Gå direkt till innehållet

Friat och fällt

Friat och fällt

På SVT finns en särskild avdelning, SVT Programetik, som ägnar sig åt publicistisk rådgivning och ansvarar för kontakterna med Granskningsnämnden. Programetik skriver ett nyhetsbrev där alla friade och fällda SVT-program redovisas. Nyhetsbreven finns publicerade nedan.

Här hittar du Granskningsnämndens beslut

Nyhetsbrev från SVT Programetik:

Fem SVT-ärenden var uppe på dagordningen när granskningsnämnden hade sitt senaste möte. En uppmärksammad intervju i Politik i bokhyllan där programledaren ifrågasatte författaren till en kontroversiell bok stred inte mot kravet på opartiskhet, däremot fälldes det för sakligheten då programledarens påståenden inte beriktigats på rätt sätt. Friade för både opartiskhet och saklighet blev däremot Rapports och Aktuellts rapportering om Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor och hennes debattartikel om otrygghet bland kvinnor i Uppsala samt SVT Texts formulering om en ”irriterad” president Trump. Lokala nyheter Uppsalas användande av arkivbilder där en forskare skymtade stred inte mot bestämmelsen om respekt för privatlivet eller saklighet och beriktigande. Slutligen fälldes reprissändningen på dagtid av humorserien Leif & Billy då den innehöll en våldsam scen som kunde verka skrämmande för barn. 

Mer om detta går att läsa i senaste nyhetsbrevet:

Så går det till att anmäla

Så går det till att anmäla

Granskningsnämnden är ett självständigt beslutsorgan inom Myndigheten för press, radio och tv. Nämnden prövar om innehållet i program som sänts i radio och tv följer reglerna.

Alla kan anmäla program till Granskningsnämnden

Om du tycker att ett program eller inslag bryter mot de regler och bestämmelser som finns för radio och tv kan du göra en anmälan till Granskningsnämnden, ett självständigt beslutsorgan inom Myndigheten för press, radio och tv.

En anmälan görs enklast på myndigheten för press, radio och tv:s hemsida:

https://www.mprt.se/att-anmala/anmal-program/anmalan/

Det är Myndigheten för press, radio och tv som tar emot anmälan. När myndigheten tagit emot anmälan skickas en kopia till SVT Programetik, som ägnar sig åt publicistisk rådgivning och ansvarar för kontakterna med Granskningsnämnden. Alla anmälningar läses av myndigheten och om anmälan leder till en prövning bereds den av en handläggare med utgångspunkt i bestämmelserna i radio- och tv-lagen och SVT:s sändningstillstånd. I vissa ärenden behöver SVT yttra sig vilket kan påverka handläggningstiden, ibland upp till flera månader. Om samma program eller inslag anmäls av flera personer, handläggs dessa anmälningar gemensamt.

Om din anmälan prövas kommer ett beslut tas antingen av granskningsnämnden eller av nämndens ordförande. I enklare ärenden, där det finns tydliga riktlinjer och tidigare vägledande beslut, kan nämndens ordförande själv fatta beslut. De ärenden som är mer komplicerade och principiellt viktiga beslutas oftast av hela nämnden. När ärendet är färdigbehandlat skickas ett beslut till SVT. Läs de senaste besluten här! (länk till Box 3) Nämndens beslut publiceras också på myndighetens webbplats 

Vad kan du anmäla

Vad kan du anmäla

De huvudsakliga reglerna för SVT:s publiceringsverksamhet finns i yttrandefrihetsgrundlagen, radio- och tv-lagen, SVT:s sändningstillstånd och SVT:s egna policy och rekommendationer för publicistisk verksamhet.

Opartiskhet och saklighet

I SVT:s sändningstillstånd anges att Sändningsrätten ska utövas opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet ska råda i televisionen.

Kravet på saklighet består av tre delar:

Uppgifterna ska vara sanna, faktakontrollen är avgörande.

Uppgifterna ska vara relevanta för det valda ämnet och inte ofullständiga.

SVT ska sända en rättelse om en felaktig uppgift förekommit i ett program. Observera att kravet också gäller det som visas i bild!

Kravet på opartiskhet innebär att en utpekad part som utsätts för kritik eller allvarliga anklagelser måste ges möjlighet att försvara sig. Genmäle ska beredas i efterhand om det är befogat och en begäran om genmäle ska behandlas skyndsamt.

Kontroversiella ämnen får inte skildras på ett ensidigt sätt om det inte klart framgår av programmets inledning vilken infallsvinkel det har. Balansering kan också ske med ett annat program som man hänvisar till.

Reportrar, programledare, och andra som genom sin ställning uppfattas som företrädare för SVT får inte ta ställning i kontroversiella frågor.

Demokratiska värden ska försvaras

Det finns ett viktigt undantag från opartiskhetskravet. SVT och dess programledare, reportrar med mera ska i sin programverksamhet hävda det demokratiska statsskickets grundidéer och principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet (den så kallade demokratibestämmelsen i radio- och tv-lagen). Bestämmelsen innebär en skyldighet att markera ett avståndstagande från eller att bemöta antidemokratiska uttalanden och att verka för att rasfördomar, våld och brutalitet bekämpas.

Jämställdhet mellan kvinnor och män ska hävdas.

Respekt för privatlivet

Bestämmelsen som lyder Den enskildes privatliv ska respekteras i programverksamheten om inte ett oavvisligt allmänt intresse kräver annat är en av de mest centrala i SVT:s sändningstillstånd. Den är avsedd att ge skydd för den personliga integriteten och tillämpas exempelvis i fall av namnpublicering i samband med brott eller misstanke om brott och vissa andra former av uppgifter som kan vara nedsättande för den enskilde. I det enskilda fallet kan många olika faktorer ha betydelse.

Generellt kan dock sägas att personer med en maktställning i samhället får ”tåla” mer negativ publicitet än andra. Det allmänna intresset är inte detsamma som ett nyfikenhetsintresse hos publiken – frågan är om hur viktig informationen är för att publikens förståelse av samhället och möjlighet att agera som medborgare.

Även om inte namn och bild publiceras kan det ske ett intrång i privatlivet. Personen kan bli igenkänd för en större krets än den som redan känner till förhållandena genom röst, bilder på hus, uppgifter om ort och anställning med mera. Det är inte bara den person som framträder som kan få sitt privatliv kränkt. Även anhöriga eller andra som omtalas kan drabbas. Särskild försiktighet måste iakttas vid känsliga ämnen och när minderåriga är inblandade.

Det finns lagregler som skyddar den personliga integriteten, bland annat genom bestämmelser i yttrandefrihetsgrundlagen om förtal. Om man i samband med en produktion tror att det förekommer förtalsuppgifter i material som är tänkt att publiceras i SVT ska den ansvarige utgivaren informeras om detta för att kunna ta ställning till om publicering ska ske.

Användandet av dold kamera och dold ljudupptagning

I svensk rätt finns inget generellt förbud mot att filma med dold utrustning, men det kan till exempel vara förbjudet enligt lagen om allmän kameraövervakning. Upptagning av ljud med dold utrustning kan under vissa förutsättningar vara olaglig. Även om användandet av dold utrustning inte skulle vara olagligt, är SVT:s policy sedan långt tillbaka att detta bör ske med mycket stor restriktivitet.

Kontakta din projektledare för att införskaffa godkännande om att använda dold kamera och/eller dold ljudupptagning.

Våldsskildringar

SVT har en skyldighet att varna för våldsskildringar och pornografiska skildringar, oavsett typ av program eller tidpunkt för sändning. Detta ska ges muntligt av programpresentatören, nyhetsprogramledaren eller reportern i ett inslag. Särskild varsamhet med vålds- och sexualskildringar ska iakttas på tidpunkter när barn kan tänkas titta på tv (tolkas som före kl. 21.00). Grova våldsskildringar och våldspornografiska inslag får över huvud taget inte sändas.

I radio- och tv-lagen finns också en liknande bestämmelse för rörligt bildmaterial på svt.se (”beställ-tv”), bland annat SVT Play. Där sägs det att programmen inte får tillhandahållas på ett sådant sätt att det finns en betydande risk att barn kan se programmen (5 kap. 3 §).

SVT har som policy att också varna för andra scener som kan verka skrämmande eller obehagliga, som till exempel operationsscener eller bilder från olycksplatser.

Mediets genomslagskraft

Skrivningen i sändningstillståndet om mediets genomslagskraft tillämpas på våldsskildringar och program eller inslag som kan anses vara kränkande mot något av könen eller mot människor med viss hudfärg, nationalitet, religion eller sexuell läggning. Den tillämpas också på sådant som kan uppfattas som förhärligande av brottslingar eller uppmaning till brott eller farligt beteende. Bestämmelsen innebär också ett krav på varsamhet vid skildring av bruket av olika gifter som alkohol, tobak och narkotika. Särskild varsamhet krävs i program som ska sändas vid tidpunkter när barn kan tänkas titta på tv. Tillämpningen av bestämmelsen är betydligt mildare om det är fråga om program eller inslag med en satirisk eller skämtsam karaktär.

Ansvar för svenska språket

Enligt sändningstillståndet har SVT särskilt ansvar för svenska språket och dess ställning i samhället. Språkvårdsfrågor ska beaktas i verksamheten. SVT ska tillhandahålla ett mångsidigt utbud av program av hög kvalitet på det svenska språket.

SVT hanterar all översättning och svensktextning av programmen.