Debattinlägg

Ställ krav på skolorna för bättre idrottslektioner

SKOLAN ·

Rami Aro och Bo Jansson om undermåliga villkor för idrottsundervisningen:

Allt färre skolor har tillgång till egna idrottshallar – i stället hyr de gympalokaler som ofta är undermåliga. Det visar en stor undersökning av idrottslärare, som presenteras i dag. Alla elever ska ha samma möjligheter att nå målen i idrottsämnet, men till följd av de dåliga förutsättningarna ser det inte ut så.Skolinspektionen måste börja ställa krav på att skolor ska ha tillgång till fullgoda idrottsanläggningar, på samma sätt som de i dag ställer krav på bibliotek och skolsköterska, skriver Rami Aro och Bo Jansson. 

Landets idrottslärare oroar sig för att eleverna inte erbjuds en undervisning som ger dem möjligheten att nå målen i det breda idrottsämnet. Den här oron bottnar framför allt i ämnets förutsättningar på skolan. Det visar en undersökning bland drygt tusen idrottslärare som Svenska idrottslärarföreningen och Lärarnas riksförbund presenterar idag.

Undersökningen visar att undervisningen inte är likvärdig. En av de viktigaste principerna i skollagen är inte uppfylld – alla elevers rätt till en likvärdig utbildning.

Många idrottslärare undervisar enbart i idrott och hälsa, ett ämne med relativt få veckotimmar för eleverna, men antalet klasser och elever en idrottslärare ansvarar för är ofta stort. Närmare 70 procent av lärarna lämnar varje termin 150 eller fler omdömen inför utvecklingssamtal, nästan två av tio idrottslärare lämnar omdömen om 250 eller fler elever.

Hälften av lärarna ansvarade för betygsättning av 150 eller fler elever under vårterminen.

Dessutom räknade hälften av idrottslärarna inte alls med att ha någon ämnesrelaterad fortbildning under läsåret 2012/13. Av dessa lärare hade 30 procent inte heller fått någon sådan de senaste fem åren.

Svenska idrottslärarföreningen ordnar uppskattade fortbildningar för idrottslärare runt om i landet, men det finns inte möjlighet att nå ut till alla. För att få bättre fortbildning för idrottslärare måste skolhuvudmännen och lärosäten med idrottsutbildning samverka mer än idag.

Schemaläggningen försvårar förutsättningarna att bedriva undervisningen. Fyra av tio lärare uppger att schemat ger mindre goda, eller inte alls, förutsättningar att leva upp till kursplanen. När det gäller den ”vardagliga” undervisningen finns för lite tid för eleverna att byta och duscha, alltså för lite tid mellan idrott och andra lektioner. Dessutom ligger lektionerna så tätt att det inte finns tid för läraren att samtala med elever, reflektera och dokumentera.

Vi ifrågasätter också om det alls ges möjlighet att bedriva god idrottsundervisning vid vissa fristående skolor. Det är vanligt att man där inte har tillgång till en egen idrottshall, och att undervisningen bedrivs i hyrda lokaler.

När idrottsundervisning i stor utsträckning bedrivs utomhus, på gym och i hyrda lokaler utan fasta idrottsredskap är det självklart att det inte finns möjlighet att genomföra alla de moment som kursplanen kräver.

Av lärarna i fristående skolor svarar hälften att de alltid har tillgång till en idrottshall och en fjärdedel att all undervisning bedrivs i en annan lokal än en idrottshall. Av de lärare som uppger att all undervisning bedrivs i en annan lokal svarar i sin tur 56 procent att de har mindre goda och 12 procent att de inte alls har lokalmässiga förutsättningar att leva upp till kursplanens mål.

När kommunala skolor nu arbetar med ”internhyror” så blir detta även alltmer en realitet för deras idrottslärare.

Skollagen är tydlig, alla elever ska ha samma förutsättningar att nå uppsatta mål, då måste det också ställas krav på ändamålsenliga lokaler på alla skolor, oavsett huvudman.

Vi menar att Skolinspektionen borde ställa krav på skolor att ha tillgång till ändamålsenliga lokaler när de beviljar tillstånd, på samma sätt som de ställer krav på bibliotek och skolsköterska.

För att ge lärarna möjlighet att bedriva god idrottsundervisning kräver vi att:
• Alla idrottslärare garanteras regelbunden och relevant fortbildning.
• Idrottsschemat läggs med luft mellan lektionerna, för både elevernas och lärarnas skull.
• Förutsättningar ges till de moment som inte kan utövas i en vanlig idrottshall såsom simning, orientering och friluftsliv.
• Det ställs krav på alla skolor att erbjuda ändamålsenliga lokaler, utifrån samtliga ingående moment i idrottsundervisningen.

Det är som rapportrubriken säger, ”Det räcker inte att rulla in en boll”. Den måste också kunna användas på rätt sätt. Därför krävs det att de skolansvariga inte längre sätter idrott och hälsa på undantag i skolan.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.