När hände vad i EU:s historia?

Hölls det första Europaparlamentsvalet före eller efter att EU grundades? Och när skapades egentligen den europeiska flaggan? Placera ut händelserna rätt på tidslinjen i vårt quiz!


Ditt mål är att bygga en tidslinje över viktiga händelser i EU:s historia.

Placera varje ny händelse mellan de två händelser som ägde rum närmast före och närmast efter den nya händelsen.

Dra i en händelse för att placera den där du tror den hör hemma.

Tryck på "Gissa!" när du är nöjd med din placering.

Lycka till!

Europeiska kol- och stålgemenskapen bildas (1952)

Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Västtyskland skapar en gemensam marknad för kol och stål. En överstatlig myndighet kontrollerar produktionen och syftet är att förhindra en kapprustning mellan länderna. Detta kan ses som den första byggstenen för dagens EU.

Den europeiska flaggan skapas (1955)

Trots att den europeiska flaggan idag kanske främst förknippas med den Europeiska unionen så antogs flaggan 1955 som symbol för en annan europeisk mellanstatlig organisation: Europarådet. EU:s föregångare, Europeiska gemenskaperna (EG), valde flaggan som sin symbol 1985.

EU:s föregångare Europeiska gemenskaperna (EG) skapas (1967)

Europeiska gemenskaperna blir från och med 1967 det samlingsnamn som används för att beskriva de europeiska samarbetena inom tre organisationer: Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG), Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) och Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom). Under de följande årtiondena utvecklas EG och fler länder ansluter sig.

Första valet till Europaparlamentet (1979)

Europaparlament började 1952 som en rådgivande församling till Europeiska kol- och stålgemenskapen, men det var inte förrän 27 år senare som det första allmänna valet till parlamentet ägde rum. Den första ordföranden för det första folkvalda Europaparlamentet blev fransyskan Simone Veil.

Europeiska unionen bildas (1993)

I och med Fördraget om Europeiska unionen, eller Maastrichtfördraget som det även kallas, byter det europeiska samarbetet den 1 november 1993 namn till Europeiska unionen, samtidigt som den inre marknaden för varor, tjänster, personer och kapital ser dagens ljus.

Sverige går med i EU (1995)

Efter att ha ansökt om medlemskap i EG 1991, och efter att ja-sidan vunnit i en folkomröstning som hölls året innan, trädde Sverige in i EU den 1 januari 1995. Samma år går även Österrike och Finland med i unionen.

Sverige folkomröstar om euron (2003)

Svenska folket får den 14 september 2003 ta ställning till frågan: "Anser du att Sverige skall införa euron som valuta?". Nej-sidan vinner med 55,91 procent av rösterna. Sverige behåller kronan som valuta.

Baltländerna går med i EU (2004)

Den största utvidgningen av EU någonsin äger rum när Estland, Lettland och Litauen tillsammans med Ungern, Cypern, Tjeckien, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien går med i unionen. De flesta av de nya medlemmarna kommer från det forna östblocket.

Lissabonfördraget träder i kraft (2009)

Lissabonfördraget, som undertecknades av EU:s medlemsländer 2007, men som trädde i kraft först 2009, innehåller en rad tillägg till EU:s tidigare fördrag. Fördraget ger bland annat en större roll till Europaparlamentet och inrättade rollen som Europeiska unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, en utrikesrepresentant som representerar hela EU i internationella sammanhang.

EU tilldelas Nobels fredspris (2012)

Den Norska Nobelkommittén tilldelar Europeiska unionen fredspriset för att de och deras föregångare "i mer än 60 år bidragit till att främja fred och försoning, demokrati och mänskliga rättigheter i Europa".

Brexitomröstningen (2016)

Den 23 juni 2016 tar Storbritanniens medborgare ställning till om de vill vara kvar i EU eller lämna unionen. Lämna-sidan vinner omröstningen med 51,89 procent av rösterna. Den 29 mars året därpå aktiverar Storbritanniens premiärminister Theresa May Artikel 50 i Lissabonfördraget, och inleder därmed processen för ett utträde ur EU.

Nästa val till Europaparlamentet (2019)

Söndagen den 26 maj 2019 äger nästa val till Europaparlamentet rum i Sverige. Datumet för valet skiljer sig åt bland EU-länderna, men alla val äger rum mellan den 23 och 26 maj. Under de dagarna väljer Sveriges och Europas medborgare vilka som ska representera dem i parlamentet under de kommande fem åren.


Ola Hjalmarsson

SVT Datajournalistik

Här kan du ser mer från SVT Datajournalistik

Publicerad: 8 april 2019