Brist på ladduttag efter elbilsboomen: ”Går alldeles för långsamt”

Utbyggnaden av ladduttag hänger inte med den snabba försäljningsökningen av elbilar. Det visar SVT:s genomgång.


Snart går det tre gånger så många bilar per uttag som för fem år sedan. Det hotar trafikens klimatmål säger flera organisationer.


Hör bilisterna om de långa köerna vid laddplatser runt om i landet.

Försäljningen av laddbara bilar slår rekord. Snart rullar över en halv miljon rena elbilar och laddhybrider i Sverige. Men alla bilar ska laddas längs vägarna och utbyggnaden av publika laddplatser hänger inte med.

När året är slut kommer det gå cirka 20 bilar per ladduttag vilket kan jämföras med cirka sex stycken för fem år sedan. Risken att hamna i laddkö på långresan har alltså ökat betydligt.

– Det är viktigt att laddutvecklingen måste följa utvecklingen av fordon, och i dag går det alldeles för långsamt, säger Mattias Bergman, vd för Mobility Sweden.

Vi ser att antalet bilar per ladduttag och laddplatser fortsätter att öka för varje år, och 2021 gick det 84 laddbara bilar per laddplats och 15 bilar per ladduttag – det blir alltså fler och fler bilar som ska samsas om samma laddstolpar.

Källa: Uppladdning.nu, SCB

Allt fler elbilar än uttag

I dag finns cirka 384 000 laddbara bilar i Sverige, enligt Uppladdning.nu. Mobility Sweden (tidigare Bil Sweden) bedömer att 60 procent av alla sålda bilar under 2022 kommer att vara laddbara. Det innebär ytterligare cirka 185 000 bilar. Vid årets slut kommer då finnas omkring 570 000 laddbara bilar.

I slutet av 2021 så var 300 000 laddbara bilar, det vill säga rena elbilar och laddhybrider, i trafik på de svenska vägarna. Det är en ökning med 68 procent jämfört med 2020. SCB:s statistik inkluderar bara privatägda laddfordon. Elbilar som ägs av kommuner och företag finns inte med i statistiken. Statistik från Uppladdning.nu inkluderar alla.

Källa: SCB

Den snabba ökningen drar ifrån utbyggnaden av publika ladduttag. Det finns i dag omkring 21 000 enligt sajten Uppladdning.nu som samlar information om var det finns laddmöjligheter. Någon klar prognos för framtiden finns inte men den siffran tros öka till cirka 27 000 vid årets slut.

– Det är tack vare elektrifieringen som de genomsnittliga CO2-utsläppen sjunker i Sverige, vi har varit duktiga på det. Men ska vi nå hela vägen måste laddinfrastrukturen byggas ut mycket snabbare, säger Mattias Bergman.

Grafiken visar ladduttag som är offentliga – alltså som alla kan och får använda. Ett ladduttag som finns på ett hotell som enbart gäster får använda är alltså inte med. Vi skiljer på ladduttag och laddplatser, en laddplats är till exempel en parkering där det finns möjlighet att ladda sin bil. Men på den parkeringen kan det finnas flera ladduttag. I slutet av 2021 fanns knappt 20 000 ladduttag, en ökning på 22 procent sedan 2020.

Källa: Uppladdning.nu

Hinder för klimatmålen

Elektrifiering av trafiken är den viktigaste åtgärden för att nå sektorns klimatmål på sikt.

Mest laddning sker visserligen vid hemmet, cirka 80–90 procent. Men brist på laddmöjligheter längs vägen skapar laddångest och hindrar vissa från att köpa elbil.

– Det blir självklart ett hinder för Sverige att nå klimatmålen. Vi vill ju verkligen se att det blir en mycket snabbare utbyggnad av laddinfrastrukturen. Som det ser ut i dag kan det skapa osäkerhet hos konsumenten och fler avstår några år att köpa en elbil, säger Jesper Johansson, ordförande i föreningen Gröna mobilister.

När vi jämför utvecklingen av antalet laddbara bilar, offentliga ladduttag samt laddplatser sedan 2016 så ser vi att det fram till 2021 skett en drygt elvafaldig ökning av antalet laddbara bilar – samtidigt som ladduttagen bara ökat 4,6 gånger och laddplatserna ökat drygt trefaldigt.

Källa: Uppladdning.nu, SCB


Så är laddstolparna fördelade

En förutsättning för omställningen av fordonsflottan från fossila bränslen till laddbara fordon är en god tillgång på laddinfrastruktur.

Det betyder att man både måste minimera antalet bilar per ladduttag, men också att laddstolpsinfrastrukturen är tillräckligt utbyggd i hela landet för att möjliggöra resor även i de mer glesbefolkade delarna.

Nedan ser du en karta över de drygt 3 000 offentliga laddplatser som finns registrerade hos sajten Uppladdning.nu som för register över publika ladduttag. På deras hemsida kan du också se en interaktiv karta över var din närmsta laddplats finns.

Varje orange prick motsvarar en offentlig laddplats.

Slide 1 of 3

EU-målet: max sex mil till laddplats

Med hjälp av en karttjänst har vi räknat ut att ungefär två tredjedelar av Sverige ligger max sex mil (bilvägen) från en laddstolpe, ett område som vi i kartan har markerat med mörkblå färg.


Sveriges bud: tio mil

Sveriges regering har dock argumenterat för att sex mil är ett mål som inte är anpassat till de svenska förhållandena, med större avstånd och glesare befolkning i stora delar av landet.

I stället har man ambitionen att det ska vara max tio mil till närmsta laddstolpe. De områden där det är längre än sex mil, men kortare än tio mil till en laddplats är markerade i ljusblå färg.

Ser man till målet om tio mil så är det ungefär 75 procent av Sveriges yta som uppfyller det kravet.

Rent geografiskt är det alltså en stor yta som täcks in enligt det här målet – men det kan ändå finnas problem om flera bilar vill ladda på samma plats samtidigt.

Det är också värt att ha i åtanke att en betydande del av norra Sverige består av skog och fjäll som har få vägförbindelser och därför inget behov av laddinfrastruktur. Delar av kartan kommer därför oundvikligen att förbli ofärgade under en överskådlig framtid.


Laddbara bilar i kommunerna

Flera faktorer spelar in i valet av bil, inte minst de ekonomiska förutsättningar, och förekomsten av infrastruktur som möjliggör användandet av bilen.

Nedanför kan du se hur stor andel som olika biltyper utgör av den totala fordonsflottan i Sveriges kommuner. Välj själv kommun, fordonsslag och år eller få hela bilden i Sverigekartan. Under kartan finns ett diagram som visar utvecklingen i den kommun du har valt.Privatägda bilar inom din kommun

I verktyget nedan kan du se privatägda personbilar som fanns registrerade i december 2021. Här finns alltså inte leasade bilar eller företagsbilar med som det gjorde innan. Välj din kommun så visas den indelad i mindre regionala statistikområden. På det sättet kan du se hur det skiljer sig inom din kommun. Du kan jämföra olika sorters divmedel och dessutom se hur inkomsterna fördelar sig i kommunen. Kanske hittar du ett samband mellan till exempel andelen elbilar och hög medelinkomst? Ju mörkare färg – desto högre andel av det du valt.

Källor och metod


Data över laddstolparnas position kommer från Uppladdning.nu. Isokronerna, det vill säga ytorna man kan täcka med bil inom max 6 respektive 10 mils körväg, skapades med hjälp av Openrouteservice och kartdata från Openstreetmap.

Data över Sveriges bilflotta kommer från SCB och omfattar antalet personbilar i trafik mellan år 2012 och 2021.

Data över privatägda personbilar i kommunens regionala statistikomoråden kommer också från SCB. I de fall urvalet är för litet är uppgifterna maskerade från SCB för att förhindra identifiering. Dessa ytor är grå i kartan.


Visa

Källa för alla laddplatser och ladduttag: Uppladdning.nu


Källa för bilarna: SCB


Källa för kartdata: OpenStreetMap


Ola HjalmarssonDatajournalist

Martin HedströmDatajournalist

Calle ElfströmReporter

Hasse BurströmResearch


Publicerad: 2 maj 2022

Här kan du se mer från SVT Datajournalistik