Länders utveckling i kurvor


från den 28:e april


Hur ser utvecklingen av corona i Sverige ut? Hur ser den ut i våra grannländer och i resten av Europa? Och vad händer i Kina och USA? Det är svårt att bli klok på jämförelserna mellan olika länder eftersom det varierar hur man mäter smittade och avlidna i länderna.

I den här artikeln kommer vi ändå att göra ett försök att visa utvecklingen i ett antal länder.

Ny version


Den här artikeln publicerades den 28:april, det finns en nedkortad version med dagligen uppdaterad siffror

Efter artikeln finns en utforska materialet-avdelning där man kan göra sina egna filtreringar. Vill du gå dit direkt? Tryck på knappen

En sak till: I utforska materialet - avdelningen i slutet av artikeln uppdateras datan dagligen. Men den första delen där vi går igenom ländernas utveckling baseras på data fram till och med den 26 april. Så om det är dagsläget du vill ha måste du utforska själv.


Fall i Sverige

Vi börjar här i Sverige. Grafen visar antalet nya rapporterade fall per dag. Längst till höger är den 26 april.

Vi ser att antalet fall som rapporterats in varierar en hel del över tid.

I Sverige är det bara vissa grupper som testas, till exempel sådana som behöver vård eller sjukvårdspersonal.Ungefär 74 600 personer hade testats den 12:e April enligt Folkhälsomyndigheten.

Det är ungefär 0,7% av befolkningen. Av dem var ungefär 14,1% smittade av coronaviruset.


Fall hos våra grannar

Nu lade vi till våra grannländer Norge, Finland och Danmark.

Våra grannländer är sett till befolkningsmängd ungefär hälften så stora som Sverige. Vilka som prioriteras att testas skiljer sig också mellan länderna. Sverige sticker ut med med hur stor andel av de testade som är positiva, vi har också testat minst andel av befolkningen. Norge har lägst andel positiva fall, och har också testat störst andel av befolkningen.


Andel testadePostiva fall
Sverige0,714,1
Finland1,16,5
Danmark1,77,8
Norge2,74,9

I grafen är Sverige kvar "uppe till höger" medan de andra länderna är längre ner. Nya fall i Sverige har inte minskat på samma sätt som i våra grannländer.

Det är lite svårt att utläsa grafen eftersom antal konstaterade fall per dag varierar så mycket. Vi gör om grafen och gör en trend över antal fall per vecka.


Fall hos våra grannar, trend

Nu ser vi lite tydligare att Sverige sticker ut med antalet konstaterade fall, vi ser inte ut att ha nått toppen medan våra grannländers kurvor har en tydlig form av ett berg som först går upp men sedan vänder nedåt.

Siffrorna högst upp visar antalet veckor - Danmark hade alltså en topp för runt 2,5 veckor sedan, medan Norge hade det för närmare 4 veckor sedan.

Våra grannländer har stängt ner fler delar av samhället än vad Sverige har gjort och de hårdare restriktionerna ser ut att ha minskat smittspridningen. Vi vet ännu inte hur deras kurvor kommer att påverkas när de börjar lätta sina restriktioner.


Utgångspunkt: toppen på berget

Nu flyttade vi om x-axeln så att den högsta punkten på bergen kommer i mitten.

Sveriges kurva steg uppåt tidigare än de andras. Norge har haft sjunkande antal längre och Finland ser relativt förskonat ut i jämförelsen även om de ser ut att ha ökat lite på slutet.

Finland och Danmarks kurvor har en annan nedgång än Norge - de planar snarare ut än går ner mot noll.


Dödsfall istället för bekräftade sjukdomsfall.

Nu tittar vi istället på dödsfall och för Sverige ser vi en liten minskning, men det är för tidigt att säga om den är bestående.

Vi kommer i resten av artikeln att titta på framförallt dödsfall eftersom det är lite mindre känsligt för hur man mäter. Men det finns problem även med de siffrorna efter som vissa länder till exempel väljer att räkna ett dödsfall som Covid-19-relaterat om det är troligt, och inte bara om diagnosen är fastställd i labb.

Vi ska därför också försöka titta på trenderna i kurvorna för att följa utvecklingen, och inte bara jämföra antalet med varandra. Förutsatt att länderna individuellt rapporterar dödsfall på ungefär samma sätt under perioden så kan deras kurvor vara informativa i sig även om det inte alltid går att jämföra länderna emellan.


Dödsfall per miljon invånare

Nu skalar vi om kurvorna så att vi visar antal dödsfall per en miljon invånare.

Våra grannländers kurvor höjdes lite. Eftersom de har ungefär hälften så stor befolkning som Sverige har så påverkar ett dödsfall per capita deras kurvor ungefär dubbelt så mycket.


Schweiz och Österrike, antal dödsfall

Nu går vi ut lite längre i Europa och tittar på två länder som har en befolkning på ungefär 8,5 miljoner, vi ser nu antal dödsfall igen

Båda länderna ser ut att ha passerat en topp när det gäller dödsfall och länderna har lägre antal dödsfall än Sverige. Inte heller här vet vi vilken väg kurvorna kommer att ta framöver.


Nederländerna, Belgien och Tyskland

De här tre länderna har haft högre antal dödsfall per dag än Sverige. Högst antal har Belgien haft med runt 300 dödsfall per dag.

I de här kurvorna ser man en tendens till en inbromsning och början på en nedgång.

Nederländerna verkar ha haft en utdragen och långsam nedgång sen ungefär 3 veckor tillbaka. Belgien har haft en tydligare uppgång, topp och sedan en nedgång.


Dödsfall i förhållande till befolkningensstorlek

Nu tittar vi istället på hur många dödsfall som skett per en miljon invånare - Tysklands kurva hamnar nu längst ner eftersom de har så stor befolkning.


Spanien, Frankrike och Storbritannien

Tillbaka till antal när vi nu tittar på de här tre länderna som har haft dödsfall i ungefär samma storleksordning.

Spanien ser ut att ha passerat en topp, Frankrike också men något senare. Storbritannien har också passerat en topp men för knappt två veckor sedan.

Jämfört med Sverige ser länderna ut att ligga längre fram i skedet.

Utvecklingen framåt är svår att sia om. Kommer länderna att följa den här utvecklingen eller kommer nya toppar komma i takt med att länder lättar på sina restriktioner? Det får tiden utvisa.


Toppkurva för Spanien, Frankrike och Storbritannien

Vi tittar igen på länderna, men nu med högsta värdet som referenspunkt för tiden.

Här ser vi att Spanien sticker ut längst till höger, landet passerade en topp för drygt 3 veckor sedan. Frankrike nådde en topp för ungefär 2,5 veckor sedan men för Sverige vet vi ännu inte om det är en topp vi ser.


Toppkurvan per miljon invånare

Tittar vi på samma kurva igen fast per capita och lite längre tidsperspektiv ser vi att Spanien är det land med flest dödsfall per dag.

Sverige ligger något under de övriga länderna. Kurvan för Sverige ser också annorlunda ut, den är inte lika brant som de övriga, alltså att vi inte har haft en lika kraftig ökning vecka till vecka.

Fram till ungefär 1,5 veckor innan toppen hos respektive land har Sverige fler fall per miljon än de övriga länderna.


Kina, Italien och USA i olika faser i kurvan

Vi lämnar Sverige en stund och tittar på tre länder som befinner sig i olika situationer för dödsfallen från Covid-19.

Kina som ser ut att ha passerat sin topp för länge sen, Italien som också har minskande antal personer som dör per dag och så USA som ser ut att nått en topp för ungefär en vecka sedan.


Men även här är det problematiskt...

Tittar vi utan medelvärdet så ser vi att USA har haft en stor peak men nu gått tillbaka något.

Eftersom det antalet skiljer sig så pass mycket mellan de länderna är det svårt att jämföra. Vi ska titta på det med en normaliserad skala istället.


Kina, Italien och USA per invånare

När vi nu tittar per invånare ser vi att Kina nästan försvinner helt, och att Italien hade under sin peak fler dödsfall än USA.

Men eftersom vi inte kan jämföra med Kina så provar vi att normalisera kurvan efter landets egna maxvärde


Kina, Italien och USA med normaliserade värden.

Vi tittar återigen på medelvärden, och kurvan är normaliserad - 100% motsvarar alltså det högsta antalet dödsfall som landet har haft.

Det var alltså ungefär 9,5 veckor sedan antalet fall var som högst i Kina, 3,5 veckor sedan i Italien och USA för knappt en vecka sedan de passerat toppen.


Toppen som utgångsläge

Nu har vi lagt ländernas kurvor så att deras högsta punkt är i mitten. Då ser vi att stigningen upp till toppen har följt varandra ganska väl. Det har tagit ungefär 4 veckor innan de nått toppen och antalet dödsfall i länderna börjar sjunka.

Tre veckor efter toppen är Italien nere på ungefär 53% av max, Kina var vid samma tillfälle nere på under 20% av maxvärdet.

En vecka efter toppen ser USA:s kurva än så länge ut att följa Italiens.


Kina har i efterhand skrivit upp sina dödsfall

Antalet döda i Kina underrapporterades och landet har skrivit upp antalet döda. Eftersom rapporteringen inte ändrats bakåt i tiden har de dödsfallen placerats i mitten av April, istället för när de skedde. Tar vi med den rapporteringen så ser deras kurva ut så här. Vi sa ju att det här är problematiskt...


Utforska materialet

Vill du fortsätta utforska? Använd verktygen nedan.

Vi har filtrerat bort de länder som har färre än totalt 100 inrapporterade dödsfall. Vi uppmuntrar till att försöka titta på materialet på flera sätt, klicka gärna runt på rutorna för att få en så bred bild som möjligt av utveckligen.

Prova att trycka på rutorna nedan för att ändra hur grafen visas, du väljer länder längst ner.

Nytt: Skalningen stödjer tre lägen: Antal, Normaliserat och Per miljon invånare.Källa och metod


Statistik från Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering

Man ska vara medveten om att Johns Hopkins inte korrigerar sin data bakåt i tiden. De tittar på antalet rapporterade dödsfall per land och dag - därför går till exempel Sveriges kurvor mycket upp och ner, eftersom vi har en eftersläpning av rapporteringen av dödsfall i Sverige. Speciellt under helger underrapporteras det kraftigt - och sedan ser det ut som att hela helgens dödsfall har skett på måndagen efter eller när det rapporterats in.


Antal testade i de nordiska länderna

Befolkningens storlek från Eurostat

Antal fall hämtades från ländernas respektive ansvarig myndighet. Antalet testade individer jämfördes med antalet konstaderade fall hämtade från Johns Hopkins materialet, med datum 21 april för alla länder utom Sverige då fallen jämfördes med den 12 april.


Norge - fhi.no


Danmark - ssi.dk


Sverige - folkhalsomyndigheten.se


Finland - thl.no

Visa

Här kan du se mer från SVT Datajournalistik


Oskar Nyqvist

SVT Datajournalistik

Publicerad: 28 april 2020

Uppdaterad: 29 april 2020


Stöd för fall per miljon invånare