Behandling av personuppgifter vid telefonröstning

Informationen nedan är avsedd att ge dig som telefonröstar i Eurovision Song Contest (teleröstning) översikt av den insamling och behandling av dina personuppgifter som sker när du teleröstar samt dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen.

Som gemensamt personuppgiftsansvariga

European Broadcasting Union (EBU), tillsammans med Sveriges Television AB och det public service-bolag som är värd för årets ESC 

L’Ancienne-Route 17A 

1218 Le Grand-Saconnex, Genève, Schweiz  

(EBU) 

och 

digame GmbH  

Schanzenstrasse 38  

D-51063 Köln 

Tyskland 

(Företaget) 

 åtar vi oss att skydda dina personuppgifter och respektera din integritet i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, framför allt EU dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) och den tyska federala dataskyddslagen (BDSG). Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter för andra ändamål än dem som anges nedan.  

EBU och Företaget är gemensamt ansvariga för behandling av personuppgifter och har ingått överenskommelse i enlighet med GDPR artikel 26 vars huvudinnehåll kan erhållas av antingen EBU eller Företaget efter förfrågan.  

Frågor och svar

Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?  

Vi kommer att behandla endast de personuppgifter som vi erhåller när du teleröstar, antingen genom att ringa eller genom att skicka SMS (oavsett om du skickar direkt eller via ESC Appen), genom ditt fasta eller mobila telefoninät.  

När du teleröstar kommer vi – beroende på ditt ursprungsland – att samla in, om tillämpligt, följande kategorier av dina personuppgifter:  

  • Ditt mobilnummer (MSISDN - Mobile Station Integrated Services Digital Network Number) 
  • Datum och tid för din teleröstning 
  • Vilken låt som du röstat på  
  • Namnet på din telefonoperatör  
  • Betalningssätt som du valt

Vilka är ändamål med och laglig grund för behandlingen? 

Vi samlar in dina personuppgifter grundat på berättigat intresse (GDPR art 6.1 f) för att kunna ta fram de officiella resultaten som avgör rangordning av de låtar som deltar i ESC, inklusive vinnaren av tävlingen. 

Ditt deltagande är frivilligt och genom att delta i teleröstningen samtycker du till behandling av dina personuppgifter (angivna ovan) för följande ändamål:  

  • beräkning och framtagande av gällande och officiella resultat av ESC som baseras på de röster som publiken har lämnat (inklusive din röst)  
  • framtagande av aggregerad statistik av ESC-röstning 
  • offentliggörande av aggregerade och anonymiserade resultat/röster

Vem får tillgång till dina personuppgifter? 

För att kunna delta i teleröstningen behöver du använda telekommunikationstjänster som tillhandahålls av din nationella telekommunikationsoperatör och/eller aggregatör som vidarebefordrar delar av eller alla dina personuppgifter till Företaget för att möjliggöra beräkning av ett giltigt publikresultat.  

Inom Företaget kommer dina personuppgifter att vara tillgängliga för de avdelningar som behöver tillgång för att kunna uppfylla Företagets kontraktuella och legala skyldigheter. Tjänsteleverantörer och konsulter som har uppdrag för Företaget kan också få tillgång till personuppgifter för samma ändamål under förutsättning att de åtar sig att upprätthålla konfidentialitet och integritet. Sådana mottagare skulle kunna vara t.ex. leverantörer av IT- och telekommunikationstjänster. 

Dina personuppgifter kommer inte att delas med mottagare utanför Företaget. Även om EBU, vad gäller teleröstning, är gemensamt personuppgiftsansvarig med Företaget, kommer Företaget inte att dela dina personuppgifter med EBU. EBU kommer endast att få anonymiserat resultat från Företaget för de ändamål som framgår ovan. Endast aggregerat och anonymiserat resultat kommer att offentliggöras.   

Kommer dina personuppgifter att överföras till ett tredjeland eller internationell organisation? 

Röster som avges utanför Tyskland kommer att överföras till Företaget i Tyskland för behandling. Ingen ytterligare överföring kommer att ske. Företaget kommer inte att överföra personuppgifter till tredjeländer utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet.  

Hur länge kommer mina personuppgifter att lagras? 

Företaget kommer att behandla och lagra dina personuppgifter så länge det behövs för Företaget att kunna uppfylla sina kontraktuella och legala skyldigheter.  

När personuppgifterna inte längre behövs för uppfyllnad av kontraktuella och legala skyldigheter, kommer dem att raderas om inte ytterligare tidsbegränsad behandling behövs för något av följande ändamål: 

  • Uppfyllnad av kommersiella och skattemässiga skyldigheter vad gäller bevarande av uppgifter,  
  • De tyska handelslagen (HGB), skattelagen (AO) och penningtvättslagen (GwG). Dessa lagar innehåller vanligtvis lagringsperioder för arkivering och dokumentation som sträcker sig mellan två och tio år.

Vilka är dina rättigheter? 

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, kräva att de rättas om de inte är korrekta eller raderas om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in och behandlats.   

I vissa fall har du även rätt att begära att behandlingen begränsas, rätt till dataportabilitet eller rätt att invända mot behandlingen. Om du har lämnat samtycke för behandling av dina personuppgifter kan du när som helst återkalla det. Om du återkallar ditt samtycke gäller återkallelsen endast för framtida behandlingar. De behandlingar som redan har ägt rum kommer inte att påverkas.  

Du kan utöva dina rättigheter genom att skicka en begäran till privacy@digame.de.  

Om du anser att behandling av dina personuppgifter medför en överträdelse av dataskyddslagstiftningen har du rätt att klaga till behörig tillsynsmyndighet, i synnerhet i den EU-medlemsstat där du bor, arbetar eller där överträdelsen inträffat.    

Hur kan jag kontakta Dataskyddsombuden?  

Om du har frågor med anledning av denna Personuppgiftspolicy kan du kontakta: 

Företagets Dataskyddsombud privacy@digame.de  

EBU Dataskyddsombud dpo@ebu.ch 

Datum för ikraftträdande och ändringar 

Denna personuppgiftspolicy träder i kraft den 17 mars 2022. 

Vi behåller oss rätt att när som helst och ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar i denna Personuppgiftspolicy. 

Sök efter svar och guider