Glada medlemmar i den ideella medlemsföreningen Fatta.
Debattinlägg

”Visst firar vi, men nu börjar det riktiga jobbet!”

”Vi uppmanar alla att reflektera kring vad just du kan göra i din omgivning, för att värna varje människas rätt till sexuell integritet. Finns det en handlingsplan på din arbetsplats? Vet de ansvariga i din förening hur ni ska agera? Är tryggheten på festivalen tillräcklig? Är du respektfull i dina personliga relationer? Hur reagerar du om du ser ett sexuellt övergrepp?”, skriver föreningen Fatta.

Äntligen har riksdagen röstat för att införa en lag som säger att vi alla måste ta vårt ansvar i sexuella relationer med andra människor.

Sex ska bygga på samtycke – även i lag. Från och med 1 juli 2018 kommer den så kallade samtyckeslagen att träda i kraft. Detta är en lag som Fatta, tillsammans med många andra organisationer, jurister, politiker och aktörer kämpat hårt för under flera år.

Det är på tiden att vi får en modern sexualbrottslagstiftning som gör det tydligt att varje människa har en ovillkorlig rätt till personlig och sexuell integritet och sexuellt självbestämmande. Vi är glada, men inte tacksamma.

Med en samtyckeslag kommer vad vi menar med övergrepp äntligen kriminaliseras.

Fram tills idag har ansvaret legat på att en ska göra motstånd och skydda sin kropp.

Lagstiftningen har bekräftat förlegade normer om att våra kroppar är tillgängliga tills dess vi gör motstånd. Ett verbalt nej har inte räckt för att något ska vara ett övergrepp.

Men kraven som ställs idag överensstämmer inte med vad övergrepp innebär i verkligheten.

Det handlar om så mycket mer än att någon tvingas eller utsätts.

Gränsen mellan sex och övergrepp går vid frivilligt deltagande och med den nu genomröstade samtyckeslagen kommer fokus skifta till att handla om huruvida det funnits samtycke. Ändringen medför förändring till att allt annat än ett ja är ett nej.

En ytterligare viktig skillnad är att även grovt oaktsamma handlingar kommer vara straffbara.

Det innebär att bedömningen även kommer grundas på att gärningspersonen borde ha förstått att den andra inte deltog frivilligt. Att oaktsamhet införs för sexualbrott är på tiden.

Kombinationen frivillighet och oaktsamhet kommer göra att lagen ger ett starkare skydd för den sexuella självbestämmanderätten.

Vägen hit har inte varit självklar. Fatta har sedan 2013 tagit upp kampen för en modern sexualbrottslagstiftning, något som många krävt före oss och tillsammans med oss.

Högljutt har vi tillsammans med andra aktörer krävt en förändring. Kritiker har hävdat hånfullt att kontrakt skulle behövas skrivas varje gång en ska ha sex.

Andra har snarare kritiserat lagen för eventuella konsekvenser såsom att den skulle göra processen jobbigare för den utsatta, men faktum är att krav på samtycke placerar både ansvar och fokus hos förövaren.

Vissa menar även att lagen inte skulle leda till fler domar.

Det är sant att svårigheter vid bevisning kommer att fortsätta finnas, men genom lagen kommer det kriminaliserade området att utvidgas till att omfatta fler situationer. Att kunskapsbrist och annat i samhället bidrar till svårigheter, är inte en ursäkt till att lagen inte ska ska omfatta alla övergrepp.

Nu börjar arbetet.

Den nya lagen är en grundläggande förutsättning för att kunna minska det sexuella våld som är utbrett i vårt samhälle. Men det är bara början. Nu förväntar vi oss

kraftfulla åtgärder inom förebyggande arbete, och att resurser tillsätts snarast. Fatta kräver:

1. Kunskapslyft

Det finns många myter och felaktiga uppfattningar om vad sexuellt våld innebär och hur utsatta personer reagerar, vilka saknar grund i forskning. Det finns även förutfattade meningar om vem som är förövare och vem som är den utsatta.

Dåligt bemötande och skuldbeläggande efter ett övergrepp riskerar att ytterligare kränka den som har utsatts.

Alla som i sitt yrke kommer i kontakt med människor som utsatts för sexuella övergrepp ska ha relevant kunskap om sexuellt våld, vanliga reaktioner och om vad den nya lagen innebär.

Detta gäller särskilt relevanta aktörer inom rättsväsendet, till exempel domare, försvarsadvokater, målsägandebiträden, åklagare och poliser.

2. Samtycke i skolan.

Vi kräver att samtycke införs som begrepp i de nationella läroplanerna och läromedel inom för-, grund- och gymnasieskola. Att få lära sig att respektera andras gränser, tolka andras signaler och sätta kommunikation och samspel i fokus bör vara en självklarhet redan från förskoleåldern. Det lägger grunden för en samtyckeskultur och för ett brett proaktivt arbete gällande normer för kroppslig och sexuell integritet.

3. Mäns våld.

98% av de som misstänkts för våldtäkt är män (2016, källa: BRÅ).

Sexuellt våld är en mansfråga och för att motverka det sexuella våldet måste ansvaret läggas där, hos förövarna.

Därför måste vi ge killar och män en chans att bryta dessa destruktiva normer så att de kan vara en del av förändringen. Kunskap och kompetens finns, inte minst inom civilsamhället.

Vi kräver att politiker utöver stöd till de som utsätts för våldet, även avsätter ordentliga medel för att arbeta förebyggande med dessa frågor.

Allas vårt ansvar.

Förutom de krav vi riktar till makthavare krävs att hela vårt samhälle engageras för att motverka det sexuella våldet, något som inte minst har synliggjorts med mängden av upprop inom #metoo.

Vi uppmanar alla att reflektera kring vad just du kan göra i din omgivning, för att värna varje människas rätt till sexuell integritet. Finns det en handlingsplan på din arbetsplats?

Vet de ansvariga i din förening hur ni ska agera? Är tryggheten på festivalen tillräcklig? Är du respektfull i dina personliga relationer? Hur reagerar du om du ser ett sexuellt övergrepp?

Vi är glada, men inte tacksamma.

Samtyckeslagen borde sedan länge ha varit en självklarhet.

Tack vare att den ska börja gälla, har vi nu för första gången möjlighet att skapa ett samtyckeskultur och ett samhälle fritt från sexuellt våld.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.