Vänster, byggkranar vid Hagastaden i Stockholm. Höger,tunnelborren Åsa knäcker sista bergväggen i Hallandsåsen. Foto: Jonas Ekströmer, Björn Lindgren / TT
Debattinlägg

”Kvartsdamm – en tickande bomb men Arbetsmiljöverket blundar!”

”Det är illavarslande att Arbetsmiljöverket nu tycks frångå den princip som tidigare gällt: Att sätta gränsvärden med goda marginaler för att minimera riskerna. Ompröva beslutet och sänk gränsvärdena. Det räddar liv!”, skriver Marie Nilsson Johan Lindholm.

Om debattörerna

Marie Nilsson
Förbundsordförande IF Metall
Johan Lindholm
Förbundsordförande Byggnads

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Arbetsmiljöverket har beslutat att gränsvärdet för den livsfarliga substansen kvartsdamm inte ska sänkas.

Det riskerar att utsätta stora grupper yrkesarbetare, medlemmar i våra fackföreningar, för allvarlig fara på sina jobb. Vi kräver att beslutet omedelbart omprövas.

Kvartsdamm är ett osynlig men livsfarligt ämne som många människor kommer i daglig kontakt med på sina arbetsplatser. Det handlar om yrkesarbetare inom framför allt anläggningarbete, byggnadsarbete och industriarbete.

Riskerna uppkommer i samband med inandning av mycket små partiklar, som bland annat kan orsaka ärrbildning och olika inflammationer i lungvävnaden.

Exempel på verksamheter där kvartsdamm återfinns är enligt Arbetsmiljöverkets egen information bland annat mineralutvinning, grus- och berghantering, betong- och betongvaruindustri och stenindustri. Kvartsdamm förekommer även i byggnads- och anläggningsarbete, stål- och metallframställning, och verksamheter vid gjuterier och asfaltverk.

Långvarig exponering av kvartsdamm kan leda till allvarliga sjukdomar som lungcancer, KOL och silikos. Dessutom kan det leda till olika hjärt- och kärl- och njursjukdomar.

Det är därför med bestörtning som vi nu har nåtts av Arbetsmiljöverkets beslut att inte sänka gränsvärdena för exponering av detta livsfarliga ämne.

Motiveringen är, enligt Arbetsmiljöverket, att hälsovinsterna vid en sänkning av gränsvärdena är försumbara. Det är ett anmärkningsvärt påstående.

Så sent som i somras skev LO till Arbetsmiljöverket och presenterade en rad belägg för riskerna med kvartsdamm, samtliga med exempel från vetenskaplig litteratur och expertis på området. Några av slutsatserna:

  • KOL drabbar minst en halv miljon i Sverige och diagnostiseras ofta i ett ganska sent skede. Minst 400 000 kan ha KOL utan att veta om det. Årligen avlider 3 000 i sjukdomen. Enligt arbetsmiljöverkets egna siffror kan så många som 90 av dessa dödsfall härledas till exponering av kvartsdamm i arbetet.
  • I Storbritannien beräknas exponering för kvartsdamm årligen ge 800 fall av lungcancer. Om risken är densamma i Sverige skulle vi ha omkring 144 fall av lungcancer orsakade av kvartsexponering.
  • Det beräknas att 3,5 procent av all reumatoid artrit bland män är orsakad av yrkesmässig kvartsexponering. Det innebär att 700 av de totalt 20 000 män som idag har sjukdomen har fått den genom inandning av kvartsdamm.

Sveriges yrkes- och miljöhygienska förening, SYMF, har även de kraftigt vänt sig emot beslutet att inte sänka gränsvärdena.

I en färsk skrivelse till Arbetsmiljöverket slår de fast att exponeringsvärdena för kvarts behöver pressas ned kraftigt, helst med så mycket som till en fjärdedel av dagens gränsvärden.

De baserar sin uppskattning på studier från det amerikanska arbetsmiljöverket om kartsdammets skadlighet.

Räknar man om de amerikanska erfarenheterna till svenska förhållanden så orsakar yrkesmässig långvarig kontakt med kvartsdamm hundratals dödsfall per år enbart i cancer, KOL, silikos och njursjukdomar.

Därtill kommer mer svårbedömda risker med olika typer av hjärt- och kärlsjukdomar.

SYMF konstaterar att en halvering av dagens gränsvärde (från 0,1 mg till 0,05 kvarts per kubikmeter luft) är ett första nödvändigt steg. Det skulle kunna förhindra upp till 30 dödsfall per år.

Vi menar att Arbetsmiljöverkets beslut att lämna dagens gränsvärde oförändrat är djupt oroväckande.

Vi representerar tusentals medlemmar som dagligen utsätts för kvartsdamm i sina arbeten. Halter som, trots att de är godkända, utsätter dem för oförsvarliga risker.

Det är oacceptabelt att Arbetsmiljöverket bortser från de fakta som visar att en halvering av gränsvärdena skulle kunna rädda åtskilliga liv.

Gränsvärden fyller en viktig funktion för att sätta press på företag och arbetsgivare, eftersom sanktioner kan utdömas vid överträdelse. Men gränsvärden är verkningslösa om de är satta allt för högt.

Det är illavarslande att Arbetsmiljöverket nu tycks frångå den princip som tidigare gällt: Att sätta gränsvärden med goda marginaler för att minimera riskerna.

Vi kräver att Arbetsmiljöverket lyssnar på den expertis som finns kring hälsoriskerna med kvartsdam.

Ompröva beslutet och sänk gränsvärdena. Det räddar liv!

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.