Debattinlägg

Vi kräver ett slut på vardagsrasismen

Publicerad
ANTIRASISM ·

31 organisationer startar ''Koalitionen för alla människors lika värde'':

Det är hög tid att bryta diskriminerande mönster. Vi startar nu en global kampanj som syftar att sätta antirasism på den politiska dagordningen. 

Vi lever i ett samhälle med en omfattande vardagsrasism. Mest drabbade är grupper som vanligtvis inte uppfattas som vita européer – romer, afrosvenskar och personer med bakgrund i Asien, Mellanöstern eller Latinamerika.

Vi vet idag detta genom tusentals sidor offentliga utredningar och rapporter (till exempel, den nyligen publicerade Afrofobirapporten) och en lång rad vetenskapliga studier.

Vi vet det om arbetsmarknaden. Utomeuropeiska personer i allmänhet och personer från Afrika i synnerhet har landets lägsta utbildningsavkastning och landets högsta arbetslöshetssiffror, oavsett hur länge de har bott i Sverige. Arbetslösheten för etniska svenskar ligger idag på några få procent, medan motsvarande siffra är uppemot 25 procent för de med en bakgrund utanför västvärlden.

Vi vet det om bostadsmarknaden. Sverige är idag ett av de i-länder där bostadssegregationen är som störst. Romer och personer av afrikansk härkomst är särskilt utsatta och sannolikheten att bli kallad till en visning på en andrahandslägenhet är fem gånger större om man heter Maria Svensson än om man heter Ali Mohammad.

Liknande mönster återfinns även inom andra områden som utbildning, inom kultursektorn, sjukvården, socialtjänsten, rättsväsendet och i utsattheten för hatbrott.

Sverige är förstås inte unikt i detta avseende. Europeiska samhällen överlag präglas idag av en vardagsrasism enligt välbekanta hierarkier.

I Sveriges grundlag står det att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet. Vidare står det att det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna ska också motverka diskriminering av människor på grund av hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet.

Vad gör då den politiska makten i Sverige för att bryta mönster av vardagsrasism? Inte mycket.

I dag är den mest ambitiösa åtgärden mot vardagsrasism den nya diskrimineringslagen från 2009. Men den har inte lett till mer än några enstaka fällande domar om etnisk diskriminering.

Samtidigt ser vi i Sverige liksom i övriga Europa att en uttalat nationalistisk och diskriminerande politik växer sig allt starkare.

Det är hög tid att denna utveckling vänds och att den vision om ett samhälle med lika rättigheter och möjligheter som grundlagen uttrycker förkroppligas.

Vi startar nu en global kampanj som syftar att sätta antirasism på den politiska dagordningen. I Sverige har en svensk koalition bildats för kampanjen, ”Koalitionen för alla människors lika värde”. Vi i koalitionen vill lyfta fram fem krav som vi hoppas att allmänheten och politiker vill ställa sig bakom.

• Inga statliga medel till företag som diskriminerar. Offentliga upphandlingar bör innefatta en klausul som kräver att leverantörer har en konkret, skriftlig och uppföljningsbar plan för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka etnisk och religiös diskriminering. Och en annan klausul enligt vilken den upphandlande enheten har rätt att säga upp avtalet om diskriminering förekommer.

• Gör antirasism till en lika viktig fråga i arbetslivet som jämställdhet. Aktiva åtgärder i arbetslivet på etniska eller religiösa grunder ska påbjudas enligt lag i samma utsträckning som det idag är påbjudet i fråga om kön.

• Förnya läroplanen med antirasistiska mål. Alla elever som gått ut grundskolan ska ha lärt sig att icke-diskriminering, lika rättigheter och möjligheter är grundläggande demokratiska principer. Utred om det fortfarande finns rasistiska läroböcker som bör gallras bort. Samt gör undervisning om rasismens historia i Sverige och övriga Europa och dess kopplingar till europeisk kolonialism och nationalism en del av läroplanen på högstadie- och gymnasienivå.

• Förbjud etnisk profilering.Lagstifta om rättsliga påföljder för polis som använder etnicitet (inklusive hudfärg och liknande omständigheter) eller religion som grund för misstanke om brott, uppsåt till brott eller benägenhet till brott.

• Börja föra officiell ”jämlikhetsstatistik” på basis av etnicitet och religion. Framsteg mot etnisk och religiös jämlikhet/icke-diskriminering kan endast mätas av statliga myndigheter om de får i uppdrag att samla statistik på sådana grunder. Insamlingen av sådana uppgifter kan ske med personligt samtycke, anonymitet och självidentifiering och är (som en DO-rapport redan slagit fast) en fråga om politisk prioritering snarare än laglighet.

Stoppa rasismen nu! 

Diskutera artikeln med talespersoner för kampanjen.

Visa

Michael McEachrane och Tobias Hübinette svarar på kommentarerna nedan måndag kl 11-12.

Fakta: Koalitionen för alla människors lika värde
• Fredagen den 21 februari startades en global antirasismkampanj på www.fightracismnow.org som syftar till att sätta antirasism på den politiska dagordningen.
• Kampanjen kommer att kulminera med offentliga manifestationer världen över på FN:s internationella dag för avskaffandet av rasdiskriminering fredag den 21 mars 2014.
• Den drivs av den svenska föreningen Fight Racism Now (FRN) och finansieras av Open Society Foundations.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.