Foto: Henrik Montgomery / TT
Debattinlägg

”Vi vill ge kulturarbetare rimliga arbetsvillkor”

Kultur ·

”Per Lodenius kullerbytta innebär att han blir motståndare till att ge kulturarbetare rimliga arbetsvillkor bara för att han inte gillar den finansieringsform som föreslås. Det är föga konstruktivt”, skriverTjia Torpe.

Om debattören

Tjia Torpe
Miljöpartiets kulturpolitiska arbetsgrupp

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Per Lodenius (C) kritiserar på SVT Opinion det förslag ”Kulturen – det fjärde välfärdsområdet” som Miljöpartiets arbetsgrupp presenterade för partistyrelsen i helgen.

Det är välkommet med en debatt om våra förslag, och förhoppningsvis innebär detta att Centerpartiet också kan presentera sina egna kulturpolitiska förslag.

”Programmets kärna består av mer makt till staten, mer tvång och mindre individuell frihet.” skriver Lodenius. Det är en verkligt ytlig tolkning.

Tre teman som genomsyrar arbetsgruppens förslag är rimliga arbetsvillkor för kulturarbetare, mångfald och tillgänglighet till kultur. Det borde ligga Centerpartiet varmt om hjärtat. 

Vad gäller mångfald är gruppens mest radikala förslag att öppna upp möjligheterna även för nya kulturgenrer. Vill Centerpartiet fortsätta att bara stödja nuvarande verksamheter?

Dessutom föreslår arbetsgruppen att det ska sättas kraft bakom orden att mångfald ska genomsyra statliga institutioner. Centerpartiet delar rimligtvis en önskan om bred representation. Men hur ska den nås om det bara framställs som ett välmenat önskemål?

Vad gäller tillgänglighet vill arbetsgruppen att bredbandsutbyggnaden påskyndas i hela landet, men också att skolorna blir lokala bildningshus i kommunerna, för att stärka människors möjligheter att mötas och skapa.

Det är högst anmärkningsvärt om det tidigare landsbygdspartiet Centerpartiet säger nej till detta.

För att åstadkomma bra arbetsvillkor för kulturarbetare föreslår arbetsgruppen bland annat att de nuvarande scenkonstallianserna byggs ut och förlängs, samt att ersättningsmodeller skapas så att kulturarbetare kan få en större del av intäkterna när deras verk sprids digitalt. 

Självklart kan finansieingsformerna för de olika reformer vi föreslår diskuteras.

Men Lodenius kullerbytta innebär att han blir motståndare till att ge kulturarbetare rimliga arbetsvillkor bara för att han inte gillar den finansieringsform som föreslås. Det är föga konstruktivt.

I Miljöpartiets valplattform 2014 hade kulturfrågorna en framträdande plats. Ett flertal av partiets vallöften har nu infriats eller är på väg att infrias. Att i det läget arbeta för en långsiktig politikutveckling är inget märkligt.

Särskilt i regeringsställning är det viktigt att inte förlora förmågan till nytänkande, och inte minst har det ett stort värde att få in perspektiv utifrån. 

Det var mot den bakgrunden som Miljöpartiets partistyrelse förra året hade modet att tillsätta en arbetsgrupp bestående av både miljöpartister och partipolitiskt obundna kulturarbetare, med uppdrag att fritt ta fram förslag som kan ligga till grund för en diskussion om kulturpolitikens utveckling.

I en öppen process, med bland annat en rad kunskapsseminarier där 100-tals kulturarbetare deltagit, har ett idéprogram i tolv punkter arbetats fram.

Förslagen är nu överlämnade, och en intern, demokratisk process tar vid inom Miljöpartiet, där gruppens förslag kommer att analyseras och beslut fattas om hur de ska hanteras vidare.

Eventuell ny politik baserad på förslagen kommer att presenteras så snart den är beslutad. Miljöpartiet menar att en öppen debatt, där en mångfald av idéer och perspektiv tillåts ta plats är den bästa vägen att genomföra politikutveckling.

Är Centerpartiet av en annan uppfattning?

En fortsatt debatt om kulturarbetsgruppens förslag är välkommen. Men önskvärt vore om Lodenius och Centerpartiet i en sådan debatt berättar hur deras egen kulturpolitik skulle se ut nu när de dessutom i riksdagen föreslår en sänkning av kulturbudgeten med 550 miljoner.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.