Hälften av patienterna med diabetes typ 2 dör av hjärtkärlsjukdom, som till exempel stroke, hjärtinfarkt, perifer kärlsjukdom eller hjärtsvikt. Detta måste förhindras, skriver artikelförfattarna. Foto: Björn Larsson Ask / SvD / TT
Debattinlägg

”Ge patienter med typ 2 diabetes en bättre chans att överleva”

”Med den kunskap som nu finns kan det få förödande konsekvenser att inte informera patienterna om den höga risken, istället måste man se till att de får behandling för att förhindra hjärtkärlsjukdom”, skriver Lars Rydén och Mats Eriksson.

Om debattörerna

Lars Rydén
Professor Karolinska Universitetssjukhuset
Mats Eriksson
Professor Karolinska Universitetssjukhuset

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Att ha diabetes typ 2 innebär att ha en två till fyra gånger högre risk att drabbas av hjärtkärlsjukdom jämfört med en som inte har sjukdomen.

Det är tuffa besked och vi uppfattar att patienter med diabetes typ 2 tyvärr inte alltid får tillräckligt tydliga besked om dessa risker.

Inte heller att det går att upptäcka sjukdomen och påverka dess utveckling och därmed få en betydligt bättre chans att överleva jämfört med vad som är fallet idag.

Diabetesbehandling har länge handlat om i huvudsak en uppgift: att reglera blodsockernivåerna.

Det är fortsatt viktigt eftersom höga blodsockernivåer i sig är en riskfaktor, men det är långt ifrån hela sanningen.

För hälften av patienterna med diabetes typ 2 är den direkta dödsorsaken hjärtkärlsjukdom som till exempel stroke, hjärtinfarkt, perifer kärlsjukdom eller hjärtsvikt.

Med den kunskap som nu finns kan det få förödande konsekvenser att inte informera patienterna om den höga risken, istället måste man se till att de får behandling för att förhindra hjärtkärlsjukdom.

Likaså är det orimligt att inte konsekvent leta efter diabetes genom så kallad screening hos personer med hög risk för denna sjukdom.

Diabetes typ 2 är en multifaktoriell sjukdom, vilket innebär att det finns flera faktorer som spelar roll för sjukdomsutvecklingen.

Det handlar inte bara om ett förhöjt blodsocker utan också om förhöjt blodtryck och för höga kolesterolnivåer. Ju fler av dessa riskfaktorer som normaliseras, desto bättre går det för patienterna.

För dem som får en väl genomförd, multifaktoriell behandling minskar risken avsevärt och närmar sig den för personer utan diabetes.

Om vi har en multifaktoriell sjukdom varför ska vi inte ha en multifaktoriell behandling?

Vissa av oss läkare är bra på att hantera blodtryck, andra är insatta i lipidbehandling och ytterligare andra i hur man påverkar livsstilen i gynnsam riktning.

Vi har emellertid kommit att alltmer arbeta isolerat och måste ersätta denna ultraspecialisering med ett holistiskt synsätt – det vill säga engagera oss i hela den person vi ska försöka få att medverka till ett framtida liv med lägsta möjliga risk.

Att sänka kolesterolnivåerna innebär en avsevärd riskreduktion. Förhöjda kolesterolnivåer kan förklara över 70 procent av överrisken i hjärtkärlsjukdom.

Men i en just genomförd studie i 27 europeiska länder hade knappt 40 procent av diabetespatienter med hjärtkärlsjukdom, kolesterolnivåer som är optimala enligt internationella riktlinjer.

Således får mindre än hälften av dem en effektiv kolesterolsänkande behandling trots att man vet att alla behöver det.

I den europeiska studien hade endast 55 procent ett blodtryck i linje med riktlinjernas angivna målvärden.

De svenska patienterna var något bättre behandlade än genomsnittet men hos 40 procent var blodtrycket över det angivna målvärdet och knappt hälften hade ett väl reglerat blodsocker.

Ny kunskap och nya läkemedel kan ändra på detta.

Prisreglerande myndigheter har ofta invändningar om att de nya läkemedlen är dyra. Men förtida dödsfall, hjärtinfarkt, stroke och sjukhusvård i samband med hjärtsvikt är otroligt dyrt liksom dialys för utslagna njurar.

Med rätt behandling kan dessa kostnader minska.

Fast kostnader för läkemedel belastar förstås andra kostnadsställen än kostnader för vård av komplikationer. Så vad pratar vi egentligen om?

Ansvaret ligger inte hos enskilda läkare att göra ekonomiska värderingar när de sitter med patienten framför sig. Det ansvaret ligger på andra delar i systemet.

Låt oss istället identifiera de patienter som verkligen behöver bättre behandling med nya och mer effektiva läkemedel.

Patienterna måste också bli upplysta om varför detta görs. Prata klartext, underskatta inte patienten som inte är hjälpt av ett beskyddande omhändertagande som innebär att läkare inte tydligt berättar om de risker som patienten faktiskt står inför.

Diabetes är inte ”en släng av socker”, som det hette förr.

I dag vet vi att det är en sjukdom som medför stor risk för allvarlig hjärtkärlsjukdom. Låt oss ge patienterna en större chans att överleva genom att följa behandlingsriktlinjerna på ett noggrant sätt.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.