Filippinska kvinnor
En fjärdedel av alla högutbildade asiatiska och afrikanska kvinnor i Sverige står helt utanför arbetskraften. Det är angeläget att få fler av dem i arbete, menar debattören. Arkivbild. Foto: AP
Debattinlägg

”Många kvinnor står helt utanför arbetsmarknaden”

Arbetsmarknad ·

”De orsaker som ställer utrikes födda kvinnor utanför arbetskraften måste identifieras och mönster måste brytas”, skriver Mats Hammarstedt.

Om debattören

Mats Hammarstedt
Professor i nationalekonomi, Linneuniversitetet i Växjö

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

I det reformprogram Socialdemokraterna presenterade i Almedalen den 5 juli var en av åtgärderna att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att öka sysselsättningen bland utrikes födda kvinnor. Det är lovvärt.

Speciellt låg är sysselsättningen bland kvinnor från utomeuropeiska länder, och inom forskningen råder idag någorlunda konsensus om att utbildning, språkkunskaper, diskriminering och bristande kontakter och nätverk på arbetsmarknaden bidrar till situationen.

Men den låga sysselsättningen bland utomeuropeiska kvinnor har ytterligare en dimension.

Utomeuropeiska kvinnor står i avsevärt lägre grad än andra kvinnor (och män) till arbetsmarknadens förfogande.

Särskilt utmärker sig här kvinnor från länder i Asien och Afrika.

Bland afrikanska eller asiatiska kvinnor med universitets- eller högskoleutbildning står omkring 25 procent utanför arbetskraften! Resultatet framkommer i en rapport skriven tillsammans med min kollega Lina Alden.

Motsvarande andel bland svenskfödda kvinnor, och män från dessa regioner, med samma utbildningsnivå var cirka 10 procent.

Siffrorna är snarast att betrakta som en katastrof ur jämställdhetsperspektiv. Vad är det som gör att så stor andel högutbildade kvinnor från dessa regioner står utanför arbetskraften?

Denna fråga borde få ökat utrymme i den integrationspolitiska debatten.

Ska sysselsättningen bland utrikes födda kvinnor närma sig nivån på sysselsättningen bland infödda kvinnor räcker troligtvis inte ökade resurser till Arbetsförmedlingen. De orsaker som ställer utrikes födda kvinnor utanför arbetskraften måste identifieras och mönster måste brytas. 

Ett ökat arbetskraftsdeltagande bland kvinnor med utomeuropeisk bakgrund är angeläget i syfte att öka arbetsutbudet i ekonomin.  Det är dessutom centralt ur såväl integrations- som ur jämställdhetsperspektiv.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.