Partiernas förslag för kortare köer till BUP

Val 2018

Köerna inom barnpsykiatrin har ökat markant de senaste åren. Inte heller skolpsykologer och kuratorer klarar av anstormningen. Vad vill partierna göra för att barn som mår dåligt psykiskt ska kunna få hjälp snabbare? Hur ska man komma tillrätta med köerna till BUP? Läs partiernas svar här.

Se också vår kartläggning av väntetiderna för Sveriges BUP-mottagningar

Socialdemokraterna: Stärk ungdomsmottagningarna och mer personal

"Den psykiska ohälsan växer i Sverige. Många unga mår dåligt redan i grundskolan och det kryper nedåt i åldrarna. Vi behöver bli bättre på att förebygga och tidigt fånga upp när unga mår dåligt. Elevhälsan är en viktig verksamhet som ska nå alla barn och unga. Dit kan den som vill vända sig, utan att alltid blanda in sina föräldrar.

Socialdemokraterna och regeringen har under den här mandatperioden dubblerat satsningarna på arbetet mot psykisk ohälsa, i år satsats drygt 1,7 miljarder och nästa år ökar vi det till 2,2 miljarder kronor. Det är mer än vad som någonsin har satsats på psykisk hälsa och förebyggande insatser.

Barn och ungas psykiska hälsa är ett högt prioriterat område för Socialdemokraterna. Det duger inte att utvecklingen ser ut som den gör – trenden måste vända. Därför har vi förstärkt området genom att satsa på ett bra första möte med psykiatrin för barn och unga, särskilt på ungdomsmottagningarna.

För att möta den ökande ohälsan bland barn och unga vuxna t.o.m. 30 år har området fått tillskott på 280 miljoner kronor per år under perioden 2016–2019. Medlen ska användas dels för att förstärka ungdomsmottagningarnas arbete, dels för att stimulera nya initiativ. Elevhälsans plats i skolan gör att man möter barn och unga på ett sätt som ingen annan aktör på hälsoområdet gör. Det innebär möjligheter att göra stor nytta- men också en nödvändighet av att elevhälsan ges bra förutsättningar att arbeta för att stötta barn och ungas hälsa. Därför har vi avsatt 200 miljoner kronor årligen för att stärka elevhälsan.

Samtidigt måste vi se till att samverkan fungerar mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten, det är så barn och unga som är i behov av tidiga insatser från flera håll ska få sina behov tillgodosedda. Därför har Statens skolverk och Socialstyrelsen fått i uppdrag att tillsammans genomföra ett treårigt utvecklingsarbete i syfte att förbättra samverkan.

Vi ser idag att bristen på tidiga förebyggande insatser gör att för många står i kö till den specialiserade psykiatrin, exempelvis BUP. Om fler får hjälp tidigare, och fångas upp redan i skolan och på ungdomsmottagningar minskar behovet av specialistinsatser."

Visa

Moderaterna: 3 miljarder kronor för kortare vårdköer

"Moderaterna avsätter 3 miljarder kronor i sin budget för 2018 för att korta vårdköerna, inklusive köerna till BUP. Moderaterna har den största statliga satsningen på att korta vårdköerna av alla partier. Pengarna ska vara prestationsbaserade och skapa drivkrafter för landstingen att korta köerna till all vård. Köproblematiken ser olika ut i olika landsting. De landsting som idag har långa väntetider till psykiatrin och BUP kommer med Moderaternas politik få starka drivkrafter att öka tillgängligheten."

Visa

Sverigedemokraterna: Fler skolpsykologer och vård utomlands

"Psykisk ohälsa drabbar många människor och är ett ständigt växande folkhälsoproblem. Vi vill se ökade förebyggande insatser och effektiva behandlingsmetoder för att säkra en god livskvalité för patienter och anhöriga. Inte minst är detta viktigt inom barn – och ungdomspsykiatrin, för att så tidigt som möjligt fånga upp och motverka att sjukdomar får fäste. För en god och tillgänglig BUP behövs ökade resurser men också en bättre samordning av ledig vårdkapacitet såväl inom offentlig som privat driven vård.

Sverigedemokraterna har också förslag på fler skolpsykologer och kuratorer, en viktig fråga vi lyft fram i vår politik och även budgeterat för."

Visa

Miljöpartiet: Inför standardiserade vårdförlopp

"Den psykiska ohälsan ökar i oroväckande takt bland barn och unga. För att bryta den negativa utvecklingen vill vi införa standardiserade vårdförlopp även inom psykiatrin och stärka möjligheten till egenremiss till terapi. Vårdcentralerna måste kunna erbjuda effektiv och evidensbaserad behandling till patienter med lindrig och måttlig psykisk ohälsa. Oavsett om ditt barn får en allergisk reaktion eller en panikattack så ska du kunna få hjälp på närmaste vårdcentral. Precis som det finns medicinsk kompetens så måste det finnas en psykolog med kunskap om barn på varje vårdcentral.

Vi vill skapa en väg in för unga med psykisk ohälsa, till exempel genom att förstärka ungdomsmottagningarnas psykosociala kompetens och roll i att motverka psykisk ohälsa i ett tidigt skede. Barn och unga som mår psykiskt dåligt måste få hjälp snabbare och målet är en köfri barn- och ungdomspsykiatri. Första steget är att väntetiden till besök är max 20 dagar och återbesöket max 30 dagar. Barn- och ungdomspsykiatrin ska även ha en nollvision för tvångsåtgärder.

En annan prioriterad fråga för Miljöpartiet är satsningar på skolhälsovården och barn- och ungdomspsykiatrin för att motverka och förebygga psykisk ohälsa hos unga. Det behövs fler kuratorer och psykologer på skolorna. När barn slår sig går de till skolsköterskan. När de mår dåligt måste det finnas psykologer och kuratorer på skolan att prata med. Miljöpartiet vill satsa på psykiatriska team inom skolhälsovården."

Visa

Centerpartiet: 300 miljoner kronor per år

"Centerpartiet vill satsa 300 miljoner kronor per år för att korta köerna och öka tillgängligheten i barn- och ungdomspsykiatrin. Pengarna ska gå till de landsting och regioner som säkerställer att barn och unga får psykiatrisk vård snabbare än idag. Stimulanspengarna ska utbetalas först när ett landsting eller region kortar köerna till barn och ungdomspsykiatrin."

Visa

Vänsterpartiet: Ska ha samma fokus som cancervården

"Vänsterpartiet vill se ett nationellt psykiatrilyft som innebär att den psykiatriska vården får samma fokus som t.ex. cancervården. De som uppsöker vården för akut psykisk ohälsa, exempelvis självmordstankar eller psykostillstånd, ska få omedelbar hjälp eftersom det är livshotande tillstånd.

Många barn och unga lider av psykisk ohälsa och där är behovet av ökade insatser från samhället särskilt stort. Därför har Vänsterpartiet och regeringen kommit överens i budgetsamarbetet om särskilda satsningar på psykisk hälsa, både på första linjens vård i primärvården och den specialiserade psykiatrin för både barn och vuxna. I budgeten för 2018 tillför vi t.ex. nästan 3 miljarder till pågående satsningar på stärkt psykisk hälsa och psykiatri. Dessutom har Vänsterpartiet också fått igenom 10 vänstermiljarder årligen till kommuner och landsting. Det är pengar som förstärker vården, skolan och annan välfärd."

Visa

Liberalerna: Återinför vårdgarantin

" Det ska vara lätt att få hjälp från psykiatrin, innan problemen hunnit bli för stora. Skolhälsovården behöver förstärkas. Alla vårdcentraler och ungdomsmottagningar ska kunna erbjuda psykiatrisk hjälp till dem som har lättare problem. Inga barn eller unga ska behöva vänta mer än 30 dagar på att få hjälp från BUP. Vi vill återinföra den förstärkta vårdgarantin för barn- och ungdomspsykiatrin (som alliansen införde men nuvarande regering avskaffade)."


Visa

Kristdemokraterna: Inför en elevhälsogaranti

"Köerna till BUP har ökat markant sedan regeringen tog bort den särskilda vårdgarantin. Kristdemokraterna vill återinföra den förstäkta vårdgarantin och tillföra extra resurser till BUP så att alla barn och ungdomar ska kunna få vård i tid. Vi vill även införa en elevhälsogaranti så att barn ska kunna komma i kontakt med elevhälsan samma dag som man söker stöd. Elevhälsan bör även få landstinget som huvudman så att all barn- och ungdomsvård drivs samordnat. På sikt anser vi att staten bör ta över huvudansvaret för sjukhusvården."

Visa

Se också vår kartläggning av väntetiderna för Sveriges BUP-mottagningarWebbproduktion: Linnea Heppling

Publicerad: 13 februari 2018