Inger Fredriksson (C), Jens Holm (V), Anna Hagwall (SD), Mats Odell (KD), Eva Flyborg (FP) Johan Johansson (M), Jonas Eriksson (MP). Saknas på bilden gör Erik Gutiérrez-Aranda (S). Foto: Sveriges RiksdagVisa alla (2)
Visa alla (2)

Politikernas svar om fracking

Uppdaterad
Publicerad

SVT frågade politiker från samtliga riksdagspartier om deras inställning till fracking, en kontroversiell utvinningsmetod för olja och gas från skiffer. Här kan du läsa deras fullständiga svar.

Fracking innebär att djupt liggande skifferlager spräcks för att utvinna gas och olja. I USA hyllas metoden därför att den kan göra landet energioberoende. Men många är också skeptiska på grund av de stora riskerna för miljön. Läs mer om fracking här.

Politikerna som svarat är följande:

Mats Odell, Kristdemokraterna (KD), ordförande Näringsutskottet.

Jonas Eriksson, Miljöpartiet (MP), vice ordförande Näringsutskottet.

Erik Gutiérrez-Aranda, Socialdemokraterna (S), energi- och näringspolitisk rådgivare.

Jens Holm, Vänsterpartiet (V), ledamot Miljö- och jordbruksutskottet, suppleant Näringsutskottet.

Johan Johansson, Moderaterna (M), suppleant Näringsutskottet.

Anna Hagwall, Sverigedemokraterna (SD), ledamot Näringsutskottet.

Inger Fredriksson, Centerpartiet (C), ledamot Miljö- och jordbruksutskottet.

Eva Flyborg, Folkpartiet (FP), ledamot Näringsutskottet.

Anna Hagwalls svar redovisas för sig efter de andra nedan, eftersom hon inte besvarat alla frågor utan skrivit ett kortare svar.

Frågorna och svaren:

1/ Hur ser du på näringsutskottets och riksdagens ställningstagande att invänta EU-kommissionen (som kanske kommer med ett ramverk i år) och inte införa ett förbud mot fracking i Sverige redan nu?


Mats Odell (KD):  Utskottets beslut bygger det faktum att det råder en osäkerhet om konsekvenserna av fracking. Därför bör försiktighetsprincipen råda samtidigt som det inte finns anledning att nu låsa fast positionerna med ett totalförbud. Vi bör invänta konsekvensanalyser för att kunna fatta ett hållbart beslut på goda grunder. De utredningar som pågår inom EU och i andra länder kommer förhoppningsvis att ge ett bra underlag för vidare diskussion.
De farhågor om skadlig miljöpåverkan som finns medför att vi bör ha en mycket avvaktande hållning. Oavsett energislag måste höga miljökrav ställas på utvinning och produktion.

Johan Johansson (M): Klokt ställningstagande då fördjupad kunskap behövs kring teknikens möjligheter samt risker.

Jens Holm (V):  Jag är besviken att riksdagens majoritet inte vågade ta ställning mot fracking. Sverige borde göra som flera andra länder i Europa gjort och infört ett förbud eller åtminstone moratorium.

Inger Fredriksson (C):  Det är bra om medlemsländerna kan ha en gemensam hållning i denna fråga och utifrån vad beslutet blir kan Sverige därefter ta ställning till ett förbud.

Erik Gutiérrez–Aranda (S):  Inom EU pågår just nu ett stort arbete kring hur EU bör ställa sig till skiffergasen. EU kommer nu successivt att leverera underlag till oss som vi kommer ha möjlighet att yttra oss kring. Vi anser att det i grunden är bra eftersom frågan behöver behandlas i ett större sammanhang inom den svenska energipolitiken.

Eva Flyborg (FP):  Vi vill avvakta EU-kommissionens förslag. Det är viktigt att vi får samma lagar och regler inom hela EU när det gäller fracking. Det svenska regelverket kring mineralbrytning och prospektering är så pass stränga så att vi inte behöver införa ett förbud nu.

Jonas Eriksson (MP):  Om man som flera representanter för de olika partierna i utskottet ger uttryck för en skepsis mot fracking vore det mest logiskt att också ge uttryck för denna hållning och aktivt delta i diskussionen om fracking som pågår i Europa – inte bara passivt invänta kommissionens ställningstagande.

Jonas Eriksson (MP) fick i dessutom följande fråga:

Ni fick avslag på era motioner om förbud mot fracking i Näringsutskottet – var det väntat eftersom näringsutskottet föreslagit avslag?

Ja, det var väntat. Det är väldigt sällan som utskottsmajoriteten inte överensstämmer med riksdagens majoritet.
 

2/ I riksdagen var det bara MP och V som röstade emot utskottets förslag. Innebär det, som du ser det, att endast dessa partier är negativa till fracking som utvinningsmetod?

Mats Odell (KD):  Nej, mitt parti, och även andra partier har en avvaktande hållning till fracking. Skillnaden är att vi inte vill införa ett förbud utan ytterligare kunskap och konsekvensanalys. Det är en god princip att bygga sina ställningstaganden på ett bra faktaunderlag. Vi anser att det finns skäl att samarbeta inom EU för att nå en gemensam ståndpunkt

Johan Johansson (M): Näringsutskottets ställningstagande visar att det finns en oro för utvinning av skiffergas genom fracking. Utskottet pekar på att det finns osäkerhet kring vissa utvinningsmetoders konsekvenser. Mot den bakgrunden kommer utskottet att följa utvecklingen på området och med intresse ta del av de utredningar och andra undersökningar som pågår på detta område i flera länder, inklusive inom EU.

Jens Holm (V):  Det är bara vi som i dagsläget vill ha ett regelrätt stopp och förhindra att fracking kan komma igång. De andra partierna förefaller vara mycket kritiska också, vilket är bra. Men då tycker jag att man också borde ha röstat för ett förbud. Då skulle det inte vara någon tvekan om vad som gäller i Sverige.

Inger Fredriksson (C):  Nej.

Erik Gutiérrez–Aranda (S):  Nej det anser vi inte. Vi som parti ställer oss avvisande till exploatering av skiffergas i Sverige.

Eva Flyborg (FP): Nej, man kan inte se det som om det är bara dessa partier som är negativa till fracking. Folkpartiet är ytterst tveksamt till fracking som utvinningsmetod.

Jonas Eriksson (MP):  Ja! Enskilda riksdagsledamöter har enligt uppgift lokalt sagt att de är emot fracking och skiffergasutvinning. Jag vet inte hur de röstade i riksdagen.

3/ Enligt Näringsutskottet finns redan ”betydande” miljörestriktioner för gasutvinning i Sverige. Vad innebär det, mer konkret? Skulle det vara omöjligt att starta gasutvinning genom fracking i Sverige redan i dag?

Mats Odell (KD): Hur en eventuell ansökan skulle tas emot av ansvariga myndigheter och domstolar är en hypotetisk fråga, men osäkerheterna och bristerna på kunskap är så stora i dagsläget att det verkar osannolikt att ett skiffergasprojekt skulle klara en miljöprövning.

Johan Johansson (M):  Utöver de tillstånd som utfärdas av Bergsstaten för prospektering eller utvinning är flera av de verksamheter som är aktuella kring naturgas även tillstånds– eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken. För miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs tillstånd av länsstyrelsen eller miljödomstolen för utvinning av naturgas. Krav ställs även på att det finns en miljökonsekvensbeskrivning. Tillsynsmyndigheten kan också förelägga om de försiktighetsmått som behövs eller helt förbjuda viss verksamhet. Frågan om det skulle vara möjligt eller omöjligt att starta gasutvinning genom fracking i Sverige är hypotetisk. Frågan går först att besvara efter att en ansökan som beskriver hur utvinningen skall ske miljöprövas.

Jens Holm (V):  Jag skulle inte säga att det är helt omöjligt med dagens lagstiftning. Det är därför det hade varit på sin plats med ett förbud.

Inger Fredriksson (C):  Det är tveksamt om denna metod för gasutvinning skulle klara dagens miljöprövning.

Erik Gutiérrez–Aranda (S):  Vi ställer oss avvisande till fracking, men om miljöbalken skulle vara otillräcklig för att hindra detta får vi göra en översyn av miljölagstiftningen i syfte att stärka miljöbalken.

Eva Flyborg (FP): Som sägs i svaret på fråga 1 så är regelverket för utvinning av mineraler, olja och gas väldigt hårda redan idag. Det krävs prövningar enligt både minerallagen och miljöbalken innan man kan få ett tillstånd. Dessutom måste den som vill utvinna gas kunna bevisa att man har speciella tekniska kunskaper och ekonomiska resurser för att kunna genomföra ett projekt.

Jonas Eriksson (MP):  Gasutvinning handlar inte bara om den lokala miljöpåverkan vid utvinningen utan också om vår klimatpåverkan. Vi vet att vi måste ställa om vårt energisystem till att baseras på 100 % förnybar energi. Vi har också goda förutsättningar att göra det. Vi vill att Sverige ska vara tydliga och visa omvärlden vad vi vill och att det går att ställa om.


4/ Enligt en motion till riksdagen pågår prospektering efter olja och gas på Öland, Gotland och i Östergötland. Vad händer om det upptäcks fyndigheter som anses ekonomiskt försvarbara att utvinna?

Mats Odell (KD): Då kan man anta att det inkommer en ansökan om att få utvinna som ska prövas enligt miljöbalken. Regeringen avslog 2009 en ansökan om att provborra efter olja i Östersjön av miljöskäl, så det är inte på något sätt fritt fram för alla som tror sig ha ekonomi i sina projekt.

Johan Johansson (M):  Prospektören kan då gå vidare i den process som beskrivs på bergsstaten.se.

Jens Holm (V): Ja, det är mycket oroväckande vad som kan hända då. Även om det idag finns flera partier än V och Mp som är kritiska till frackning så kan pressen bli extremt hård för skiffergasbrytning med frackning om sådana fyndigheter skulle upptäckas. Återigen, Sverige borde markera att frackning är inget alternativ här i Sverige.

Inger Fredriksson (C):  En eventuell olje– eller gasutvinning får genomgå sedvanliga tillståndsprövningar.

Erik Gutiérrez–Aranda (S):  De ekonomiska bedömningarna av fyndigheterna är helt oväsentliga utan tillståndsansökningarna ska behandlas utifrån gällande miljölagstiftning.

Eva Flyborg (FP):  Det är riktigt att det pågår prospektering. Det är ju en spekulativ fråga då man inte vet om man kommer att hitta något som är ekonomiskt försvarbart att utvinna. Men skulle så vara fallet så måste tillstånd prövas enligt gällande lagar enligt svaret i fråga 3. Enligt Sveriges geologiska undersökningar (SGU) bedöms den eventuella mängd gas som finns i Sverige som mycket liten jämfört med andra länder vilket minskar sannolikheten för att den ska kunna utvinnas på ett ekonomiskt försvarbart sätt.

Jonas Eriksson (MP) fick en här en något annorlunda formulerad fråga, med anledning av den motion han varit med och skrivit om fracking:
Enligt er motion pågår redan prospektering efter olja och gas på Öland, Gotland och i Östergötland. Är det prospektering inför fracking eller är det även andra utvinningsmetoder som undersöks?

Jag har uppfattat det som att det även är aktuellt med andra utvinningsmetoder. Fracking används främst vid utvinning av gas ur skiffer.
 

5/ Vad skulle det, enligt dig, innebära om Sverige fick skiffergasutvinning? Hur skulle det påverka landskapet, utsläppen, grundvattnet mm?

Mats Odell (KD): Jag har inte något underlag för att svara på den frågan. Därför vill jag invänta de konsekvensanalyser som nu görs inom EU och andra länder. Jag anser att de risker och farhågor som finns leder till att vi bör vara ytterst försiktiga med skiffergasutvinning i Sverige och invänta vidare utredningar. Det vi hittills har sett är att gasfyndigheterna i Sverige är relativt små.

Johan Johansson (M):  Hypotetisk fråga. I ett riktigt case så är det just dessa frågor som avhandlas i en miljöprövning.

Jens Holm (V): Det skulle vara ett mycket stort hot mot grundvattnet. Utsläppen skulle öka pga stora metangasläckage och de svenska klimatmålen skulle äventyras. Kemikalier skulle spridas. Landskapet skulle förstöras. Det finns många negativa konsekvenser, tyvärr.

Inger Fredriksson (C):  Centerpartiet anser inte att någon utvinning med den här metoden bör göras i Sverige. Metoden är kritiserad, då den bygger på att man måste spräcka berggrunden och injicera giftiga kemikalier för att frigöra gasen ur skiffern.
De svenska tillgångarna på utvinningsbart skiffer är dock små i förhållande till andra länder, exempelvis Polen.

Erik Gutiérrez–Aranda (S):  Utvinning av skiffergas genom fracking är en tveksam form av energiutvinning. Miljöproblemen är stora och metoderna osäkra, speciellt när de innefattar insprutning av kemikalier i marken för att driva fram gasen.

Eva Flyborg (FP): Just för att skiffergasutvinning är så riskabelt ur miljösynpunkt gör att vi är tveksamma till att denna utvinningsmetod. SGU räknar upp ett antal riskfaktorer som att grundvatten kan skadas, förgiftas och förändras, att kemikalier kan läcka i samband med utvinning samt att buller kan uppstå och fastigheter skadas.

Jonas Eriksson (MP):   Det är oerhört svårt att försäkra sig om berggrundens beskaffenhet, sprickbildningar, vattenströmmar mm över så stora områden som krävs för utvinning av skiffergas. Provborrningar kan aldrig till 100 % säkerhet ge en bild av förutsättningarna. Om grundvattnet skulle förorenas skulle det få oerhört stora konsekvenser för samhället. Det går också oerhört mycket vatten vid fracking som också måste tas någonstans ifrån vilket i sin tur kan påverka grundvatten eller omgivande vattendrag.
Tänk bara vilka effekter arbetet med att bygga en tunnel under Hallandsåsen fick på vattenförsörjningen.
 

6/ Även om Sverige skulle säga nej till skiffergas framgent, så importerar vi ju gas från andra länder. Kommer vi att kunna säga nej till att köpa skiffergas från ett annat land? När det gäller el kan man ju – som konsument – välja ”grön el” men går det att göra ett liknande val när det gäller gas, eller kommer all gas att blandas ihop i ledningarna oavsett ursprung?

Mats Odell (KD): Gentemot konsumenterna är det mycket viktigt att vara tydlig med energins ursprung, för att man som i dag ska kunna välja om man vill köra på ren biogas eller med inblandad naturgas. Regelverket måste hela tiden hänga med för att garantera konsumenterna relevant information, men jag ser inte att vi ska förbjuda handel med sådan el eller gas som fyller miljökraven för utvinning i ursprungslandet.

Johan Johansson (M):  Ett importförbud strider mot alla frihandelsprincper. Självfallet kan man som konsument kunna välja en miljövänlig gas, alternativet biogas finns ju redan idag. Tyvärr är inte gas en produkt som lämpar sig för ursprungsmärkning. Redan idag blandas biogas och naturgas på tankställen för fordon i Sverige.
”Grön el” blandas ju med ”brun el” i elledningarna i dagsläget. Det en konsument gör genom att köpa grön el är egentligen att stödja producenter av miljövänlig el. Samma affärsmässiga och miljömässiga potential bör finnas på gasmarknaden.

Jens Holm (V):  Det finns risk för att gas blandas ihop, precis som sker idag med olja till Sverige (som kommer från Norge, Ryssland och Mellanöstern) och där man vid pumpen inte har en aning om varifrån bränslet kommer. Mackarna kan inte heller ge besked. Därför vore ett tydligt nej till skiffergas vara det bästa. Då motar vi Olle i grind.

Inger Fredriksson (C):   Konsumenten måste kunna ställa krav på gasen. Det är rimligt att det görs skillnad mellan biogas, fossilgas och skiffergas.

Erik Gutiérrez–Aranda (S):  Självklart är det ett bekymmer att man som konsument idag inte kan välja bort vissa energikällor genom ursprungsmärkning. Det finns de inom branschen som tittar på möjligheterna att ursprungsmärka gasen även om många bedömer det som komplicerat. Det är en fråga som vi måste arbeta vidare med och där inriktningen bör vara att stärka konsumentinflytandet på energiområdet.

Eva Flyborg (FP):  Det gäller att se till att Sverige blir så lite beroende av gas som möjligt. Vad som behövs i Sverige är att vi har en långsiktigt trygg energiproduktion. Det får vi genom att kärnkraften ska vara kvar och byggas ut och genom att vi värnar om vattenkraften som reglerkraft. Det bästa sättet att göra Sverige mer beroende av fossilenergi som gas, och för den delen också kol, är att storskaligt bygga ut vindkraft och stänga ner väl fungerande kärnkraft. Det innebär att vi måste ha tillgång till mer reglerkraft när det inte blåser och då är det gas i första hand som gäller.

Jonas Eriksson (MP):  Som enskild konsument är det svårt idag men om energibolagen verkligen skulle vilja skulle de säkerligen kunna ställa krav på varifrån gasen kommer. På sikt vill vi ju avveckla användningen av den fossila gasen och då är inte frågan längre aktuell.

7/ Tror du på sikt att det går att stå emot de krav som kommer från olika håll om att få utvinna skiffergas? Det finns länder som har förbud nu – kommer de att kunna hålla fast vid det?

Mats Odell (KD): Det får tiden utvisa, men alla planer på utvinning måste vara underställda de miljökrav som politiken råder över. I slutändan är det så att varje land har stora möjligheter att själva avgöra hur deras energimix ska se ut, bl.a. utifrån de miljökrav man ställer, oavsett om det handlar om kärnkraft eller utvinning av fossil energi.

Johan Johansson (M):  Finner ingen anledning i att spekulera i hur andra nationer kan agera i framtiden.

Jens Holm (V): Ja, absolut. Om man bygger ut det förnybara minskar behovet av det fossila, såsom skiffergas.

Inger Fredriksson (C):  Ja, varje land måste kunna besluta över det egna landets naturtillgångar.

Erik Gutiérrez–Aranda (S):  I grunden är detta en politisk fråga och det är upp till partierna att agera på bästa sätt. Vi har ställt oss avvisande till skiffergasutvinning och vi håller fast vid det.

Eva Flyborg (FP): har inte lämnat något svar på denna fråga.

Jonas Eriksson (MP):  Ja, skiffergasen är bättre ur koldioxidsynpunkt än kol men sämre än traditionell fossilgas. På sikt, det till och med brådskar måste vi fasa ut de fossila bränslena. De har inte någon plats i ett hållbart samhälle.


8/ Vad är din egen inställning – ska vi ha skiffergasutvinning genom frackingmetoden i Sverige?

Mats Odell (KD): För mig är det viktiga att energi, oavsett energislag, utvinns och framställs på ett säkert och hållbart sätt. Om skiffergasutvinning ska tillåtas i framtiden kan måste vi säkerställa att detta kan ske på med miljömässigt acceptabla metoder som tar hänsyn till klimat och hälsa. Så länge frågetecknen kvarstår bör vi inte gå vidare med storskalig utvinning i Sverige.

Johan Johansson (M):  Frågan är för tidigt ställd. Vi har ännu inte det kunskapsläget så att en korrekt bedömning kan ske. Men när vi har det kunskapsläget och då en miljöprövning ger klartecken för skiffergasutvinning genom frackingmetoden så ser jag inget hinder för att så ska få ske.

Jens Holm (V): Nej, nej, nej.

Inger Fredriksson (C):  Jag delar Centerpartiets uppfattning, det vill säga jag anser inte att någon utvinning med den här metoden bör göras i Sverige.

Erik Gutiérrez–Aranda (S):  Se svar på fråga 2.

Eva Flyborg (FP):  Som jag sagt ovan är jag ytterst tveksam. Vi har redan idag en hård lagstiftning och det ska vi ha. Lagstiftningen innebär att vi inte bara har hängslen och livrem på oss. Vi har också gummistövlar, sydväst, regnkappa och gummiraka. Det räcker ganska långt.

Jonas Eriksson (MP) fick inte denna fråga men har i en motion till riksdagen föreslagit förbud mot fracking i Sverige.

Här följer svaret från Anna Hagwall (SD) som inte besvarat varje fråga för sig utan gett ett sammanfattande svar:

”Vi ser betydande utmaningar med utvinning av skiffergas i dagsläget och bör därför noggrant följa utvecklingen på området och ta del av de utredningar och kompetens som finns att tillgå.

Då utvinning av skiffergas är relativt nytt i Sverige, är det av största vikt att gå varsamt tillväga.

Vi ser inget behov av ett utvinningsförbud i dagsläget då vi behöver få in mer information och konsekvenser över den totala samhällsnyttan.

Oavsett framtida beslut skall detta grundas på totala samhällsnyttan och en sträng miljökonsekvensbedömning.”

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer