Debattinlägg

”Kvinnoregistret – ett bakslag för polisens förtroende”

Polisen ·

”Det register över misshandlade kvinnor i Stockholm som nu uppdagats och som det beskrivs innebär ett bakslag för det förtroendeskapande arbete som bedrivits också inom polisen”, skriver Beatrice Ask.

Om debattören

Beatrice Ask
Ordförande riksdagens justitieutskott (M)

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

De som utsätts för våld i en nära relation inte bara drabbas fysiskt, utan också psykiskt. Brist på självförtroende och depression är inte ovanliga konsekvenser, utöver rädslan att det ska hända igen.

Just därför är det viktigt att kvinnor och män som anmäler dessa brott bemöts på ett kunnigt och inkännande sätt. Eftersom förtroendet för andra människor skadats behöver brottsoffer personer och myndigheter man kan lita på.

De senaste åren har Alliansregeringen lagt ner stor kraft och en hel del anslag för att förbättra bemötandet och insatserna mot våld i nära relationer.

Det register över misshandlade kvinnor i Stockholm som nu uppdagats och som det beskrivs innebär ett bakslag för det förtroendeskapande arbete som bedrivits också inom polisen.

Därför är det bra att Datainspektionen beslutat om en granskning av registret och att myndigheten själv anmält saken.

Självklart måste fakta upp på bordet och åtgärder vidtas så att lagar och regler följs. En ordentlig redovisning av vad som skett och vilka förändringar som rättar till saken kommer att behövas.

Polisens arbete bygger på allmänhetens förtroende. De som ska försvara lag och rätt måste vara extra noga med sitt eget fögderi.

Det gäller också hantering av känslig information. Någon nyhet för myndigheterna kan det inte vara.

Mer än en gång har det både krävts och utlovats att polismyndigheterna skulle gå igenom och försäkra sig om ordning och reda i detta avseende. Uppenbarligen behöver det göras igen.

För de som utsätts för våld i nära relationer måste det kännas tryggt att vända sig till polisen. Polisen måste också ha uppgifter som är relevanta i enskilda ärenden. Våld i nära relationer är ofta något som pågår under lång tid, ibland förändras förövarnas agerande över tid.

Anmälare kan återkomma flera gånger, ta tillbaka sin anmälan och anmäla igen. Att ta till sig relevant information för att kunna göra rätt bedömning av hot och risker är givetvis en del av polisens ansvar.

Tyvärr finns det också exempel på att man missat sådan kunskap med förödande konsekvenser. Men det måste ske med omdöme och inom ramen för gällande lagar och regler.

För egen del väntar jag med intresse på vad Datainspektionens granskning kommer fram till.

I början av nästa år räknar jag med att den nye Rikspolischefen kommer till Justitieutskottet för att informera om den nya Polismyndighetens arbete.

Det är naturligt att vi då också får en redovisning i denna fråga.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.