Lärarförbundet
Foto: SVT/Privat
Debattinlägg

”Lärare pressas från flera håll om betygen”

Glädjebetygen ·

”Nästan var fjärde lärare uppger att påverkan skett vid upprepade tillfällen. I en del fall går rektor till och med in och ändrar lärarens satta betyg i efterhand, i strid mot regelverket. Det är fullständigt oacceptabelt!”, skriver Åsa Fahlén, Lärarnas riksförbund.

Om debattören

Åsa Fahlén
Ordförande Lärarnas riksförbund

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

En undersökning från Lärarnas Riksförbund i samarbete med SVT:s Uppdrag granskning visar att under den senaste femårsperioden har allt fler rektorer och föräldrar försökt påverka lärarnas betygsättning. 

Idag uppger var tredje lärare att rektor försökt påverka betygsättningen. Detta är inte bara ett hot mot lärarnas professionalitet utan mot hela betygssystemet.

Sverige har ett av de mest liberala skolsystemen i världen, där elever relativt fritt kan byta mellan olika offentliga och privata skolor, och där friskolorna tillåts göra vinst på den skattefinansierade skolpengen.

Vi har därtill ett system som innebär att slutbetyg från framför allt gymnasieskolan på ett tydligare sätt än i många andra länder kan öppna eller stänga dörrar till högre utbildning och arbetsmarknad.

En tredje aspekt som utmärker vårt nordliga land är det faktum att skolpengen, cirka 95 000 kronor per år för en grundskoleelev och något mindre för en gymnasieelev på ett teoretiskt program, till fullo följer med eleven vid skolbyte.

Denna sällsamma kombination gör att pressen på lärarna att sätta höga betyg är stark, eftersom det främst är genom betygen som skolorna konkurrerar med varandra.

Forskningsresultat visar också att konkurrensutsatta skolor, såväl kommunala som fristående, sätter högre betyg än icke-konkurrensutsatta för att locka till sig och behålla elever. Det betyder i klartext att lärare av olika anledningar sätter betyg som inte motsvarar elevernas faktiska kunskaper.

Detta bekräftas av den undersökning som Lärarnas Riksförbund just genomfört bland våra medlemmar, för andra gången sedan 2011.

Resultaten visar att var tredje svarande lärare någon gång har upplevt att rektor och/eller huvudman försökt påverka betygsättningen. Det är en ökning med över tio procentenheter jämfört med 2011.

Nästan var fjärde av dessa lärare uppger dessutom att påverkan skett vid upprepade tillfällen. I en del fall går rektor till och med in och ändrar lärarens satta betyg i efterhand, i strid mot regelverket. Det är fullständigt oacceptabelt!

Vidare uppger nästan hälften av lärarna att föräldrar direkt försökt påverka deras betygsättning. Mer än hälften har fått påtryckningar direkt från eleverna.

Över hälften av lärarna (54 procent) uppger att de inte låtit sig påverkas av påtryckningarna, och andelen som låtit sig påverkas har ökat sedan förra undersökningstillfället.

Underliggande eller tydliga hot om till exempel sämre löneutveckling eller allmänt dålig stämning i relationen till arbetsgivaren gör att alla inte orkar stå emot pressen.

För att bryta denna utveckling föreslår Lärarnas Riksförbund ett antal åtgärder, som bland annat har till syfte att minska riskerna för felaktig betygsättning:

  • Möjligheten för elever och föräldrar att välja och byta skola bör som huvudregel endast ske i anslutning till grundskolans årskurser 1, 4 och 7 samt inför gymnasievalet.
  • Friskolornas möjlighet att dela ut vinst till sina ägare måste kraftigt begränsas och ett eventuellt överskott ska återinvesteras i den verksamhet där överskottet uppstått.
  • När rektorer i efterhand ändrar lärares satta betyg måste detta utredas av någon som inte är involverad och beivras av arbetsgivaren, då detta är ett allvarligt tjänstefel. I framtiden bör rektor, precis som lärare, kunna få repressalier som går ut över tjänsteutövningen. Det bygger på att rektor i grunden bör ha lärarlegitimation för de årskurser han/hon är satt att leda och ansvara för.
  • Staten måste fortsätta att satsa på behöriga och legitimerade lärare, som garant för en stark profession. Lärarnas Riksförbund kommer fortsätta arbetet med att stärka lärarnas yrkesetik, där korrekt bedömning utgör en viktig del i arbetet med att stärka tilltron till lärarprofessionen.

Undersökningen visar att lärarnas betygsättning utsätts för otillbörlig påverkan. Rektorer, skolägare och politiker måste ta denna fråga på stort allvar och ge lärarna förutsättningar att sätta betyg helt enligt elevernas prestationer.

Nu är det upp till bevis!

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.