Vinstintresset har fått skogsindustrin att omvandla den svenska skogen till artfattiga och eldfängda monokulturplantager, skriver artikelförfattaren. Foto: Privat
Debattinlägg

”Upp till bevis nu, Löfven!”

”Omvandlingen till barrträdsmonokulturer ökar dessutom risken för stormskador, rotröta och inte minst risken för skogsbränder”, skriver Robert Svensson.

Om debattören

Robert Svensson
Medlem i föreningen Skydda skogen

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

”För 20 år sedan fattade riksdagen ett avgörande beslut: Till nästa generation ska vi lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Nu måste miljömålssystemet utvecklas och nya etappmål tas fram. Magin i svensk gammelskog. Lärkans drill. Surret av honungsbin. Det är vår uppgift att bevara svensk natur åt våra barn och barnbarn.”
 
Orden är dina från regeringsförklaringen den 21 januari i år 2019.

Trots att omkring 70 procent av Sveriges yta upptas av vad som i dagligt tal kallas skog har vi aldrig haft så lite skog i det här landet som vi har nu.

På grund av det till stora delar hänsynslösa skogsbruket som bedrivs uppnås inte de av riksdag och regering beslutade miljömålen ”Levande skogar” eller ”Ett rikt växt- och djurliv”.

Omvandlingen till barrträdsmonokulturer ökar dessutom risken för stormskador, rotröta och inte minst risken för skogsbränder.

Något som nu är högst aktuellt med tanke på varmare och torrare somrar på grund av klimatförändringarna. Siffror visar att risken för skogsbrand är omkring tjugo gånger så hög i rena barrträdsbestånd jämfört med i lövskog.

Det storskaliga kalhyggesbruket, som fick sitt stora genombrott på 1950-talet, har omvandlat den en gång naturliga skogen till artfattiga monokulturplantager bestående av gran eller tall.

På dessa plantager har inte ens en bråkdel av allt det myllrande liv av djur, fåglar, insekter och växter som där tidigare levde nu en möjlighet att existera.

Deras naturliga livsmiljö har på ett skrämmande effektivt sätt förintats genom skogsbrukets metoder.

Det finns nu så lite naturlig gammelskog kvar att det kommer att ta flera hundra år att komma upp till de nivåer som krävs för att alla arter ska kunna finnas kvar i på lång sikt livskraftiga bestånd.

Vi är nu nere på ett fåtal procent skyddsvärda skogar med höga naturvärden utanför reservaten och nationalparkerna.

Forskningen visar entydigt att utarmningen av den biologiska mångfalden är det område där vi överskrider planetens begränsningar som allra mest.

Utarmningen pågår i detta nu. Varje dag faller skyddsvärda skogar i Sverige för skogsbolagens skördare.

Kom igen nu Stefan! Låt inte skogsindustrin i sin iver till kortsiktig profit ta det sista av det sista. Hur ska du någonsin kunna förklara dig för dina barnbarn om du låter det ske?

Vi är faktiskt många i det här landet som gråter när vi ser vad som händer.
 
Vi sörjer och förfasas när vi ser skogarna skövlas där nornan en gång spirade, där tjädrarna hade sin spelplats, där slagugglan låg på sitt bo och gjorde kraftfulla utfall när någon vågade sig för nära eller där solen letade sig ner i den vackra gläntan en tidig vårmorgon och fick fukten i gräset och mossan att ånga bort till tonerna av rödhakens och taltrastens sång.

Många arter som för inte särskilt länge sedan var mycket vanliga i vårt land är nu väldigt sällsynta.

Du har stor möjlighet att verka för att inte låta fler bli det. Se till att skydda all statlig skog med höga naturvärden och det kvickt.

Och byt ut den med låga naturvärden mot privat skogsmark med höga naturvärden och skydda den också. Tack på förhand.

Detta är ”Skydda skogen”

”Skydda skogen” är en ideell naturvårdsorganisation med fokus på skogen.

Organisationen bildades 2009 av skogsengagerade från hela landet, och tar avstånd från dagens skogsbruksmetoder.

”Skydda skogen” arbetar för att Sveriges gammelskogar och andra skogar med höga naturvärden ska bevaras, samt för en reform av skogsbruket till ett naturnära mångbruk.

Läs mer på skyddaskogen.se

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.