Sök bidrag

Fritidsaktiviteter för personer med funktionshinder och/eller kronisk sjukdom

Kronprinsessan Victorias fond är ämnad för stöd till funktionshindrade och/eller kroniskt sjuka barn/ungdomar med hemvist i Sverige. Radiohjälpsfonden är ämnad för stöd till vuxna personer enligt samma kriterier. Medel som beviljas är avsedda som del till kostnader för medhjälpare som behövs för att aktiviteten ska kunna genomföras.

Ideella medlemsföreningar med huvudsyfte att stödja personer med funktionshinder och/eller kronisk sjukdom kan ansöka om medel till medhjälparekostnader (när samhället inte står för dessa kostnader) i samband med fritidsverksamhet. Kostnader för medhjälpare avser primärt resor, uppehälle etc och endast i undantagsfall arvode/lön. I de fall ersättning för arvode/lön söks ska detta särskilt motiveras.

Föreningar som stöder fritidsaktiviteter som t ex ridning, simning och som har ett samarbete med en lokal handikappförening är också välkomna med ansökningar.
Medel kan också sökas för/av:
- koloniverksamhet för socialt utsatta grupper av barn/ungdomar
- en patientförening som drivs av patienterna själva men inte av personal/föräldrar
- föräldraförening som tillhör ett riksförbund
- ideell förening på folkhögskola/studieförbund riktad till personer med funktionshinder
som drivs av eleverna själva

Aktiviteten/resan ska vara inplanerad och anges i tid. Högst två aktiviteter per ansökningstillfälle.

Sista ansökningsdatum är 25/1, 25/3, 25/8 och 25/10. Beslut fattas vanligen 4-8 veckor senare. Medel beviljas inte till aktiviteter som redan har ägt rum då beslut fattas.
OBS, de föreningar vars riksförbund slutit avtal med Radiohjälpen ber vi vända sig till sitt riksförbund: Astma och Allergiförbundet, FUB, NHR, Reumatikerförbundet, RSMH, RTP Personskadeförbundet, Svenska Diabetesförbundet och Svenska Ridsportförbundet.

De föreningar som ansöker om medel ska ha funnits i minst två år och inneha ett organisationsnummer och ett pg/bg. De som söker för första gången ska till ansökan bifoga stadgar, senaste årsbokslut och en förteckning över styrelsens ledamöter.

Redovisning ska göras senast tre månader efter genomförd aktivitet. Till redovisningen bifogas en lista på medhjälparna samt kopior av kvitton/fakturor på uppkomna kostnader.

Medel kan beviljas till hjälpmedel och till enklare anpassning, då ska till ansökan bifogas en offert, samt till aktivitetens eventuella merkostnad som belastar föreningen. Medel kan inte beviljas till inventarier eller till verksamheten som sådan.

Ansökningar från kommunala/landstings- eller statliga inrättningar som exempelvis särskolor eller gruppboenden kan inte behandlas, inte heller ansökningar från privatpersoner eller ekonomiska föreningar.

Forskningsstiftelser kan söka medel för sådan forskning som är ett komplement till samhällelig och kommersiellt betingad medicinsk forskning. Forskning relaterad till barn och ungdomar med funktionshinder har två olika inriktningar:
- traditionell medicinsk forskning inriktad på diagnoser, läkemedel etc.
- social forskning rörande funktionshindrades situation