Läs partiernas svar på fyra frågor om hur de ser på jämställdhet. Foto: Adam Ihse, Fredrik Sandberg, TT / SVT

Enkät: Så vill partierna minska löneklyftan mellan män och kvinnor

Uppdaterad
Publicerad

Vilken är den viktigaste politiska jämställdhetsfrågan just nu? Och hur vill partierna minska löneklyftan mellan män och kvinnor? Här svarar partierna på fyra frågor om hur de ser på jämställdhet i Sverige.

Socialdemokraterna

Annelie Karlsson, Socialdemokraterna. Foto: Henrik Montgomery/TT

Annelie Karlsson, gruppledare i riksdagen

Vilken är den viktigaste politiska jämställdhetsfrågan i Sverige just nu?

– Jag tycker att det är jämställda löner och pensioner.

Vilka är era viktigaste förslag för att minska löneskillnaden mellan män och kvinnor?

– Resultatet av en ojämställd arbetsmarknad är att kvinnor har betydligt lägre inkomster än män. Därför driver vi på för att heltid ska vara norm på arbetsmarknaden och att hyvlingen av allmän visstid ska stoppas. Det är grundläggande för att både löner och pensioner ska bli jämställda.

– Föräldraledigheten är också en viktig del i att uppnå jämställda löner. Ett ojämnt uttag av föräldraförsäkringen slår negativt mot jämställdheten. Därför driver vi på för en individualiserad föräldraförsäkring i tre delar.

Den svenska regeringen kallar sig ”världens första feministiska regering”. Vad anser ni om det?

– Att den S-ledda regeringen är feministisk innebär att jämställdhet är avgörande för regeringens prioriteringar, både i beslut och tilldelning av resurser. Det handlar om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Detta är jag självklart väldigt stolt över då det är grundläggande socialdemokratiska värderingar.

Bör föräldrar i större eller mindre utsträckning än idag genom reglering dela på föräldraledigheten?

– Barn behöver en nära relation till sina föräldrar. Därför är det viktigt med ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. För att öka barnens rätt till sina föräldrar och jämställdheten vill vi att föräldraförsäkringen individualiseras och delas i tre delar. En tredjedel för vardera föräldern och en tredjedel som båda vårdnadshavarna har möjlighet att ta ut. Vi vill också modernisera föräldraförsäkringen så att den passar alla familjekonstellationer samt införa en extra veckas ledighet per år för alla föräldrar, en familjevecka.

Miljöpartiet

Annika Hirvonen Falk, Miljöpartiet. Foto: Pressbild

Annika Hirvonen Falk, jämställdhetspolitisk talesperson

Vilken är den viktigaste politiska jämställdhetsfrågan i Sverige just nu? 

– Mest angeläget är det metoo-rörelsen pekar på, att män inte ska utöva makt över kvinnor och ta sig sexuella friheter oavsett var, när och hur det sker. Miljöpartiet drev länge på för att få till en samtyckeslag, det är en stor och viktig framgång att den nu finns.

– Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck är omfattande samhällsproblem som skapar stort lidande för dem som utsätts. Våldet och förtrycket är ett hot mot jämställdheten som dessutom kostar det samhället stora resurser.

Vilka är era viktigaste förslag för att minska löneskillnaden mellan män och kvinnor?

– Ett mer jämställt föräldraskap genom fler reserverade månader i föräldraförsäkringen och mer föräldravänliga arbetsplatser. Åtgärder för att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män genom exempelvis kraven på årliga lönekartläggningar och bättre sanktionsmöjligheter mot arbetsgivare som inte tar sitt ansvar. Offentliga arbetsgivare ska vara förebilder när det kommer till jämställda löner.

– Samt att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden, genom att stärka studie- och yrkesvägledningen samt förebygga och motverka machonormer och dylikt i mansdominerade sektorer.

Den svenska regeringen kallar sig ”världens första feministiska regering”. Vad anser ni om det? 

– Det är väldigt viktigt att regeringen är tydlig med sin inställning när det gäller jämställdhet. Att kalla sig feministisk handlar om att jämställdhetsperspektivet ska vara avgörande i beslut och prioriteringar. Med målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

– Den här hållningen ska gälla både i Sverige och i det internationella arbetet. Om benämningen gör att människor i vårt land eller utanför ställer sig frågan vad det betyder, desto bättre. Det ger varje gång en möjlighet att lyfta frågor om vikten av jämställdhet, kvinnors rätt, och där varje människa kan vara sig själv oavsett kön. 

Bör föräldrar i större eller mindre utsträckning än idag genom reglering dela på föräldraledigheten? 

– Vi vill att föräldraledigheten delas i tre delar (när det är två föräldrar) där en tredjedel reserveras för respektive förälder och en tredjedel ska kunna överlåtas till annan person. Det här förslaget stämmer också med vad en utredning om föräldraförsäkringen kommit fram till och vi hoppas det kommer finnas parlamentariskt stöd för detta. Miljöpartiet vill också utreda frågan om att göra det möjligt att ha fler vårdnadshavare. Det skulle bättre spegla den situation som många barn i Sverige idag lever i. 

Vänsterpartiet

Nooshi Dagostar, Vänsterpartiet. Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Nooshi Dadgostar, feministisk talesperson

Vilken är den viktigaste politiska jämställdhetsfrågan i Sverige just nu?

– Välfärden är i kris och det är kvinnor som får betala. Vi vill därför lyfta frågan om kvinnors arbetssituation, den utslitning och de sjukskrivningar som det leder till, med låga pensioner till följd. För att råda bot på detta vill vi anställa fler i offentlig sektor, ge de anställda mer makt och inflytande över sin arbetssituation, stärka sjukförsäkringen och korta arbetstiden med sikte på sex timmars arbetsdag. Det handlar också om det dubbelarbete som kvinnor idag utför, där de tar huvudansvaret för hemarbetet.

Vilka är era viktigaste förslag för att minska löneskillnanden mellan män och kvinnor?

– Löneskillnader mellan män och kvinnor behöver upphöra. Det är i första hand en fråga för arbetsmarknadens parter, och där stödjer vi specifika satsningar på jämställda löner från fackets sida. Men genom regioner och kommuner kan politikerna direkt påverka lönesättningen. Därför har Vänsterpartiet föreslagit så kallade jämställdhetsmiljarder, som ska gå specifikt till att utjämna löneskillnaderna mellan män och kvinnor i offentlig sektor. En annan viktig strukturell reform för att utjämna löneskillnaderna vore en delad föräldraförsäkring.

Den svenska regeringen kallar sig ”världens första feministiska regering”. Vad anser ni om det?

– Vi stödjer naturligtvis tanken att ett feministiskt perspektiv ska genomsyra den politik regeringen för. Men det räcker inte att prata, utan regeringen måste också agera utifrån det. Dagens regering sänker skatten för rika män och drar ner på välfärden, så feminismen blir inte mer än ord.

Bör föräldrar i större eller mindre utsträckning än idag genom reglering dela på föräldraledigheten?

En delad och individuell föräldraförsäkring är en av de absolut viktigaste reformerna för att utjämna löneskillnaderna mellan kvinnor och män, liksom ansvaret för hemarbete och relationen till barnen. Därför vill vi ha en jämställd föräldraförsäkring.

Centerpartiet

Annika Qarlsson, Centerpartiet. Foto: Pressbild

Annika Qarlsson, talesperson för jämställdhet och kvinnors företagande

Vilken är den viktigaste politiska jämställdhetsfrågan i Sverige just nu?

Ekonomisk ojämställdhet. Det är grundorsaken till kvinnors underställda position. Ökar den ekonomiska friheten kan vi även motverka mäns förtryck och våld mot kvinnor.
 
Vilka är era viktigaste förslag för att minska lönskillnanden mellan män och kvinnor?

Vi vill se en kommission där arbetsmarknadens parter måste komma överens. Bland annat behöver deltidsnormen brytas och en plan för jämställda löner och ett hållbart arbetsliv tas fram.
 
Den svenska regeringen kallar sig ”världens första feministiska regering”. Vad anser ni om det?

De har och har haft en utrikesminister som driver på i jämställdhetsfrågorna, och som pratar både pornografi och människohandel. Men när det gäller den ekonomiska friheten har inga skarpa förslag lagts än. Där måste det ske en förändring om de ska kunna leva upp till den självutnämnda titeln. 
 
Bör föräldrar i större eller mindre utsträckning än idag genom reglering dela på föräldraledigheten?

Centerpartiet värnar den befintliga föräldraförsäkringens valfrihet och vill inte öronmärka fler månader. Däremot är det viktigt att samhället ger föräldrarna utförlig information om uttagets effekter på livsinkomst, hälsa och kontakt med barnen. Vi vill också se över möjligheterna att öppna upp barn- och föräldraförsäkringen så att dagar kan nyttjas/överlåtas till max två ytterligare närstående personer.

Liberalerna

Maria Arnholm, Liberalerna. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Maria Arnholm, jämställdhetspolitisk talesperson

Vilken är den viktigaste politiska jämställdhetsfrågan i Sverige just nu?

– Att försvara varje flickas och kvinnas ovillkorliga rätt att bestämma över sitt liv och sin kropp. Därför behövs ökat arbete och skärpta straff mot sexuella övergrepp och trakasserier och allt slags hedersrelaterat våld och förtryck. Andra viktiga frågor är ekonomisk ojämställdhet och att så stor andel pojkar inte klarar skolan.

Vilka är era viktigaste förslag för att minska löneskillnanden mellan män och kvinnor?

– Reformera föräldraförsäkringen och motverka ojämställda mönster i deltidsarbete. Låt lönerna stiga i kvinnodominerade akademikeryrken som lärare och sjuksköterskor.

Den svenska regeringen kallar sig ”världens första feministiska regering”. Vad anser ni om det?

– Vi är liberala feminister och är stolta över det. Att regeringen kallar sig feministisk har vi inget emot, men det förpliktar också. Regeringens agerande gentemot Iran kan exempelvis inte med bästa vilja i världen kallas för feministiskt.

Bör föräldrar i större eller mindre utsträckning än idag genom reglering dela på föräldraledigheten?

– Dagens tre öronmärkta månader till varje förälder är lagom. Vi vill i stället stimulera jämställt föräldraskap genom att införa en helt ny föräldraförsäkring med bättre ersättning under kortare tid, så att varken kvinnor eller män tappar kontakten med arbetsmarknaden.

Moderaterna

Elisabeth Svantesson, Moderaterna. Foto: Pavel Maria/Pressbild

Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson

Vilken är den viktigaste politiska jämställdhetsfrågan i Sverige just nu?

– Den mest akuta jämställdhetsfrågan är att bekämpa hedersförtryck och hedersvåld. Att uppåt 240 000 unga i Sverige 2019 lever under hedersförtryck, och därmed inte kan leva sina liv i frihet, är ett stort misslyckande. För att stoppa förtrycket krävs ett aktivt arbete på många fronter för de kvinnor och flickor som berörs.

Vilka är era viktigaste förslag för att minska löneskillnanden mellan män och kvinnor?

– Lönediskriminering på grund av kön är brottsligt och ska fortsätta bekämpas. Men vi ser också att kvinnor ofta tjänar mindre pengar än män eftersom de i högre utsträckning arbetar deltid och inom yrken med lägre lönenivåer. Ett viktigt sätt att öka kvinnors egenmakt är alltså att se till att man får behålla mer av sin lön och att det lönar sig att arbeta. Därför sänker vi skatten för alla och inte bara för de som har de högsta inkomsterna. Regeringen väljer att enbart sänka skatten för dem med högst inkomster, som i huvudsak är män. 

Den svenska regeringen kallar sig ”världens första feministiska regering”. Vad anser ni om det?

– Regeringen lever inte upp till den etiketten. Ett exempel är skattesänkningen för pensionärer. Med regeringens politik får de med lägst pension, en majoritet av de kvinnliga pensionärerna, ingen skattesänkning alls. Vi moderater sänker skatten för alla pensionärer och procentuellt sett mest för de kvinnor som jobbat i LO-kollektivet.

Bör föräldrar i större eller mindre utsträckning än idag genom reglering dela på föräldraledigheten?

– Vi vill inte förändra föräldraledigheten ytterligare. Föräldrar ska själva kunna planera på ett sätt som passar deras situation bäst, med medvetenhet om att de val man gör påverkar hela livsinkomsten.

Kristdemokraterna

Désirée Pethrus, Kristdemokraterna. Foto: Désirée Pethrus

Désirée Pethrus, jämställdhetspolitisk talesperson.

Vilken är den viktigaste politiska jämställdhetsfrågan i Sverige just nu?

– Att säkra tryggheten för kvinnor och bekämpa hedersförtryck. 40 procent av de unga kvinnorna undviker att gå ut på kvällen i sitt eget bostadsområde på grund av otrygghet, enligt Nationella trygghetsundersökningen och ungefär var sjätte niondeklassare i Sverige lever under hedersfötryck.

Vilka är era viktigaste förslag för att minska lönskillnanden mellan män och kvinnor?

– En av de viktigaste åtgärderna är att det finns olika arbetsgivare att välja mellan inom de traditionellt kvinnodominerade vård- och omsorgsyrkena. Så kan kvinnor i större utsträckning påverka sina arbetsvillkor. Det är också viktigt att såväl män som kvinnor breddar sina yrkesval eftersom det är den största orsaken till löneskillnaderna. Vi vill även förstärka pensionen för kvinnor som i större utsträckning är föräldralediga och vabbar.

Den svenska regeringen kallar sig ”världens första feministiska regering”. Vad anser ni om det?

– Sverige behöver en ny regering och en ny sorts feminism som istället för att diskutera könsstereotyp legofigurer och menskonst, fokuserar på kvinnors riktiga vardag och de verkliga jämställdhetsproblemen. Vi behöver säkra kvinnors trygghet, bekämpa hedersproblematik, förbättra förlossningsvården, åtgärda kvinnors höga sjukskrivningar och stärka kvinnors pensioner.

Bör föräldrar i större eller mindre utsträckning än idag genom reglering dela på föräldraledigheten?

– Pappor och mammor ska ha rätt till hälften av föräldradagarna vardera precis som idag, men sen ska föräldrarna själva välja hur de vill använda dem. KD vill ha en föräldraförsäkring där föräldrar fritt kan överlåta dagar till varandra eller till andra närstående. Vi är helt emot kvoterad föräldraförsäkring eftersom föräldrar vet bättre än politiker.

Sverigedemokraterna

Emma Hermansson, Sverigedemokraterna. Foto: Henrik Montgomery/TT

Ebba Hermansson, jämställdhetspolitisk talesperson

Vilken är den viktigaste politiska jämställdhetsfrågan i Sverige just nu?

Otryggheten bland kvinnor. Enligt senaste Nationella Trygghetsundersökningen uppgav 45 procent av kvinnorna i åldersgruppen 20-24 år att de ofta valt att ta en annan väg på grund av otrygghet. Det är oacceptabelt att kvinnor känner sig nödgade att ändra sina egna beteendemönster på detta vis.

Vilka är era viktigaste förslag för att minska löneskillnanden mellan män och kvinnor?

– Sverigedemokraterna driver bland annat förslag om fler heltidsanställningar, höjda garantipensioner och höjt underhållsstöd. Dessa åtgärder skulle avsevärt förbättra framförallt kvinnors ekonomi, och bidra till att minska inkomstskillnaden mellan män och kvinnor.

Den svenska regeringen kallar sig ”världens första feministiska regering”. Vad anser ni om det?

Vad en regering väljer att kalla sig är mindre viktigt än vad en regering faktiskt gör. Om man med trovärdighet skall kunna titulera sig som feministisk bör man ta itu med de stora jämställdhetsproblem som finns, exempelvis det utbredda hedersförtrycket som främst drabbar unga flickor.

Bör föräldrar i större eller mindre utsträckning än idag genom reglering dela på föräldraledigheten?

– Hur Sveriges föräldrar väljer att dela upp sin föräldraledighet är ingenting Sverigedemokraterna tycker att politiker skall lägga sig i. Vi är övertygade om att föräldrar klarar av att fatta det beslutet på egen hand. Partiet vill helt avkvotera föräldraförsäkringen.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer

Sverige möts: Jämställdheten

Mer i ämnet