Debattinlägg

Sverige är gruvbolagens våta dröm

MILJÖ ·

Lisa Wanneby och Tor Lundberg Tuorda om att kommande generationers välfärd och miljö hotas av gruvboomen:

I gruvboomens Sverige stirrar regeringen enögt på vilka vinster som kan göras här och nu.  Kommande generationers välfärd, miljö, fast mark, rent vatten kommer i andra hand nu när det provborras som aldrig förr i den svenska berggrunden. Resultatet på sikt blir irreversibla ingrepp i känsliga naturområden och utslagning av andra näringar som jordbruk, fiske, turism och rennäring, skriver Lisa Wanneby och Tor Lundberg Tuorda från Urbergsgruppen, som kräver att minerallagen skrotas.

Det pågår en gruvboom i vårt land. Den svenska regeringen har i år presenterat den svenska mineralstrategin som inte är någonting annat än gruvbolagens våta exploateringsdröm. Målsättningen är fastställd: Sverige ska befästa sin roll som ledande gruvnation i Europa. Malmgruvorna ska dubbleras till 2030 och det ska gå fortare att få tillstånd för nya gruvor. Dessutom undersöks det och provborras det som aldrig förr i den svenska berggrunden, exploatörer ser stora kortsiktiga vinster och orter med hög arbetslöshet ser en möjlighet till arbetstillfällen. Även om dessa arbetstillfällen är kortsiktiga och kan innebära problem för andra näringar.

Föreningen Urbergsgruppen har startats som en reaktion mot detta, vi menar att vi måste minska vårt uttag av ändliga resurser ur jordskorpan. Urbergsgruppen arbetar med dialog med gruvnäringens företrädare, bildar lokalavdelningar där gruvetableringar påbörjas, skriver yttranden och kommer i framtiden vara en part vid förhandlingar i miljödomstolar.

Urbergsgruppen arbetar just nu aktivt i Kallak/Gállok utanför Jokkmokk där en exploatör påbörjat både skogsskövling och provbrytning. Människor har rest till platsen och slagit läger för att stötta lokalbefolkningen som motsätter sig planerna på gruvan som står emot hållbara lösningar för framtiden. På plats har olika workshops hållits tillsammans med damm- och vattenexperter från Uppsala universitet och KTH för att påvisa de olika problem som uppkommer med gruvexploatering i ett känsligt område.

Vi är mycket besvikna på regeringen och den svenska mineralstrategin. Hur kan det komma sig att strategin tar sikte på en 10-årsperiod, när vi vet att hållbara lösningar vida överskrider riskkapitalbolagens kvartalsrapporter och riksdagens fyraåriga mandatperioder? Mineralstrategin tar på intet sätt upp kommande generationers välfärd, utan stirrar enögt på vad vi kan vinna här och nu. Miljö, fast mark, rent vatten, bortträngning av andra näringar tas upp i bisatser, fallande priser och bristande samsyn är det som ses som hotbilder i strategin; men hur ska man kunna ha samsyn med en gruvdrift som medför irreversibla ingrepp i känsliga naturområden och som slår ut jordbruk, fiske, turism och rennäring?
Urbergsgruppen anser att för att kunna ha dialog och samsyn, måste Regeringen och Näringsdepartementet säkerställa att även lokalsamhället tillförs ekonomiska medel för att kunna bedriva dialog och arbete i dessa frågor.
Hur ska alla intressen kunna sammanvägas när det ideella engagemanget helt bedrivs av egna medel medan gruvbolagen har i princip oändliga ekonomiska resurser till att bedriva lobbyverksamhet mot Regering, Riksdag, lokala beslutsfattare och näringsliv?

Vi behöver även rita om kartan för vårt land. Det måste få finnas områden som är helt fredade för exploatering, där naturintresset, vatten, rennäring, turism och andra över lång tid hållbara lösningar väger tyngre än de gruvliga. Det skulle kunna vara en del av lösningen för det hållbara samhället. Exploatörer gjorde sig då inte besvär att borra och försöka exploatera inne i exempelvis Natura 2000-områden, vid riskklassade vattenkraftsdammar eller i tillrinningsområden till stora kommunala vattentäkter.

Tiden är mogen för att skrota minerallagen, stärka miljöbalken och göra en översyn av myndigheten Bergsstatens suveränitet när det gäller utnämningar av undersökningstillstånd och provborrningar. Vi måste diskutera hur vi tillsammans ska skapa det hållbara samhället där återvinning och återbruk tar en större del av lösningen av våra resursproblem.
Regeringen måste göra om mineralstrategin och göra en strategi som tar miljöproblemen och hoten mot framtida generationers välfärd på allvar. Mineralstrategin måste beslutas av Riksdagen och få en högre politisk legitimitet och inte klubbas igenom på ett regeringssammanträde i all hast. Dialogen måste föras på bred front och förankras, där alla aspekter behandlats och där alla synvinklar beretts utrymme.

Vi välkomnar de som vill vara en del av lösningen på våra resursproblem. Tiden är nu. För fast mark och rent vatten.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.