studenter
Foto: Henrik Montgomery / TT
Debattinlägg

”Risk för generationskrock på arbetsplatser”

Opinion ·

”Företagarna gör därför gott i att börja prata med dem det handlar om: framtidens kollegor, medarbetare och chefer – dagens unga.
Att kalla någon dumbom är inte rätt ingång i diskussionen”, skriver Ann-Therése Enarsson.

Om debattören

Ann-Therése Enarsson
VD Futurion, som finansieras av TCO.

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Arbetsmarknaden förändras i grunden. Digitaliseringen och globaliseringen skapar nya sätt att organisera arbetslivet och företagen.

Traditionella yrken försvinner och ersätts med andra, vilket leder till förändrade krav på arbetstagarnas kompetens. Fast anställning kompletteras med nya anställningsformer.

Gig-ekonomin utvecklas i en rasande takt. Samtidigt som arbetsmarknaden alltså ter sig allt rörligare, ser vi en uppväxande ungdomsgeneration som söker ordning och stabilitet.

I Företagarnas rapport ”Det är attityden, dumbom” beskrivs övergången från gymnasiet till arbetslivet som en kulturkrock. Det stora problemet i många arbetsgivares ögon är de arbetssökandes brist på mognad. Unga sägs ha dålig arbetsmoral och attitydproblem.

Men flertalet undersökningar om värderingarna hos dagens ungdomsgenerationer pekar på att de i själva verket är måna om möjlighet till personlig utveckling och är intresse- och värderingsstyrda.

Studien Ungdomsfokus 2016 från analysföretaget Rasmussen Analys visar att det är meningsfullhet som står i fokus, inte karriär, hög lön och chefsjobb.

Dagens unga har undersökts flitigt. De kallas bland annat för Generation Transition, Generation Ordning och Millenniegenerationen.

De har vuxit upp med mobilitet som en självklar vardagskomponent, en snabb IT-utveckling och en accelererande globalisering, tillsammans med en tilltagande oro för klimatförändringar och ett allt mer närvarande terrorhot. 

Det kan vara en förklaring till att fast jobb och balans mellan arbete och fritid värdesätts högre än för bara några år sedan. Just arbetets betydelse för den unga generationen är mångfasetterat.

Å ena sidan är man angelägen om att följa det egna intresset och värderingarna vid val av arbetsgivare. Man är med andra ord inte beredd att jobba var som helst med vad som helst, det måste finnas syfte och mening också.

Å andra sidan är jobbet samtidigt mindre viktigt i förhållande till livet i övrigt.

Det är genom att ta reda på vad unga tycker är viktigt som vi får en bild av de värderingar som kommer att påverka framtidens arbetsliv och därmed en glimt av möjliga framtidsscenarier på arbetsplatserna.

Av Futurions nya rapport om unga och arbetsliv framgår att unga i högre grad än tidigare generationer prioriterar att arbetsgivaren har ett vidare syfte utöver finansiell vinst. De låter personliga värderingar styra karriärvalet.

För att rusta oss för framtiden måste vi förstå dem som ska befolka den.

Företagarna gör därför gott i att börja prata med dem det handlar om: framtidens kollegor, medarbetare och chefer – dagens unga.

Att kalla någon dumbom är inte rätt ingång i diskussionen. Gör vi inte läxan står vi inför en rejäl generationskrock på arbetsplatserna.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.