Cecilia Wikström (L) Europaparlamentariker
Foto: Fredrik Persson / TT
Debattinlägg

”EU behöver ett gemensamt försvar mot Ryssland”

Opinion ·

”Rysslands nuvarande regim har förstått att med ett splittrat EU kan de fortsätta sätta press på oss, våra grannar och institutioner och undvika att upprätthålla internationell rätt och mänskliga rättigheter”, skriver Cecilia Wikström (L).

Om debattören

Cecilia Wikström
Europaparlamentariker (L)

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

I jakt på kortsiktig vinning söker i dag vissa av EU:s medlemsländer, så som Frankrike, Ungern och Polen, bilaterala kontakter med Ryssland.

Samtidigt är EU:s diplomatiska kontakter frysta som reaktion mot Rysslands ockupation av Krim-halvön i Ukraina, som strider mot internationell lag.

Den här situationen är varken i Sveriges eller EU:s intresse, och är inte hållbar. Därför vill jag tillsammans med den liberala gruppen i Europaparlamentet, ALDE, presentera vårt förslag för ny europeisk Rysslandsstrategi.

Särskilt i relationen till ett allt mer aggressivt och odemokratiskt Ryssland är det absolut nödvändigt att Europa kan tala med en röst.

Det centrala i en sådan politik måste vara att stödja de få positiva krafter som finns i Ryssland och att säkerställa att den nuvarande ryska regimen inte tillåts destabilisera enskilda europeiska länder eller vårat närområde

Det är omöjligt att blunda för Rysslands agerande det senaste decenniet. Motiverat av vad som förefaller en missriktad nostalgisk jakt på ett återupprättande av Ryssland som en stormakt har Kreml inskränkt på vår och våra grannars suveränitet.

Målet är att stärka Rysslands makt genom militära interventioner och underminering av våra politiska, ekonomiska och sociala institutioner.

Utöver Rysslands agerande utåt kollapsar den ryska demokratin, rättsstatens principer och respekten för mänskliga rättigheter. De förlorar mål efter mål i Europadomstolen.

Civilsamhällets rörelseutrymme har begränsats. Ekonomin styrs av en liten elits intresse att sko sig, samtidigt som det fria företagandet undermineras av korruption samtidigt som den offentliga sektorn underfinansieras.

Som svar på all kritik spyr myndigheter och statlig media hat över demokratiaktivister. Det har gått så långt att journalister och oppositionspolitiker mördats. 

Ur den nuvarande ryska regimens perspektiv är världspolitiken ett nollsummespel där Ryssland måste tillskansa sig relativ makt. Det handlar alltså inte bara om att öka Rysslands styrka, utan även att försöka förminska EU:s position.

Ryssland försöker splittra EU och NATO – de institutioner som bäst säkrar Europas position på den globala arenan – ett fragmenterat Europa vore enklare för Kreml att manövrera.

Som ett svar på detta behöver vi behöver ett starkt Europa i partnerskap med ett Ryssland som återigen börjar arbeta för att upprätthålla demokratins och rättsstatens grundläggande principer och värderingar.

För att uppnå detta behöver Sverige agera för en rad interna EU-reformer samt en ny samlad Europeisk strategi gentemot Ryssland. I EU bör Sverige agera för att:

  • Upprätta en europeisk försvarsunion.  NATO måste fortsätta att utgöra grunden för det Europeiska försvarssamarbetet. Samtidigt måste Europas egna försvarsförmåga stärkas genom att integrera medlemsländernas försvar och skapa en gemensam försvarsbudget
  • Stärka den europeiska energiunionen. Etablera en inre energimarknad som säkrar tillgång och självständighet, samtidigt som vi rör oss mot förnybara alternativ, för att minska beroendet av rysk gas.
  • Stärka vårt europeiska cyberförsvar. Hela kedjan av medlemsländernas cyberförsvar måste stärkas för att skydda kritisk infrastruktur och institutioner.
  • Stärka EU:s kapacitet att stoppa skatteflykt och pengatvätt. EU:s banker ska inte bli fristäder för vinster från korrupta individer, stater och företag.
  • Öka vår förmåga för strategisk kommunikation. EU:s medlemsländer bör etablera ett system för att uppdaga bluffnyheter och stärka våra medborgares förmåga till källkritik. I det ingår spridningen av korrekt information om EU-politik, både inom och utanför EU.

Det är endast genom en tydlig gemensam hållning som vi kan interagera med Ryssland från en tillräcklig styrkeposition. Det är också därför som Ryssland ständigt försöker underminera EU och söka bilaterala kontakter..

Sverige bör agera för en EU-strategi som bygger på tre parallella pelare: 

  • Medborgare. EU måste ovillkorligt öka sitt stöd för Rysslands medborgare, media och civilsamhälle, genom kultur- och forskningsutbyten, samt ökad dialog och samarbete mellan ryska och europeiska organisationer och självständiga medier. Det inkluderarar även att erbjuda visum till ryska medborgare för att låta dem möta ett öppet och konstruktivt EU.
  • Säkerhet.  EU måste arbeta mer effektivt med de verktyg vi har till vårt förfogande för att säkra våra grannars territoriella integritet. Vi måste öka finansiellt stöd, diplomati och stödja civila och militära fredsbyggande insatser. Sedan måste EU vara tydligt med sina intentioner så ingen tvekar om vår position.
  • Politik. Vi måste återetablera den politiska dialogen med Ryssland via forum som OSSE och Europarådet. Där måste EU stå upp mot det systematiska kränkandet av mänskliga rättigheter.

Rysslands nuvarande regim har förstått att med ett splittrat EU kan de fortsätta sätta press på oss, våra grannar och institutioner och undvika att upprätthålla internationell rätt och mänskliga rättigheter.

Det enda sättet att nå en konstruktiv framtid, där den nuvarande ryska regimen inte sätter värderingsagendan, är ett enat Europa. Endast då har vi tillräckligt med inflytande för att ta kunna ett samlat strategiskt grepp om situationen och arbeta för en positiv och progressiv utveckling.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.