Debattinlägg

”Resultaten signalerar att snus verkligen påverkar diabetesrisken”

Opinion ·

”En enskild studie kan dock aldrig ge det slutgiltiga svaret på en forskningsfråga. Vi vill ändå påstå att den aktuella studien är ett viktigt tillskott till den befintliga kunskapen kring tobak och typ 2-diabetes”, skriver docent Sofia Carlsson och professor Cecilia Magnusson.

Om debattörerna

Sofia Carlsson
Docent, institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet
Cecilia Magnusson
Professor, institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Som Patrik Strömer skriver på SVT Opinion så kan det finnas andra förklaringar till att vi i vår studie ser ett samband mellan snus och typ 2 diabetes, än att snusbruk orsakar diabetes.

Vi kan till exempel inte utesluta att snusare och icke-snusare skiljer sig åt med avseende på andra faktorer som bidrar till en ökad diabetesrisk.

I dagsläget finns relativt få studier kring snus och typ 2-diabetes och dessa ger delvis olika resultat. En förklaring är att de tidigare studierna inte varit tillräckligt stora för att man särskilt ska kunna studera högkonsumenter av snus, där vi nu ser den tydligaste riskökningen.

Rökning är en etablerad riskfaktor för diabetes, och ett annat problem i tidigare studier har varit att separera snusets effekter från rökningens eftersom blandbruk är vanligt.

Vår studie är den största hittills kring snus och risken för typ 2-diabetes. Vi har därigenom kunnat undersöka effekten av exklusiv användning av snus.

Vi har också, i möjligaste mån, tagit hänsyn till andra riskfaktorer för typ 2-diabetes som övervikt, fysisk inaktivitet, ärftlighet, alkoholkonsumtion och utbildningsnivå.

Resultaten visar på ett så kallat dos-responssamband, det vill säga att risken för typ 2-diabetes ökar med antalet dosor snus som konsumeras per vecka, vilket stärker tolkningen att det verkligen är snusbruket som ligger bakom riskökningen.

Till sist visar experimentella studier att nikotin kan hämma insulinkänsligheten, vilket innebär att det finns en möjlig biologisk förklaring till att snus kan orsaka diabetes.

Allt detta gör oss mer benägna att tro att resultaten signalerar att snus verkligen påverkar diabetesrisken.

En enskild studie kan dock aldrig ge det slutgiltiga svaret på en forskningsfråga. Varje enskild studie bidrar istället med en ny pusselbit, och för forskningsfronten sakta framåt.

Vi vill ändå påstå att den aktuella studien är ett viktigt tillskott till den befintliga kunskapen kring tobak och typ 2-diabetes.

Även om vi inte kan bevisa att snus orsakar typ 2-diabetes, tycker vi att allmänhet och beslutsfattare har rätt att ta del av våra resultat.

God forskning kännetecknas av ödmjukhet och kritiskt granskande, rubriksättningen i media speglar inte alltid det, och därför välkomnar vi denna efterföljande diskussion.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.