Foto: TT

Så kommer svenska EU-parlamentarikerna rösta om kontroversiella upphovsrättsdirektivet

Uppdaterad
Publicerad

I dag tisdag röstar EU-parlamentet om en förnyelse av upphovsrätten på nätet. Delar av förslaget, framför allt artikel 11 och artikel 13, har blivit kontroversiella. Kritiker menar att det fria internet kommer att förändras i grunden, medan upphovsrättsinnehavare ser det som en möjlighet att få betalt för sitt jobb. Såhär kommer de svenska EU-parlamentarikerna att rösta.

De mest omdiskuterade delarna i direktivet är artikel 11 och 13:

Artikel 11 handlar om att digitala webbplattformar, ska ge ”skälig och proportionell ersättning” till medier vars material, till exempel längre utdrag av nyhetsartiklar, delas vidare via plattformen.

Artikel 13 ställer krav på att plattformarna ska ta ansvar för uppladdning av material, till exempel musik, bilder och nyhetsartiklar, som kan innebära ett upphovsrättsintrång.

Liberalerna, Jasenko Selimovic:

Jasenko Selimovic (L) Foto: TT

Hur kommer du att rösta?

Om inte paragraf 11 och 13 omarbetas röstar jag nej.

Varför?

Det innebär censur och övervakning på ett oacceptabelt sätt.

Anser du att det finns anledning för internetanvändare att oroa sig för konsekvenserna av artikel 11 och artikel 13?

Liberalerna hänvisar hänvisar till en debattartikel i Computer Sweden, där Selimovic bland annat skriver:

”De åtgärder som nu ligger i det sedan i somras omarbetade lagförslaget innebär också att allt material som privatpersoner laddar upp också måste övervakas – risken för censur, begränsningar och inskränkningar av yttrandefriheten är överhängande.”

Miljöpartiet, Jakop Dalunde:

Jakop Dalunde (MP) Foto: TT

Hur kommer du att rösta?

Vi i Miljöpartiet vill se en fungerande upphovsrätt som är anpassad till dagens samhälle, som främjar kulturskapande och spridning i såväl traditionella som moderna former och bidrar till ett rikt kulturutbud. En fungerande upphovsrätt är viktig för kulturskaparnas möjlighet att få ersättning för sitt arbete och bidrar därmed till skapande och återväxt inom kulturområdet.

Varför?

Vi vill inte införa obligatoriska uppladdningsfilter på internetplattformar. Istället för att lägga över ansvaret från de som laddar upp till webbplatserna och kräva att de installerar uppladdningsfilter vill vi att webbplatserna ska få större skyldigheter att förhandla med upphovsrättsinnehavarna. Därför har jag tidigare röstat emot i frågan.

Anser du att det finns anledning för internetanvändare att oroa sig för konsekvenserna av artikel 11 och artikel 13?

Jag tycker att det finns en anledning att vara orolig, eftersom artikel 13 i synnerhet begränsar friheten på nätet. Därför har jag lovat att inte rösta för artikel 13.

Socialdemokraterna, svar från presschef Sigrid Bøe:

Marita Ulvskog (S) och Jytte Guteland (S). Foto: TT

Anna Hedh sade vid vår pressträff i morse (tisdag) att hon röstar nej om inte artikel 13 tas bort ur förslaget, Aleksander Gabelic är tveksam till artikel 13 och tvekar mellan att avstå eller rösta nej till förslaget. Olle Ludvigsson har inte tagit slutlig ställning ännu men säger sig luta åt ett ja.

Marita Ulvskog och Jytte Guteland skriver i dag i Svd att de har för avsikt att rösta ja.

”Det är dags att slå hål på myten att det finns en gratisfil på internet. De föreslagna EU-reglerna för upphovsrätt är avgörande för att musiker, låtskrivare, författare och andra kulturskapare ska kunna försörja sig och få rättvis ersättning, skriver Europaparlamentarikerna Jytte Guteland och Marita Ulvskog (S) i Svenska Dagbladet.”

Centerpartiet, Fredrick Federley:

Fredrick Federley (C) Foto: TT

Hur kommer du att rösta?

Det ändringsförslag om att ta bort artikel 11 och 13 ur slutresultatet, det kommer jag att rösta för. Förlorar vi den voteringen röstar jag mot hela direktivet.

Varför?

Det finns mycket i direktivet som stärker upphovsrätten, man behöver inte artiklarna 11 och 13 som i grunden kan förändra internet så som vi känner det. Vi hade häromåret flera konstruktiva kompromissförslag där artiklarna 11 och 13 fanns kvar, men med ändrad innebörd, men det vill inte upphovsrättlobbyn acceptera. Nu är det allt eller inget när det gäller 11 och 13.

Anser du att det finns anledning för internetanvändare att oroa sig för konsekvenserna av artikel 11 och artikel 13?

Internet kommer saktas ner, det kommer att behöva granskas antingen digitalt eller manuellt vad vi lägger upp innan det publiceras. Det kommer bli ganska stora förändringar.

Sverigedemokraterna, Kristina Winberg:

Kristina Winberg (SD) Foto: TT

Hur kommer du att rösta och varför?

Vi röstar nej till copyrightdirektivet. Detta gör vi för att direktivet var feltänkt från början och friheten på internet hotas av det. Direktivets artikel 13 kommer tvinga plattformar på internet att införa ett uppladdningsfilter som riskerar att blockera samhällskritik och satir. Upphovsrätten behöver reformeras men detta är inte vägen att gå.

Anser du att det finns anledning för internetanvändare att oroa sig för konsekvenserna av artikel 11 och artikel 13?

Internetanvändare har därför anledning att oroa sig. Direktivet hotar både vanligt användande av internet samt den politiska debatten.

Kristdemokraterna, Anders Sellström:

Anders Sellström (KD) Foto: TT

Hur kommer du att rösta?

Jag kommer rösta mot upphovsrättsdirektivet i sin nuvarande form.

Varför?

Delar av överenskommelsen är alltför långtgående och riskerar drabba svenska start-upföretag och inskränka den digitala friheten. Detta är synd eftersom EU behöver ett fungerande, digitalt upphovsrättsregelverk. Ett mer välbalanserat, digitalt upphovsrättsligt regelverk – som förmår värna både upphovsrättshavare och digital innovation – skulle väsentligt stärka EU:s inre marknad.

Anser du att det finns anledning för internetanvändare att oroa sig för konsekvenserna av artikel 11 och artikel 13?

Internetanvändare bör inte oroa sig i lika stor utsträckning som svenska entreprenörer och start-ups.

Partiet Vändpunkt, Max Andersson (tidigare MP):

Max Andersson fd (MP) nu (PV) Foto: TT

Hur kommer du att rösta?

Jag kommer att rösta för att kraven om uppladdningsfilter (artikel 13) och länkavgifter (artikel 11) tas bort ur direktivet och om inte det lyckas kommer jag att rösta mot hela direktivet.

Varför?

De skulle allvarligt skada internet och göra  det svårare för människor att sprida information som är helt laglig.

Anser du att det finns anledning för internetanvändare att oroa sig för konsekvenserna av artikel 11 och artikel 13?

Ja, det är stor risk att det blir svårare att både sprida och få tag på aktuell information. Några av de sidor och forum som finns idag kan få svårt att klara sig med de nya reglerna.

Feministisk initiativ, Soraya Post:

Soraya Post (FI) Foto: TT

Hur kommer du rösta?

Jag kommer att rösta nej till upphovsrättsdirektivet.

Varför?

Jag kommer att rösta nej eftersom den slutgiltiga texten inte har en bra lösning på balansen mellan yttrandefrihet och upphovsrätt. Vi i Feministiskt initiativ vill hellre se lösningar som värnar om både ett fritt internet och kulturskapares rättigheter.

Anser du att det finns anledning för internetanvändare att oroa sig för konsekvenserna av artikel 11 och artikel 13?

Upphovsrättsförslaget är komplext. Intentionen med det är bra och viktig, men vissa delar i förslaget till exempel artikel 11 och artikel 13 är inte bra och oroväckande för ett fritt internet.

Moderaterna, Gunnar Hökmark:

Gunnar Hökmark, Moderaterna Foto: TT

Hur kommer du att rösta?

Moderaterna kommer att rösta nej till förslaget.

Varför?

En fungerande upphovsrätt är en förutsättning för svensk och europeisk konkurrenskraft, men lösningen är inte att ensidigt lägga över ansvaret på plattformarna, vilket i slutändan drabbar användarna i form av begränsat utbud.  Vad gäller artikel 13 hade vi hellre sett en lagstiftning byggd på principen om ”notice and takedown”, det vill säga att plattformar är skyldiga att agera när licensbrott identifierats av en upphovsrättsinnehavare.

Anser du att det finns anledning för internetanvändare att oroa sig för konsekvenserna av artikel 11 och artikel 13?

Det här är inte dödsstöten för internet, som vissa vill göra gällande. Vi anser att det är viktigt att värna upphovsrätten. Däremot är det ett illa utformat förslag som lägger en för stor börda på plattformarna och som riskerar att få negativa konsekvenser för användarna.

Vänsterpartiet, Malin Björk:

Malin Björk (V) Foto: TT

Hur kommer du rösta?

– Jag kommer att rösta nej. Det har skett förbättringar, men den stora osäkerheten kring utfallet av både artikel 11 och 13 kvarstår. Det borde vi tagit tid att diskutera vidare istället för att pressa igenom förslaget nu.

Varför?

– Vänsterpartiet står upp för kulturskapare. Vi vill se en modell som både ger kulturskapare betalt och som utvecklar internet som en plattform för användare och medborgare. Men vi tycker inte att förslagen i direktivet på bästa sätt löser de problem som det är satt att lösa, alltså att mäktiga företag som Youtube äntligen ska börja betala både skatt och ersättningar till upphovsrättsinnehavare. Däremot riskerar direktivet att begränsa internetanvändningen alldeles för mycket för vanliga nätsurfare.

Anser du att det finns anledning för internetanvändare att oroa sig för konsekvenserna av artikel 11 och artikel 13?

– Ja. Artikel 11 ger en automatisk rätt till ersättning till publicister. Det riskerar att begränsa länkningar till sidor och artiklar och skulle därmed innebära en stor inskränkning av internetanvändningen. Artikel 13 har förbättrats avsevärt sedan EP sa nej första gången, men problem kvarstår. Det är svårt att se hur plattformarna kommer att kunna undvika att införa någon form av filter.

Artikel 11 och 13 – en kortversion

Läs direktivet med de ändringar som antogs i sin helhet här: Europaparlamentet

Här är delar av artikel 11 och artikel 13:

Artikel 11:

Skydd av presspublikationer vid digital användning

1. Medlemsstaterna ska ge utgivare av presspublikationer de rättigheter som avses i artiklarna 2 och 3.2 i direktiv 2001/29/EG så att de kan få skälig och proportionell ersättning för digital användning av deras presspublikationer av leverantörer av informationssamhällets tjänster.

1a. De rättigheter som avses i punkt 1 ska inte hindra enskilda användares legitima privata och icke-kommersiella användning av presspublikationer.

2a.  De rättigheter som avses i punkt 1 ska inte omfatta rena hyperlänkar som åtföljs av enskilda ord.

Artikel 13:

Användning av skyddat innehåll av leverantörer av delningstjänster för onlineinnehåll som lagrar och ger tillgång till stora mängder verk och andra alster som laddats upp av deras användare

2. Licensavtal som leverantörer av delningstjänster för onlineinnehåll ingår med rättsinnehavare för överföringar (...) ska omfatta ansvar för verk som laddas upp av användarna av sådana delningstjänster för onlineinnehåll i överensstämmelse med bestämmelserna och villkoren i licensavtalet, förutsatt att sådana användare inte agerar i kommersiellt syfte.

2a. (...) Samarbete mellan leverantörer av delningstjänster för onlineinnehåll och rättsinnehavare får inte leda till att det inte går att få tillgång till verk som inte överträder upphovsrätten eller andra skyddade alster, inklusive sådana som omfattas av ett undantag från eller en inskränkning av upphovsrätten.

2b. Medlemsstaterna ska se till att de leverantörer av delningstjänster för onlineinnehåll (...) inför effektiva och snabba mekanismer för klagomål och prövning som finns tillgängliga för användare i händelse av att det samarbete som avses i punkt 2a leder till omotiverat avlägsnande av deras innehåll. Alla klagomål som lämnas in genom dessa mekanismer ska behandlas utan otillbörligt dröjsmål och genom mänsklig granskning.

Källa: Europaparlamentet september 2018. Observera att både artikel 11 och artikel 13 i denna faktaruta är kortade.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App Store
Ladda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.