Gå direkt till innehållet

Stiftelsen är en buffert mellan staten och SVT

Stiftelsen är en buffert mellan staten och SVT

SVT ägs av en stiftelse. Det ger SVT en mycket självständig ställning. Företaget ägs varken av staten eller kommersiella intressen. På så vis blir SVT vad vi brukar kalla "fri television".

Sedan 1994 ägs SVT av Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB. Stiftelsens syfte är att främja programbolagens oberoende.

Förvaltningstiftelsen, som alltså är densamma också för SR och UR, har idag en styrelse med 13 ledamöter med politisk bakgrund. Efter förslag av de politiska partierna har dessa utsetts formellt av regeringen. Detta kommer att ändras från och med 1 januari 2019 som en följd av den nya finansieringen för public service. I och med beslutet i riksdagen om ny finansiering fattades även beslut att ledamöterna i stiftelsen inte ska vara politiska.

Stiftelsens uppgift

Stiftelsens uppgift är att vara en buffert mellan statsmakterna och public service-bolagen. Förvaltningsstiftelsen har ingen roll i tilldelningen av pengar till SVT. Den beslutar inte heller om företagets organisation eller verksamhetens inriktning.

SVT:s styrelse fattar beslut om verksamhetens allmänna inriktning men "ej om programmens innehåll".

Fri television

Den här konstruktionen ger SVT en mycket självständig ställning. SVT ägs varken av staten eller kommersiella intressen och blir på så vis helt oberoende och skyddat från påtryckningar, bland annat i en av de viktigaste uppgifterna, nämligen "att granska myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på beslut som rör medborgarna".

De sitter i SVT:s styrelse

De sitter i SVT:s styrelse

Styrelserna i public service-bolagen fattar beslut om verksamhetens allmänna inriktning men aldrig om programmens innehåll, eller nyhetsvärdering

Styrelsernas uppgifter enligt aktiebolagslagen (ABL) är att tillsätta och avskeda VD, lägga fast strategier, godkänna organisationerna och att följa upp ledningens förvaltning.

Förvaltningsstiftelsen (som äger public service-bolagen) utser från 1 januari 2010 hela styrelserna för SVT, SR och UR.

Styrelseledamöterna ska vara personer som har god förankring i det svenska samhället, erfarenhet från olika kompletterande områden som kultur, folkbildning och näringsliv.

Den nuvarande styrelsen innefattar:

Styrelseordförande:
Anna-Karin Celsing, civilekonom

Ledamöter:

Helena Westin, konsult

Monica Lindstedt, civilekonom

Svante Weyler, förlagschef

Dag Tuvelius, journalist

Per Norman, direktör

Helen Dannetun, universitetsrektor

Christina Björklund, vd 

Lars Strannegård, rektor 

Personalrepresentanter:

Hanna Nyberg, SJF-klubben

Gun Karlsson, Unionen

Suppleanter för personalrepresentanter:

Lars Nilsson, SJF-klubben

Ola Gerhardsson, Unionen

Tid och plats för SVT:s bolags- och årsstämma

Årsstämman 2019 hölls den 8 april i Stockholm.

Förvaltningsstiftelsens styrelse

Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB har en styrelse med 13 ledamöter.

Bolagsordning

Bolagsordningen är ett aktiebolags regelverk, som tillsammans med lagstiftningen anger ramarna för verksamheten.

Revisorer

Stämman beslöt vid årsstämman 2016 att utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor i bolaget från 2016 års årsstämma till slutet av 2020 års årsstämma, varvid auktoriserade revisorn Camilla Samuelsson ska vara huvudansvarig revisor.

Regeringen förordnade den 23 mars 2016 auktoriserade revisorn Carina Åkesson att vara revisor och auktoriserade revisorn Victor Brusewitz att vara revisorssuppleant i bolaget för tiden från 2016 års årsstämma till slutet av 2020 års årsstämma.