Debattinlägg

Vi överväger att hänga ut mäklare som utsätter våra besiktningsmän för påtryckningar

MÄKLARBRANSCHEN ·

Byggingenjörernas branschorganisation, SBR:

En husbesiktning görs för att säljare, mäklare och köpare ska få veta vad det faktiskt är man säljer eller köper. Besiktningsmännens oberoende borde vara av intresse för alla parter. Tyvärr kan vi konstatera att detta långtifrån är fallet. Det skriver Magnus Janson, Förbundsdirektör SBR Byggingenjörerna och Jan Persson, Ordförande, SBRs överlåtelsebesiktningsgrupp. (Läs också SBRs öppna brev till Konsumentverket)

En överlåtelsebesiktning, eller husbesiktning som många säger, görs för att säljare, mäklare och köpare ska få veta vad det faktiskt är man säljer eller köper. För det krävs att den som utför besiktningen gör en objektiv bedömning av husets skick och kan avge sitt utlåtande oberoende av olika partsintressen i affären.

För SBR som yrkesorganisation för bland annat besiktningsmän är objektivitet och oberoende inte bara en fråga om yrkesetik. Det är också ett villkor för överlevnad, efterfrågan på besiktningar skulle dö ut om kunderna inte vågade lita på resultatet.  Det är en insikt som vi hoppas ska sprida sig även till många andra som utför besiktningar.

Man kan också se det ur mäklarbranschens hänseende, går den trygghet för kunderna som en objektiv besiktning kan ge förlorad, kommer det på olika sätt att gå ut över mäklerinäringen.

De borde därför ha ett intresse av att besiktningsmännens oberoende garanteras men tyvärr kan vi konstatera att detta långtifrån är fallet.

I en enkät som besvarats av cirka hundra besiktningsmän som godkänts av SBR säger drygt 40 procent att de upprepade gånger råkat ut för att säljare eller mäklare gjort försök påverka besiktningsresultatet.  20 procent säger dessutom att detta är så vanligt som vid varannan besiktning eller mer. Problemet tenderar dessutom att öka.

Påtryckningsmedlen kan variera, allt från försiktiga vädjanden till direkta hot, och det kan handla om att mäklaren vill besiktningsmannen ska bortse från iakttagelser som kan vittna om exempelvis mögelskador, eller inte undersöka delar av huset där fel kan finnas.

Problemet är inte nytt, men det har blivit allt tydligare på senare år. Från SBRs sida, och med massivt stöd från en medlemskår som blivit allt mer irriterade över mäklarnas agerande, har vi på olika sätt agerat för att stärka besiktningsmännens förmåga att hävda sitt oberoende. För att få kalla sig Besiktningsman SBR krävs idag inte bara byggingenjörsutbildning eller motsvarande, man ska ha genomgått SBRs särskilda besiktningsutbildning och löpande delta i vidareutbildning och symposier.  Dessutom är man underställd SBRs ansvarsnämnd och kan få en varning eller i sista hand uteslutas om man avviker från de krav på objektivitet och oberoende vi ställer. Det går också lätt att via sbr.se kontrollera om en besiktningsman är godkänd av SBR.

Det ska mot denna bakgrund mycket till innan en SBR-ansluten besiktningsman ger efter för det allt hårdare trycket från mäklare, men det har skett i några fall.  Vi kan inte acceptera att den utvecklingen tillåts fortsätta.  Men för att bryta utvecklingen krävs också medverkan från Konsumentverket och seriösa aktörer inom mäklarbranschen. SBR har nu tillskrivit Konsumentverket med krav på regler och tydliga riktlinjer för vad mäklare får göra och inte får göra i samband med besiktningar och i kontakter med besiktningsmän. Vi kommer också att ta kontakt med Mäklarsamfundet.

Om inte besiktningsmännens oberoende respekteras och garanteras kan vi överväga att publicera information om vilka mäklare som utsätter våra medlemmar för otillbörliga påtryckningar.

Vi efterlyser också tydligare skrivningar i de allmänna bestämmelser som beskriver hur oberoendet ska fungera. Dessutom är det redan nu uppenbart att de vaga formuleringarna i den nya mäklarlagen inte räcker för att avskräcka mäklare från att knyta till sig besiktningsföretag på ett sätt som kan ifrågasättas.

En näraliggande fråga som Konsumentverket bör titta på är att det i annonser för småhus ofta sägs att ett objekt är ”Besiktigat”. Detta syftar till att, som ett större mäkleriföretag säger till sina kunder, ”öka chanserna till en lyckad affär”.

Det finns dock ingen lagstiftning som säger hur en överlåtelsebesiktning ska utföras. En besiktning kan utföras av vem som helst och utan krav på dokumenterad kompetens. Samtidigt vet vi att privatkunder ofta tror att överlåtelsebesiktningar sker enligt vissa myndighetsregler.  När det sägs att ett objekt är ”besiktigat” kan det därför av småhuskonsumeter lätt uppfattas ha en helt annan innebörd än den verkliga, och vara vilseledande.

Det är mycket bra att SVT Uppdrag granskning nu uppmärksammar det som sker och hoppas att det ska bidra till att våra medlemmar ska kunna utföra överlåtelsebesiktningar utan tryck från partsintressen.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.