Debattinlägg

DO ser mellan fingrarna på Polishögskolans olagliga inkvotering av kvinnor

POLIS-KVOTERING ·

Clarence Crafoord, ombudet till de tre män som stämmer Rikspolisstyrelsen för olaga diskriminering:

Redan 2006 klargjorde Högsta domstolen att det är olagligt med kvotering på utbildningsområdet. Trots det har Polishögskolan tillämpat ett antagningssystem som inbegriper både etnisk kvotering och könskvotering, samt positiv särbehandling av kvinnor, vilket innebär att män har betydligt svårare att få en plats på utbildningen. Det är nu extra angeläget att en domstolsprövning kommer till stånd med tanke på DO:s extremt passiva agerande i ärendet. Det skriver Clarence Crafoord, chef för Centrum för rättvisa.

Tre män stämmer nu Rikspolisstyrelsen i tingsrätten på grund av misstankar om olaglig diskriminering när de sökt till landets polisutbildning. Centrum för rättvisa ställer upp som ombud för männen mot följande bakgrund.

Genom en rad domstolsprövningar de senaste åren har det klarlagts att det är olagligt, orättvist och olämpligt att sortera människor utifrån exempelvis etnisk bakgrund eller kön vid antagningen till högskolan. I mer än 90 procent av fallen är det kvinnor som har drabbats. Centrum för rättvisa har företrätt drygt 80 kvinnor som sökt till olika utbildningar vid fem olika lärosäten runt om i landet. Alla har vunnit i domstol. Till slut har också lagen förtydligats så att det tydligt framgår att det är otillåtet att ägna sig åt kvotering och att utrymmet för så kallad positiv särbehandling är minimalt.

Trots det har Polishögskolan tillämpat ett antagningssystem som inbegriper både etnisk kvotering och könskvotering.

De flesta av oss delar nog polisens önskemål om en bredd i kåren i fråga om bakgrund och erfarenheter. Och säkerligen är det bra med ”mjukare” inslag i rekryteringen än betyg och högskoleprov, exempelvis intervjuer, för att nå dit. Men med inslag av subjektiva bedömningar blir det än viktigare att polisen kan garantera en ordentlig marginal till varje förfarande som riskerar att innebära diskriminering av sökande utifrån till exempel kön.

I oktober 2010 färdigställde Rikspolisstyrelsen en rapport där det för första gången medgavs att kvotering har förekommit. Enligt rapporten har kvotering tillämpats vid antagningarna 2007-2009 så att exakt 50 procent kvinnor och 50 procent män antogs, trots att ca 60 procent av dem som sökte till utbildningen var män och trots att männen presterade bättre både på språk- och fysproven.

Till den senaste antagningen har detta strikta kvotsystem avskaffats – i stället har kvinnor gynnats på mäns bekostnad genom så kallad positiv särbehandling. Eftersom mycket tyder på att män härigenom sammantaget har haft betydligt svårare än kvinnor att få komma till de avgörande intervjuerna och därmed också haft betydligt svårare att få plats på utbildningen rör det sig troligtvis om olaglig diskriminering även under 2011.

I Rikspolisstyrelsens rapport från oktober 2010 anges att polisutbildningen inte omfattas av högskoleförordningen och att ett förbud mot kvotering som påstås nyligen ha införts i högskoleförordningen därmed inte gäller polisutbildningen. Visserligen omfattas inte Polishögskolan av högskoleförordningen – men det är helt irrelevant i sammanhanget eftersom det inte finns något förbud mot kvotering i högskoleförordningen. Däremot klargjorde Högsta domstolen redan 2006 att det är olagligt med kvotering på utbildningsområdet. Och polisutbildningen omfattas otvivelaktigt av diskrimineringslagens förbud mot kvotering –  det har angetts explicit bland annat i propositionen till lagen, som kom i mars 2008.  Det rör sig alltså om en allvarlig missuppfattning hos Rikspolisstyrelsen, som uppenbarligen har agerat med en felaktig uppfattning om vad lagen säger om kvotering och diskriminering som grund.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, är den statliga myndighet som har till uppgift att utreda och motverka diskriminering. DO torde också vara väl medveten om att positiv särbehandling på etnisk grund och all form av kvotering vid antagning till statliga utbildningar är olagligt – detta är ju tydligt formulerat både i domar från Högsta domstolen och i förarbetena till diskrimineringslagen.  I maj 2011 tillställde Centrum för rättvisa DO Rikspolisstyrelsens rapport, där det alltså tydligt framgår att kvotering har tillämpats.

Trots detta och trots omfattande rapportering i media och det faktum att runt 130 personer har anmält det diskriminerande antagningssystemet till DO har DO valt att slingra sig fram till ett besked att man ”inleder en dialog” med Rikspolisstyrelsen.

DO tog alltså inte chansen att visa att den tidigare slapphänta inställningen till fall om diskriminering i högskolan inte längre finns kvar på myndigheten.

Om det har förekommit lagbrott vid antagningen till Polishögskolan är det självklart mycket allvarligt. Genom denna domstolsprövning kan frågetecknen förhoppningsvis rätas ut. Och det är extra angeläget att en domstolsprövning nu kommer till stånd med tanke på DO:s extremt passiva agerande i ärendet.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.