positivt."
Visa alla svar och kommentarer