Så arbetar SVT med program inom religion och livsåskådning

Varje söndag sänder vi en gudstjänst från en av Sveriges alla kyrkor för att återge den geografiska och ekumeniska bredden i landet. Vi sänder även muslimska och judiska högtider som ett led i vår mångfaldspolicy.

Varför sänder SVT religiösa sammankomster?

Gudstjänster och andra religiösa högtider har en mycket stark tradition i Sverige och är en del av vår kulturhistoria och nutid. SVT:s uppdrag är att göra tv för alla och om alla, och tron är fortfarande viktig del av vardagen för många av våra tittare.

Vi sänder gudstjänster och helgmålsringningar utifrån uppdraget i sändningstillståndet att brett skildra och spegla samhälls- och kulturlivet i vårt land. Vi sänder av samma skäl muslimska och judiska högtider för att visa på det mångreligiösa Sverige av idag. På samma sätt bevakar vi frågor inom andra samhällsområden som näringsliv, ekonomi, kultur och sport.

En av SVT:s huvudsakliga målsättningar är att verka för mångfald och en ökad integrering av olika kulturer och religioner i det svenska samhället.

De religiösa högtider som SVT sänder vill bidra till denna process och är tänkta att vara en återspegling av det religiösa livet som ett av flera uttryck i det offentliga rummet.

Alla SVT:s program är religiöst och politiskt obundna, vilket innebär att SVT inte har några stående avtal eller åtaganden med några religiösa samfund. Vi vill spegla och skildra det religiösa liv som finns i Sverige idag, i all sin bredd. Under ett spelår skildrar vi det religiösa livet i Sverige ur ett såväl geografiskt som ekumeniskt perspektiv.

Vad sänder ni från andra världsreligioner?

Vi brukar sända två muslimska högtider och en judisk högtid varje år. Det är också ett led i vår mångfaldspolicy att skildra dessa kulturmiljöer och därför utgår vi ibland från enskilda personers upplevelser och reflexioner över högtidens innehåll.

Vem bestämmer vilka kristna gudstjänster som ska sändas?

Det gör SVT utifrån en redaktionell bedömning av fördelningen mellan de olika samfunden och församlingarnas geografiska läge. Gudstjänstsprogrammen vill återspegla musik och förkunnelse med en viss verkshöjd. På ett år sänder vi ca 60 gudstjänster. Av dessa är majoriteten från Svenska kyrkan, men vi sänder även gudstjänster från Katolska kyrkan, Pingstkyrkan, Equmeniakyrkan och Frälsningsarmén samt flera ortodoxa kyrkor i vårt land.

Bestämmer SVT över gudstjänstens innehåll?

Vi styr inte över innehållet i gudstjänsterna, utan återsänder autentiska församlingars gudstjänster i sin helhet.

Sänder ni gudstjänsterna live?

Nej, de flesta gudstjänsterna är bandade. Vi bandar fyra gudstjänster från en och samma plats under ett veckoslut. Dessa sänds sedan under en månad i följd, cirka 2 till 3 månader efter att de bandats.

Innehållet får inte strida mot våra publicistiska regler. Eftersom de flesta gudstjänsterna spelas in i förväg, så har vi en god publicistisk överblick över vad som sägs i våra program. Även vid direktsändningar gör vi en redaktionell bedömning och ett förhandsarbete av innehållet gentemot våra publicistiska riktlinjer.

Sverige blir allt mer sekulariserat och religionen minskar i betydelser. Är det inte dags att sluta sända gudstjänster?

Den organiserade religiositeten minskar, det stämmer. Men det är fortfarande många människor som söker sig till gudstjänster. Dessutom är många människor engagerade i trosfrågor, även om de inte är aktiva i en församling eller i ett världssamfund. I det svenska samhället finns en stark tradition av gudstjänster och religiösa högtider, trots den sekulariseringsprocess som ännu präglar vårt samhälle.

Sök efter svar och guider