Debattinlägg

Sluta tvinga intersexpersoner att könskorrigeras

TVÅKÖNSNORM ·

Gisela Janis om att alla ska ha rätt att bestämma över sin egen könsidentitet:

I dag görs kirurgiska ingrepp på barn som inte kan eller vill definieras som tjej eller kille. Vi i RFSL Ungdom kräver förbud mot alla dessa ofrivilliga ingrepp. Ingen – stat, läkare eller någon annan – har rätt att bestämma över en enskild individs kropp.

Samhället är byggt utifrån normen att alla människor passar in i kategorin “kvinna” eller “man”. Att alla är antingen kvinnor eller män ses som en så självklar grundförutsättning att det i princip aldrig ifrågasätts. Med att vara kvinna eller man kommer antaganden om sociala och kroppsliga egenskaper och alla människor är tvunget indelade i en juridisk könskategori från födseln.

Uppfattningen om alla människors entydiga och fasta kön är skadlig, då den bygger på normer som inte stämmer överens med den verklighet vi lever i – där kroppar och identiteter är rörliga, föränderliga och finns i ett spektrum av olika variationer.

Tvåkönsnormen gör att personer som socialt eller biologiskt inte kan eller vill definieras som man eller kvinna blir exkluderade och osynliggjorda i vården, lagen, det sociala och i längden i hela demokratin.

Många människor har identiteter och uttryck som inte passar in i tvåkönsnormen. Men få känner till att dessa kategorier även ur en biologisk synvinkel bygger på en social konstruktion. Faktum är att inte alla människor passar in i något av de två könen, som de rent biologiskt antas se ut.

Det finns inte bara kvinna och man. Kroppar, precis som identiteter och uttryck, finns i många olika variationer. Personer som inte passar in i vad som antas vara biologisk kvinna eller biologisk man kan kallas intersex.

Intersexpersoner kan exempelvis ha XXY-kromosomuppsättning, ha hormonproduktion som inte passar in i vad vården ser som normalt för kvinnor eller män, födas med en kropp som barnmorskan har svårt att definiera, eller på annat vis ha en anatomi som dagens tvåkönsnorm inte har plats för.

Intersexpersoner liksom andra grupper som bryter mot tvåkönsnormen är extremt osynliggjorda och erkänns inte i lagen. Detta ger upphov till uppfattningar om att könsvariationer är så ovanliga att de är obetydliga.

Men att en grupp är osynlig gör den inte obetydlig. Det är vårt gemensamma ansvar att synliggöra för att motverka förtryck och diskriminering.

RFSL Ungdom vill att alla intersexpersoner ska ha rätten att välja att socialt och juridiskt identifiera sig som intersex, om de själva vill.

Lagar ska inte stiftas så att intersexpersoner tvingas in i en av kategorierna kvinna eller man.

I en strävan efter att upprätthålla tvåkönsnormen görs idag kirurgiska ingrepp på de barn som avviker från uppfattningar om hur kroppar ska se ut, så att de bättre passar in som ”pojke” eller ”flicka”.

Unga personer som anses ha otillräcklig mängd könshormoner påtvingas behandlingar med hormontillskott.

Dessa behandlingar kan vara hälsovådliga då de utgår ifrån normvärden baserade på juridiskt kön, istället för att utgå ifrån kroppsliga behov och individens önskemål.

Ingen – stat, läkare eller någon annan – har rätt att bestämma över en enskild individs kropp. Ingen har rätt att frånta eller begränsa en persons uttryck eller identitet.

RFSL Ungdom kräver förbud mot alla ofrivilliga kirurgiska ingrepp och hormonbehandlingar. Vi kräver också att sjukvården förses med beredskap att bemöta trans- och inter-personer på ett respektfullt sätt med den kunskap som behövs, där individen har möjlighet att råda över sin vård.

Vi kräver att regeringen sätter stopp för det systematiska osynliggörandet av intersexpersoner i lagen genom den påtvingade könsuppdelningen i ”man” och ”kvinna”.

Var och en ska ha rätt att bestämma över sin könsidentitet, sina uttryck och sin kropp, och var och en har rätt att erkännas i lagen.

Diskutera med artikelförfattaren

Gisela Janis deltar i kommentarsfältet och svarar på frågor mellan klockan 13 och 14 i dag fredag.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.