Debattinlägg

”Bra att regeringen accepterar SD:s betygsförslag”

Skolan ·

Vi inom Sverigedemokraterna har sedan länge krävt införande av betyg redan från årskurs fyra. Vi stöttar också återförstatligande av skolan och en ordentlig satsning på lärarkåren, för att komma till rätta med problemen inom skolan.

Regeringspartierna la igår på DN Debatt fram en rad förslag med syftet att förbättra svensk skola, förslag som Sverigedemokraterna med dagens utformning kan ställa sig bakom. Det är dessutom så att de tyngre förslagen regeringen nu aviserar är desamma som vi tidigare lagt fram.

Sverigedemokraterna har sedan partiets start krävt införande av betyg redan från årskurs fyra. Vi har också motionerat om detta i riksdagen, dock utan något som helst stöd från övriga partier.

Vi Sverigedemokrater menar att tidiga betyg är ett bra verktyg för att tidigt kunna upptäcka barn i behov av stödinsatser, samtidigt som möjligheten att på ett mycket tydligare sätt täppa till eventuella kunskapsluckor ökar.

Barn behöver dessutom tidigt lära sig att tydliga utvärderingar och betyg är en naturlig och integrerad del av den svenska skolan.

Genom ett nytt mål om läsförståelse för alla elever i årskurs ett så uppfylls också Sverigedemokraternas krav på att eleverna på ett mycket tidigare stadium ska få hjälp med eventuella läs- och skrivsvårigheter.

Så länge det handlar om vägledning för lärarna och syftar till att tidigt kunna sätta in hjälpinsatser, så ser vi bara positivt på att införa ett mål om läsförståelse.

Sverigedemokraterna förespråkar fler nationella prov. Dock ska vi vara medvetna om att dessa prov är tidskrävande för lärarna, samtidigt som Skolinspektionens omrättningar visat att olikheterna är stora och att skillnaderna i bedömning i många fall kan ses som obefogade.

Sverigedemokraterna har därför efterfrågat central rättning av nationella prov och det ska därför bli intressant att följa vad en digitalisering och extern rättning kommer att innebära, men också hur mycket detta kommer att avlasta lärarna. Viktigast av allt är dock att olikheterna i bedömningarna jämnas ut.

De framlagda förslagen är dock inte tillräckligt för att åtgärda problemen i dagens skola, utan den negativa utvecklingen måste vändas med en rad åtgärder.

Ett första steg är att återförstatliga skolan, vilket möjliggör en rättvis fördelning av resurserna och en ordentlig satsning på lärarkåren, inte minst lönemässigt. Samtidigt skapas en grund för likvärdighet, när ett tydligt och nationellt regelverk införs.

Vidare måste skolan göras tioårig, samtidigt som friskolesystemet ses över.

Det måste t ex ställas större krav för att få starta friskolor än vad som är fallet i dag. Vidare måste svensk invandringspolitik förändras i grunden. De senaste decenniernas massinvandring och mångkulturalism har skapat ett splittrat och segregerat samhälle, vilket bevisligen även påverkat den svenska skolan mycket negativt.

Bo Jansson Lärarnas Riksförbund menar att vi måste se vad modern forskning visar om effekterna av betyg innan vi inför dem från årskurs fyra. Vi vet dock redan att forskningsresultaten spretar vad gäller effekten av betyg, eftersom det är svårt att veta vilka parametrar som ger vilka effekter. Betygen är givetvis bara en pusselbit i arbetet mot en fungerande skola men det är samtidigt en pusselbit vi inte har råd att strunta.

Klart är att Sverige halkat ned rejält i internationella och europeiska jämförande undersökningar, detta med en skola där betyg kommer sent i skolväsendet. Många av de reformer vi genomfört efter 70-talet har varken varit bra för kunskapsutvecklingen eller haft särskilt stort stöd i forskningen.

Sverigedemokraterna anser att lärarnas yrkesroll och profession måste få ökad status och tilltro från både politiker, kommun och media. En alltför hög detaljstyrning från kommun och skollag skvallrar om misstro mot lärarkårens profession och kompetens.

Ingen skulle få för sig att detaljstyra hur en kirurg skall operera och lika lite skall lärarnas dagliga arbete detaljstyras.

Vi måste förutsätta att lärarna under sin relativt långa utbildning skaffar sig de redskap de behöver för att planera och bedriva en relevant undervisning i enlighet med fastställda läroplaner, annars är det i lärarutbildningen förändringarna måste göras.

Diskutera med artikelförfattaren.

Idag kl 15-16 kan du ställa frågor direkt till Carina Herrstedt. Kommentera redan nu.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.