Så har det gått med utsläppen

Från Kyoto till Madrid


COP25 i Madrid är avslutat. I tjugofem år har FN haft en årlig konferens för att världens länder ska komma överens om hur man tillsammans ska tackla klimatförändringarna.


Vi ska titta närmare på hur det har går med CO2 reduktionen - från Kyotoprotokollet till Parisavtalet till idag.
De hundra största utsläpparna

Här har vi de hundra länder som släppte ut mest CO2 i atmosfären under 2018. Störst är Kina, USA och Indien som ligger uppe till vänster i bilden. Den nedersta raden är de som släppt ut minst av de hundra på listan.

Men hur mycket släpper de ut?


Tre länder står för hälften av världens utsläpp

Nu ser vi hur stor andel av utsläppen som länderna stod för under år 2018.

Slår man ihop Kinas, USA:s och Indiens andelar ser vi att de tre länderna stod för ungefär hälften av världens utsläpp.

28,5 + 15,3 + 7,5 = 51,3

Det är tydligt att det är några få av världens länder som står för en klar majoritet av utsläppen. Redan på tredje raden, som börjar med landet Kazakstan, är utsläpppen nere på mindre än en procent per land.

Länderna med minst andelar utsläpp, längst ner till höger, är så små att de avrundas till 0,0 procent av världens utsläpp.Utsläpp per capita - USA bland de största, Indien bland de minsta

Nu tittar vi istället på utsläppen utifrån befolkningens storlek, och jämför det med genomsnittet i världen. Kina släpper ut ungefär 1,5 gånger mer per invånare än världens genomsnitt. USA släpper ut nästan 3,5 gånger mer medan Indien bara släpper ut 40 procent av världens genomsnitt per invånare.


Parisavtalet - 93 av de 100 har ratificerat

Det senaste internationella klimatavtalet, Parisavtalet, syftar till att hålla den globala uppvärmningen till under två grader. Det ska ske bland annat genom så kallade NDC:s, "Nationally Determined Contributions", på svenska "nationellt fastställda bidrag", vilket innebär att länderna själva bestämmer och rapporterar vilka åtgärder de ska ta för att minska sina effekter på klimatet.

I dagsläget har 187 länder ratificerat Parisavtalet, vilket innebär att de rättsligt har bundit sig till den internationella överenskommelsen.

USA, som ratificerat avtalet under president Obama, har under Donald Trumps styre meddelat sin avsikt att lämna avtalet.


Innan Paris fanns Kyoto

Parisavtalet har kritiserats för att ha vaga mål och för en avsaknad av konkreta åtgärder och åtaganden.

Parisavtalets föregångare, Kyotoprotokollet, antogs 1997 och till skillnad från Parisavtalet satte Kyotoprotokollet istället upp specifika mål om minskning eller begränsning av växthusgaser för en rad utvecklade länder.

I den första fasen av Kyotoprotokollet gick 38 länder, de så kallade Annex B-länderna, med på att fram till 2012 begränsa sina utsläpp av en rad växthusgaser med upp till 8 procent jämfört med 1990 års nivåer.


De som skrev på bindande överenskommelser genom Kyotoavtalet sänkte sina utsläpp, eller hade måttliga ökningar

I Kyotoprotokollet reglerades hur stora utsläpp länderna skulle ha 2012 jämfört med den utsläppsnivå som landet hade 1990. Kyotoprotokollet reglerade fler ämnen och utsläpp än bara koldioxid, men här tittar vi bara på ländernas föränding i utsläpp av koldioxid.

Ett land med siffran 0,66 hade alltså år 2012 en utsläppsnivå motsvarande 66 procent av 1990 års utsläpp. Ett land med siffran 1,1 ökade sina utsläpp med tio procent under perioden.

Majoriteten av de länder som förbundit sig att begränsa sina utsläpp gjode också det.

Nya Zeeland och Australien var de som ökade sina utsläpp mest av länderna som hade förbundit sig enligt Kyoto.


Större ökningar för de länder som inte var med i Kyotoavtalet

Tittar vi istället på de länder som inte förbundit sig till någon utsläppsbegränsning så ser vi att de allra flesta ökat sina utsläpp.

Qatar hade 2012 en utsläppsnivå som var nästan åtta gånger större än den de hade 1990.


Från 2012 till 2018, majoriteten av länderna har ökat sina utsläpp.

Vi tar ett lite kortare tidsspann, från slutet på den första perioden i Kyotoprotokollet till idag, alltså 2012 till år 2018. 63 av våra 100 länder har ökat sina utsläpp under den perioden.

Det tre länder som minskat sina utsläpp mest är Syrien, Venezuela och Ukraina. Men de länderna har också haft problem i form av väpnade konflikter och ekonomiska problem.

Indien är ett av de länder som ökat mest under perioden.


Förändringen

Istället för att titta på förändringen per land tittar vi nu på varje lands bidrag till den totala utsläppsförändringen under perioden.

De globala utsläppen ökade med ungefär 5 procent mellan år 2012 och 2018.

Indien, vars utsläpp var 1,34 gånger så stort 2018 som 2012 står för ungefär 38 procent av ökningen.

Kina, vars utsläpp var 1,04 gånger så stort, står för 24,2 procent av den totala utsläppsökningen.

Källor och metod


CO2 utsläpp


Global Carbon project

Boden, T.A., G. Marland, och R.J. Andres. 2018. Global, Regional, and National Fossil-Fuel CO2 Emissions. Carbon Dioxide Information Analysis Center at Appalachian State University, Boone North Carolina,


Avtal


United Nations Treaty Collection

Befolkning

Världsbanken

Statistical Review of World Energy, BP (För Taiwan)


Visa


Oskar Nyqvist

Ola Hjalmarsson

SVT Datajournalistik

Här kan du se mer från SVT Datajournalistik

Publicerad: 13 December 2019