Behandling av personuppgifter vid telefonröstning

Informationen nedan är avsedd att ge dig som röstar i Eurovision Song Contest (ESC) via telefon (telefonröstning) översikt av den insamling och behandling av dina personuppgifter som sker när du röstar samt dina rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning.

 • European Broadcasting Union, L’Ancienne-Route 17A, 1218 Le Grand-Sacconex, Genève, Switzerland, (EBU),  
 • Sveriges Television AB som deltagande public service-bolag, 
 • det public service-bolag som är värd för årets ESC och 
 • diGame GmbH, Schanzenstrasse 38, D-51063 Köln, Tyskland (Företaget)  

åtar sig som gemensamt personuppgiftsansvariga att skydda dina personuppgifter och respektera din integritet i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, framför allt EU dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) och den tyska federala dataskyddslagen (BDSG). Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter för andra ändamål än dem som anges nedan. 

EBU, alla deltagande public service-bolagen och Företaget (Vi) är gemensamt ansvariga för behandling av personuppgifter och har ingått en överenskommelse i enlighet med GDPR artikel 26 vars huvudinnehåll kan erhållas antingen från EBU eller Företaget efter förfrågan.  

Vilka kategorier av personuppgifter behandlas? 

Vi kommer att behandla endast de personuppgifter som vi erhåller när du telefonröstar. Telefonröstning kan ske antingen genom att ringa eller genom att skicka SMS (oavsett om du skickar direkt eller via ESC Appen, genom ditt fasta eller mobila telefoninätverk. 

När du teleröstar kommer Vi – beroende på ditt ursprungsland – att samla in, när tillämpligt, följande kategorier av dina personuppgifter 

 • Ditt mobilnummer (MSISDN – Mobil Station Integrated Services Digital Network Number) eller ditt fasta nummer (CLI – Caller Line Identification)  
 • Datum och tid för din telefonröstning 
 • Vilken låt som du röstat på  
 • Namnet på din telefonoperatör  
 • Typ av avtal som du har med din telefonoperatör (förbetalt, abonnemang)  
 • Det betalningssätt som du valt 

Vilka är ändamål med och laglig grund för behandlingen? 

Vår behandling av dina personuppgifter grundas på berättigat intresse (GDPR artikel 6.1 f) för att kunna 

 • Beräkna och ta fram gällande och officiellt resultat av ESC som baseras på de röster som publiken lämnat (inklusive din röst) och fastställa rangordning av de låtar som har deltagit i ESC och dess vinnare, 
 • Ta fram genererad statistik avseende ESC-röstning och  
 • Offentliggöra aggregerat och anonymiserat resultat.   

Vem får tillgång till dina personuppgifter? 

För att kunna delta i teleröstningen behöver du använda de telekommunikationstjänster som tillhandahålls av din nationella telekommunikationsoperatör och/eller aggregatör som vidarebefordrar delar av eller alla dina personuppgifter till Företaget för att möjliggöra beräkning av ett giltigt publikresultat.  

Inom Företaget kommer dina personuppgifter att vara tillgängliga för de avdelningar som behöver uppgifterna för att uppfylla Företagets kontraktuella och legala skyldigheter. Tjänsteleverantörer och konsulter som har uppdrag för Företaget kan också få tillgång till personuppgifter för samma ändamål under förutsättning att de åtar sig att upprätthålla bl.a. konfidentialitet och integritet. Exempel på sådana mottagare är bl.a. leverantörer av IT- och kommunikationstjänster.  

Dina personuppgifter kommer inte att delas med mottagare utanför Företaget. Även om EBU och de deltagande public service-bolagen är gemensamt personuppgiftsansvariga med Företaget vad gäller teleröstning, kommer Företaget inte att dela dina personuppgifter vare sig med EBU eller med de deltagande public service-bolag. De kommer endast att få anonymiserat resultat för de ändamål som framgår ovan. Endast aggregerat och anonymiserat resultat kommer att offentliggöras.  

Kommer dina personuppgifter att överföras till tredjeland eller en internationell organisation?  

De röster som avges utanför Tyskland kommer att överföras till Företaget i Tyskland för behandling. Ingen ytterligare överföring kommer att ske. Företaget kommer inte att överföra personuppgifter till ett tredjeland, d.v.s. ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.  

Hur länge lagras mina personuppgifter? 

Företaget kommer att behandla och lagra dina personuppgifter så länge det behövs för Företaget att kunna uppfylla sina kontraktuella och legala skyldigheter. 

När personuppgifter inte längre behövs för att uppfylla dessa kontraktuella eller legala skyldigheter, kommer personuppgifterna enligt huvudregeln att raderas om inte ytterligare tidsbegränsad behandling behövs för något av följande ändamål: 

 • Uppfyllnad av kommersiella och skatterättsliga skyldigheter vad gäller bevarande av uppgifter, 
 • Den tyska handelslagen (HGB), den tyska skattelagen (AO) och den tyska penningtvättslagen (GwG). Dessa lagar innehåller vanglitvis lagringsperioder för arkivering och dokumentation som sträcker sig mellan två och tio år. 

Vilka rättigheter har du? 

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, kräva att de rättas om de inte är korrekta eller raderas om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in och behandlats. 

I vissa fall har du även rätt att begära att behandlingen begränsas, rätt till dataportabilitet eller rätt att invända mot behandlingen. Om du har lämnat samtycke för behandling av dina personuppgifter kan du när som helst återkalla det. Vänligen notera att om du återkallar ditt samtycke gäller återkallelsen endast för framtida behandlingar. De behandlingar som redan ägt rum innan du återkallat ditt samtycke kommer inte att påverkas av återkallelsen. 

Du kan utöva dina rättigheter genom att skicka din begäran till privacy@digame.de 

Om du anser att behandling av dina personuppgifter medför en överträdelse av gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att klaga till behörig tillsynsmyndighet, i synnerhet i den EU-medlemsstat där du bor, arbetar eller där överträdelsen inträffat. 

Hur kontaktar jag Företagets Dataskyddsombud? 

Om du har frågor eller funderingar med anledning av denna personuppgiftspolicy kan du kontakta Företagets Dataskyddsombud genom att skriva till privacy@digame.de.   

Datum för ikraftträdande och ändringar 

Denna personuppgiftspolicy träder i kraft den 20 mars 2023.  

Den kan när som helst bli föremål för ändringar.  

Lista över de deltagande public service-bolag i ESC 2023 

Lista över deltagande public service-bolag

Sök efter svar och guider

Hittar du inte det du letar efter? Kontakta oss