Om cookies på våra tjänster

Vi har placerat cookies på din dator och lagrar ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här: Om cookies och personuppgifter

Dator från första klass minskar kunskapsgapet mellan pojkar och flickor

IT I SKOLAN · Anna-Karin Hatt och Ulrika Carlsson om IT i skolan:

Sverige är världsledande när det gäller IT, men skolan har inte tagit till sig tekniken. Där finns en outnyttjad kraft som skulle kunna lösa många av skolans problem. När elever får använda dator redan från första klass ökar såväl textmängderna som kunskapsresultatet – framför allt bland pojkarna, skriver Anna-Karin Hatt (C) och Ulrika Carlsson (C).

Sverige ligger långt fram på IT-området. Vi toppar mätning efter mätning vad gäller IT-mognad. Nyligen visade siffror från EU:s statistikmyndighet Eurostat att Sverige är det land i EU där högst andel av befolkningen har tillgång till bredband.

Våra medborgare har tagit för sig i den digitala revolutionen. Numera sköter vi ärenden, söker information och håller kontakt med nära och kära via nätet, oavsett begränsningar i tid eller rum. Allt detta är bra. Men tyvärr finns det ett stort orosmoln; den svenska skolan. Visst finns det datorer i många av de svenska skolorna, men inte i tillräcklig omfattning och framför allt används de inte som de pedagogiska hjälpmedel de kan vara.

Väldigt många av svenska elever får sällan eller aldrig använda modern it under lektionstid.

Samtidigt ser vi hur många elevers betyg halkar efter och att andelen behöriga till gymnasiet minskar, framför allt bland pojkar. Undersökningar som PIRLS och TIMSS visar att läsförståelsen bland svenska elever har blivit allt sämre i jämförelse med elever i andra länder. Det här är djupt allvarligt.

En sämre läsförståelse gör det svårare att ta till sig undervisning också i andra ämnen. Som IT-minister respektive skolpolitisk talesperson för Centerpartiet är vi helt övertygade om att en ökad och utvecklad användning av IT i skolan är svaret på flera av skolans problem. Flera goda exempel tyder på detta.

I Ale kommun i västra Götaland får elever använda datorer redan från första klass. Där har man upptäckt att när skolbarnen får skriva på en dator ökar såväl textmängderna som kunskapsresultatet, framför allt bland pojkarna. Andelen adjektiv ökar, vilket enligt forskare är ett tydligt tecken på att eleven fått ett alltmer utforskande och beskrivande språk. Och barnen experimenterar alltmer med sitt språk.

De resultat som skolorna i Ale och andra skolor runt om i landet kan uppvisa, med hjälp av modern teknik och pedagogik, behöver tas efter av alla skolor.

Utvecklingen på IT-området och digitaliseringen av samhället spelar stor roll för skolornas möjligheter att fullfölja sitt uppdrag. Därför har Centerpartiet i regeringen medverkat till att skärpa de nationella riktlinjerna så att de nu är glasklara. I skollagen, de nya läroplanerna och i kraven för lärarexamen framgår tydligt att moderna läroverktyg har en naturlig plats i skolan. Alla svenska elever har rätt att få digital kompetens och få använda moderna läroverktyg.

Nu är det upp till alla svenska skolhuvudmän – kommunala som fristående – att se till så att deras lärare och elever kan få använda den pedagogik och de möjligheter som datorer och andra moderna läroverktyg öppnar för i den egna skolverksamheten.

I det bör ingå att alla lärare har tillgång till en egen dator i jobbet.

Skolorna måste bli bättre på att ta tillvara it:s potential som pedagogiskt verktyg och som ett strategiskt verktyg som kan hjälpa fler att lära sig mer. Fler barn måste få chans att lära, och alla elever måste få den digitala kompetens som krävs på en alltmer konkurrensutsatt arbetsmarknad. Att höja kompetensen och användningen av IT i skolan är en viktig investering i våra barns framtid.