Dödsfallen på iva

Enligt Folkhälsomyndighetens rapportering avled 7 225 personer med covid-19 från 1 mars till sista november år 2020. Av de som avled fick 1 116 personer – alltså ungefär 15 procent – intensivvård. I den här artikeln tittar vi närmare på vad vi kan utläsa ur statistiken för dessa personer.

Vi kommer bara att titta på personer mellan 40 och 85 år. Det är i det åldersspannet de allra flesta dödsfallen har skett, vilket gör att vi lättare kan se trender och hur allt hänger ihop. Artikeln är till stora delar interaktiv, så du kan scrolla upp och ner när graferna ändrar sig för att se förändringarna igen.

Tre gånger så många män som kvinnor har avlidit

Vi börjar med att titta på fördelningen av dödsfallen på kön och ålder. Dödsfallen gäller de som avlidit inom 90 dagar från att de skrevs in på intensivvården. Män är till vänster, kvinnor till höger. Äldsta högst upp, yngsta längst ner.

.


Fler män än kvinnor, många i 70-årsåldern

Det är totalt 830 män och 255 kvinnor. Vi ser en tydlig puckel på vänster sidan (män) med en topp runt 70 år.

Att antalet dödsfall minskar efter 70 års ålder beror nog snarare på att det finns färre personer som fått vård i högre åldrar än att skulle vara mindre farligt. Vi ska titta närmare på det strax.

Kvinnornas kurva, till höger, är lägre och mer jämnt fördelad än männens.

Grafen visar alltså hur många personer som avlidit vid en viss ålder, till exempel var det ungefär sex kvinnor som dog som var 60 år gamla.


Andel av de som fått iva-vård som avlider

Nu tittar vi i stället på hur stor andel av de som fått intensivvård som avlidit inom 90 dagar.

I genomsnitt avlider 30 procent av männen och 26 procent av kvinnorna, men risken stiger med åldern.


Andelen av iva-patienter som avlider har varierat över tiden

Nu tar vi en snabb titt på hur mortaliteten har varierat månad för månad sedan mars 2020. Här tittar vi på hur många som avled inom 30 dagar från påbörjad intensivvård för att kunna se hur det ser ut i närtid.

Den övre linjen visar mortaliteten för de över 65 år, den undre för de som är yngre än 65 år.

I mars förra året var mortaliteten hög för de över 65 år, sedan gick den ner fram till hösten för att sedan öka igen. Mortaliteten för de över 65 år var högre i december och januari än den var i april och maj år 2020.

För de under under 65 ser vi höga siffror i augusti och september, men då ska vi komma ihåg att det är var relativt få personer som var inlagda då.


När dödsfallen sker

Att intensivvårdas är en del i en vårdkedja, de flesta får vanlig sjukhusvård både innan och efter de intensivvårdas. Man skrivs i regel inte ut direkt från intensivården till hemmet. En del av dödsfallen efter avklarad intensivvård sker alltså på sjukhus eller inom en vårdmiljö.

I grafen nedan ska vi titta på när patienter som intensivvårdats med covid-19 avlidit – uppdelat på ålder. Här ser vi män och kvinnor tillsammans. Siffrorna gäller fram till och med november 2020.

De som avled under tiden de intensivvårdades ser vi längst ner i mörkgrått . De som lämnat intensivvården men avled inom 30 dagar från att de skrevs in är det mittersta fältet . Högst upp ser vi de som lämnat intensivvården och avled mellan 31 och 90 dagar efter inskrivningen på iva .

 


Antal dödsfall för patienter mellan 40 och 85 år gamla

Åldern visas i sidled och antalet i höjdled. Det är både kvinnor och män.

Alla tre fälten har toppar runt 70-årsåldern – i den åldern har flest som intensivvårdats avlidit.


Fördelning av inom vilken tidsperiod de avled

Nu tittar vi i stället på hur stor andel som avled under under de olika tidsperioderna för de olika åldrarna. Vi ser att ungefär 60 procent dog under tiden de låg på iva .

Vi ser också att andelen som avled inom 30 dagar ökar med högre ålder.


Fördelning med uppdelade perioder

För personer mellan 45 och 60 år sker strax över 20 procent av dödsfallen efter 30 dagar men inom 90 dagar från påbörjad intensivvård (sektionen högst upp).

Vi ser också att antalet som dör inom 30 dagar av påbörjad vård ser ut att börja öka runt 70 år och fortsätter stiga fram till 85.

Glöm inte att det här endast är personer som har intensivvårdats med covid-19 och avlidit – det visar inte hur stor andel av alla som fått vård på iva som avlider.

Vårdtiden för patienter med covid-19 kan vara lång, vi vet tyvärr inte om de som avlider efter avslutad intensivvårdbehandlning gör det på sjukhuset eller hemma.

Utforska själv

Här kan du titta närmare på skillnaden mellan män och kvinnor. Tryck på knapparna nedan för att byta mellan graferna.Antal dödsfall, män och kvinnor


Källa och metod


Mortalitet från Svenska Intensivvårdsregistret.

Svenska Intensivvårdsregistret - Mortalitet 30 dagar, Coronafall

Svenska Intensivvårdsregistret – Mortalitet 90 dagar, Coronafall

Fördelningen över åldrar har jämnats ut med rullande medelvärde på 10 år.

I visualiseringarna med ålder är det bara personer med ålder mellan 40 och 85 år som har tagits med i presentationen, då majoriteten av patienterna ligger där. För riskgrupperna är alla patienter med, oavsett ålder.

Mortaliteten gäller från början av rapporteringen 2020 till den första december 2020, eftersom vi måste vänta minst 90 dagar för att kunna säkerställa 90 dagars mortalitet.

Antal avlidna i Sverige

Antal avlidna från folkhälsomyndigheten

Visa

Oskar Nyqvist

SVT Datajournalistik

Publicerad: 30 mars 2021