Gå direkt till innehållet

SVT ökar satsningen på svensk film

Just nu pågår en stor diskussion om svensk filmpolitik. SVT är en nationalscen för svensk film och kommer därför öka satsningen.

 

SVT:s vd Hanna Stjärne beskriver i en intervju i Dagens Nyheter hur SVT kommer öka satsningen på svensk film.

Monica Z, En duva satt på en gren och funderade på tillvaron, Återträffen, Searching for Sugarman, Jag är Ingrid, Taikon och En man som heter Ove.  Det är exempel på filmer som SVT har bidragit till de senaste åren.

Med tv-avgiftsbetalarnas intressen i fokus och med public service-uppdraget som grund har vi alltid arbetat med bärande berättelser. SVT är en nationalscen för svensk film och nu ökar vi vår filmgaranti till 100 miljoner kronor per år. Det här är vårt löfte till svensk film.

Svensk film står inför en stor förändring. Det 50 år gamla filmavtalet går i graven och ersätts med en statlig filmpolitik. Efter att budgetpropositionen presenterats finns en finansiering, men flera pusselbitar kring inriktningen saknas fortfarande. SVT har i remissvar och i debatten tagit upp frågetecken kring filmens utveckling, exempelvis kring mål och inriktning, stödens utformning, branschsamverkan och styrning av Svenska Filminstitutet (SFI).

Många har frågat hur SVT tänker stödja svensk film i den nya ordningen. Vi har, som public service-bolag, i uppdrag att bidra till svensk film men har också, i kraft av vårt oberoende, rätt att välja och ständigt ompröva hur vi bäst tillgodoser tittarnas intresse för film. Oberoendet är grundläggande i public service-uppdraget och också grundläggande för rollen public service spelar i demokratin.

SVT är en nationalscen för svensk film. Förra året hade SVT 20 miljoner tittningar på svensk biografvisad film, att jämföra med bions 4 miljoner besök. Dessutom är vi ett skyltfönster för internationell film och alla de filmer som inte kommer på bio, inte minst många kortfilmer och dokumentärfilmer. Vi är även ett historiskt arkiv.

SVT är också en viktig kraft när ny film ska bli till. Vi är ett nav för kreatörer som driver utvecklingen av rörlig bild framåt. Våra internationella nätverk, inte minst i Norden, och våra möjligheter att hjälpa kreatörer att utvecklas har stor betydelse och vi har med oss erfarenheterna av att framgångsrikt ha lyft svensk tv-dramatik i världen, med tv-aktuella Bron som ett exempel.

SVT brukar normalt inte lämna utfästelser för enskilda programområden. Men omställningen innebär en stor utmaning för svensk film som redan har tappat ställning de senaste åren. Filmbranschen präglas också av mycket långa planeringshorisonter och därför är vi beredda att göra ett undantag.

100 miljoner årligen till svensk film
Efter att filmavtalet har upphört är SVT inte bundet till någon nivå på insatsen till svensk film. Trots det är vi beredda att öka vår insats från och med 2017 med 20 procent. Utgångspunkten är förstås att SVT:s ekonomiska förutsättningar ligger fast, liksom förutsättningarna för filmproduktion och stöd för film i stort. SVT kommer därmed att satsa minst 100 mkr årligen, sett som ett genomsnitt under den återstående tillståndsperioden. Utökningen finansieras av rationaliseringar och omprioriteringar. Parallellt kommer vi att fortsätta att satsa på tv-dramatik.

Vi hoppas att andra aktörer, offentliga såväl som kommersiella, ska välja att göra samma sak så att vi gemensamt lyfter svensk film.

Bättre samverkan om nya, riktade satsningar
När filmavtalet har fallit måste de olika aktörerna hitta nya sätt att samarbeta. Att stödja SFI eller annan statligt styrd stiftelse eller myndighet genom direktbidrag är otänkbart för SVT av flera skäl. Inte minst skulle det stå i strid med SVT:s oberoende. Däremot ser vi framför oss att vi kommer att ha en nära samverkan med SFI. Vår avsikt är att öppna för fler gemensamma satsningar och projekt som exempelvis Moving Sweden. Det kan handla om rekrytering av nya talanger, experiment och innovation, format för nya plattformar eller satsningar på bland annat dokumentär- och barnfilm, två områden som vi särskilt prioriterar. Det kan också röra sig om satsningar riktade till grupper som av olika skäl har svårt att få genomslag i den kommersiella sektorn, exempelvis språkliga minoriteter och funktionshindrade. 

Nya medel för utveckling
Inom andra områden kan det vara en fördel att flera aktörer verkar självständigt för att många röster ska få plats. Som en del av vår insats avser vi bland annat att utöka våra satsningar på utveckling av nya filmer. Eftersom de stödmedel som SFI har att fördela är begränsade på detta område tänker vi öka våra satsningar på utveckling av nya filmer även utanför dokumentärfilmsområdet. Detta kan bidra till ny film oavsett om filmen har fått utvecklingsstöd från SFI eller inte.

Samtal med filmbranschens olika aktörer
Att filmavtalet upphör innebär ett antal förskjutningar i rollerna för de olika parterna. SVT är beroende av att det finns en livskraftig produktionsbransch. Vår bedömning är att SVT kommer behöva gå in med större insatser samt fortsatt tillämpa mer generösa principer inom de områden där det finns brist på kommersiell konkurrens, exempelvis dokumentärfilmområdet. Men vi kommer att gå in med större kraft även inom andra filmområden. Exakt på vilket sätt måste avgöras i förhandlingar från fall till fall, precis som idag. Detta inte minst eftersom villkoren för olika former av filmproduktion skiljer sig så kraftigt. Vi kommer dock att föra samtal med filmbranschen – kreatörer såväl som produktionsbolag och andra som satsar på svensk film - för att bättre förstå hur omläggningen av filmpolitiken påverkar dem på ett generellt plan.

Mer film för fler människor
SVT representerar i första hand tv-avgiftsbetalarna. För oss är det viktigt att filmer görs tillgängliga för människor oavsett var de bor och inget medium är så bra på det som tv. Det är rimligt att tv-avgiftsbetalarna får möjlighet att ta del av de filmer som de är med och finansierar, i traditionell tv och i SVT Play. I praktiken måste de exakta villkoren avgöras från förhandling till förhandling, men i grunden handlar det om att ge publiken valuta för sin insats för filmen. Generellt ger den nya situationen oss möjlighet att stärka tillgängligheten till svensk film. Det är ett bra komplement till biografen för väldigt många, inte minst de som av olika skäl har svårt att ta sig dit oavsett om det handlar om äldre, småbarnsföräldrar eller personer som bor långt ifrån.  SVT kommer också att kunna öka tillgängligheten till film för funktionshindrade.

Satsning på film med både konstnärliga och publika ambitioner
En stor del av vår satsning kommer slutligen att avsättas till film som förenar flera ambitioner: konstnärliga såväl som publika. Det är en typ av utbud som vi just nu ser för litet av i de svenska repertoarerna. Vi har stor vana av att arbeta med flera målsättningar samtidigt och ser inte att det finns en motsättning i att lägga samman exempelvis mångfald, jämställdhet och spegling av hela landet med att sträva efter att nå ut till många. Tvärtom blir effekten mycket starkare om man kombinerar målen. Inom fiktionen har svensk tv-dramatik just nu en storhetstid, mycket tack vare att vi under ett antal år målmedvetet och tillsammans med branschen utvecklat innehållet till att hålla en internationell klass. I det arbetet har vi lyckats förena olika ambitioner, konstnärliga såväl som publika, och använt oss av våra växande internationella kontaktytor. Vi tror oss se att svensk film kan lära av svensk tv-dramatiks framgångar och vill göra det vi kan för att så ska ske. Bron har till exempel sålts till fler än 150 länder.

SVT kommer att satsa mer på svensk film: Kortfilm, lång spelfilm, dokumentärfilm och barnfilm och på olika sätt verka för att tillgängliggöra denna. Vi ser framför oss en nära samverkan med både SFI och branschens olika aktörer, såväl medfinansiärer som upphovsmän. Samverkan är viktig. Filmen både som konstform och bransch är i ett litet språkområde som Sverige beroende av att de olika aktörerna delar en vision om vad vi kan uppnå.

Till våren kommer regeringen att lägga fram sitt förslag till ny filmpolitik. Vi hoppas på en filmpolitik med tydliga mål som inte bygger på en olycklig uppdelning mellan konstnärliga och publika ambitioner, som stimulerar fler aktörer att satsa mer på svensk film och som bygger på en stark samverkan mellan branschens olika aktörer. Och som inte minst sätter filmen i centrum.