Foto: TT
Debattinlägg

”En trovärdig feminism tar avstånd från militarism”

Säkerhetspolitik ·

”Social upprustning och aktiv militär nedrustning har en central roll för att skapa stabilitet i de delar av världen där väpnat våld utgör en del av vardagen” skriver Katerin Mendez (Fi).

Om debattören

Katerin Mendez
Riksdagskandidat (Fi)

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

På kort tid har debatten om feminism och militarism blommat upp, bland annat har Birgitta Ohlsson, i Expressen, och Katrine Kielos i Aftonbladet, gått ut med hur militära insatser gör världen säkrare för kvinnor. I en tid då konfliktförebyggande insatser avfärdas som naiva, står Feministiskt initiativ fast vid att en ny syn på säkerhetspolitik är nödvändig.

Våldets primära funktion oavsett om det sker i hemmet, på gatan eller i väpnade konflikter länder emellan handlar om att upprätthålla kontroll – utöva makt. Spänningarna som idag råder i världen har en kolonial historia och den upprätthålls av ekonomiska intressen.

De väpnade konflikter vi ser handlar ofta om stater som vill positionera sig och få kontroll över strategiska markområden oavsett om det handlar om transportvägar, naturtillgångar eller råvaror. Även inomstatliga väpnade konflikter där privata aktörer, ofta kriminella organisationer som rebell- eller terroristgrupper agerar, har denna bakgrund.

Dessa konflikter flyttar fram maktpositionerna för män på bekostnad av kvinnorna, som oftare drabbas av social utsatthet, fattigdom och det lidande som uppstår i krig.

Kvinnor är också allt oftare måltavlor i dagens konflikter – då våldtäkt och andra former av sexuellt våld används som vapen. Detta leder till ökad osäkerhet för kvinnor och bidrar till att majoriteten av världens flyktingar är kvinnor.

På kort tid har Israel trappat upp våldet mot Gazaremsan och i dagarna inleddes en markinvasion som snart kostat 600 människor livet, över hälften av offren är kvinnor och barn. Israels oproportionerliga våld mot Palestina sker systematiskt. I Gaza är våldet ständigt närvarande – för befolkningen kvarstår inget annat än att uthärda våld och förtryck.

Detta väcker agg, ilska, frustration och viljan att ge igen. Konflikten visar att våld föder våld. Israel rustar för att skydda sig mot konsekvenserna av sitt agerande och Hamas för att göra motstånd mot ockupationsmaktens övertramp. Vägen till säkerhet kan bara uppnås genom förhandlingar som främjar konfliktförebyggande insatser. Där avskaffandet av alla former av våld som försvårar livet i Gaza – däribland blockaden och belägringen har en central roll. Omvärldens passivitet för att främja denna process är oacceptabel.

FN uppmanar sina medlemsstater att aktivt motverka anledningarna till väpnade konflikter så som globalt ojämna resursfördelningar, fattigdom, ojämlikhet och förtryck. I dag är spänningen mellan rika och fattiga i världen en av de stora ännu olösta politiska och ekonomiska frågorna i vår tid.

FN:s Millenniedeklaration antogs år 2000 med det övergripande målet att halvera fattigdomen i världen till och med år 2015. Målen har primärt en social dimension, så som att få lika många flickor som pojkar att börja skolan, öka jämställdheten mellan kvinnor och män, tillgång till rent vatten och mödravård. Milleniemålens syfte ska ses i ljuset av att skapa förutsättningar för mänsklig säkerhet för flertalet och ett steg mot att investera i hållbar fred.

Fi:s säkerhetspolitik bygger primärt på konfliktförebyggande insatser – långsiktiga åtgärder som främjar stabilitet och väl fungerande samhällsinstitutioner, istället för att skapa fred genom militära medel.

Faktum är att vår säkerhetspolitik svarar an på FN:s uppmaning i en tid då till och med feminister i andra svenska partier fortfarande förordar vapen som medel för att skapa trygghet och säkerhet. Detta trots att flera fredsorganisationer, där i bland IKFF (internationell kvinnoförbundet för fred och frihet) förespråkar ökade resurser till konfliktförebyggande insatser och att stärka kvinnors möjligheter att vara med i fredsprocesser i enlighet med FN:s resolution 1325.

Där satsningar som inbegriper social upprustning och aktiv militär nedrustning har en central roll för att skapa stabilitet i de delar av världen där väpnat våld utgör en del av vardagen. Militär nedrustning och social upprustning gör livet bättre för kvinnor – i alla fall om man får tro IKFF och andra fredsorganisationer.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.