Om mobbning

Foto: ERIK G SVENSSON / TT
Här hittar du information om mobbning

Mobbning är ett komplext fenomen som kan ta sig många olika uttryck. Mobbning kan handla om allt från fysiska handlingar till mer subtila handlingar i form av ryktesspridning och social uteslutning. Förekomsten av kränkningar och mobbning skiljer sig också åt mellan olika klasser, årskurser och skolor. Gemensamt för denna typ av handlingar är dock att de kränker den eller de utsattas värdighet.

Den här webbplatsen kan ge stöd för att förstå problemet, samt ge tips om förhållningssätt och åtgärder. Webbplatsen ska dock inte ses som en handbok mot mot kränkningar och mobbning, eftersom forskning visar att arbetet mot kränkningar och mobbning måste anpassas till den enskilda skolans förutsättningar.

Här kan du läsa om idéerna bakom Morgans Mission och få råd om kränkningar och mobbning baserad på den allmänna idén bakom programmet: Det finns inga onda barn, det finns bara onda mönster

 

Begreppsutredning:

Trakasserier: Ett uppträdande som kränker elevens värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Om någon ur personalen utsätter ett barn eller en elev för trakasserier benämns det diskriminering.

Kränkningar/kränkande behandling: Ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen, kränker elevers värdighet.

Mobbning: En form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad negativ handling där någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag.