Så ser vårdläget ut i sommar

Se läget i din region


SVT Nyheter har skickat ut en enkät till samtliga regioner om hur vården kommer att fungera hos dem. Se hur det ser ut i din region.Välj region i listan nedan.

Välj region...

Dalarna


Hur skiljer sig årets sommarplanering jämfört med tidigare år?


Det är mycket svårt att bedöma hur coronapandemin kommer att utvecklas och påverka hälso- och sjukvården under sommaren och därför förbereder och planerar Region Dalarna för fortsatt hög belastning på vården under semesterperioden. Semesterperioden förlängs med en månad och omfattar juni till och med september och personal erbjuds att mot ersättning flytta semesterveckor.

Hur ser vårdskulden ut och kommer den förändras under sommaren?


Köerna kommer växa under sommaren mer än vanligt då vi har haft en lägre kapacitet under pandemin.

Vilken del av hälso- och sjukvården är hårdast drabbad?


Generellt är det ansträngt över större delen av hälso- och sjukvården, men mest utsatta är nog de med ett akutuppdrag dygnet runt. Där har bemanningen varit ansträngd redan innan sommaren.

Hur har reaktionerna från personalen låtit?


För många medarbetare blir inte den här sommaren och semestern vad man hoppats på. Vi har full förståelse för att det finns de som känner sig besvikna men det är en extraordinär situation som vi befinner oss i.


Frågorna besvarades av Pär Lennart Ågren, divisionschef medicin och Helena Björkman, divisionschef kirurgi.

Västmanland


Hur skiljer sig årets sommarplanering jämfört med tidigare år?

Sommarperioden sträcker sig i år juni-september. Målet med sommarplaneringen har varit att ge alla medarbetare fyra veckor ledigt under den perioden. Vissa kommer få sammanhängande medan andra får en uppdelad semester, med till exempel tre veckor i juni och en vecka i september.

Hur ser det ut med vikarierande studenter inom hälso- och sjukvården?

Vi har något fler än tidigare år och de har till viss del också börjat arbeta tidigare.

Hur förändras vården under sommaren?


Som tidigare somrar kommer vi endast operera patienter med cancer, akuta och operationer som inte kan anstå av medicinska skäl. Dessa grupper har också prioriterats under covid-19.

Hur har personalens reaktioner varit kring sommarens semestrar?


Det har varit blandat. Många har fått fyra veckor sammanhängande ledighet men inte alla. Den generella planeringen för de medarbetare där vi inte lyckas planera in fyra veckor sammanhängande får tre veckor i sommar samt en vecka senare. Utan schemat och möjligheten att nyttja september som semestermånad så hade vi haft en mycket besvärlig situation.

Har ni ett ökat antal inhyrd vårdpersonal inför sommaren?


Behovet är i nivå med tidigare år. Vi har alltid en ökning av inhyrd vårdpersonal på sommaren så att våra ordinarie medarbetare ska kunna få sin semester.


Frågorna besvarades av Liselott Sjöqvist, områdeschef akutsjukvård och Therese Deutsch, verksamhetschef.

Blekinge


Hur skiljer sig årets sommarplanering jämfört med tidigare år?


I år precis när planeringen skulle göras kom coronan, vilket har gjort att man hela tiden fått anpassa sig efter de prognoser som kommit. Man är hela tiden beredd på att ändra sin bemanning och gör dagsaktuella bedömningar. Man har också gjort riskbedömningar och scenarion med upp till 50 procent bortfall av personal.

Vilka metoder använder ni för att lösa bemanningsfrågan?


Tar in en hel del studenter. Man erbjuder även ordinarie personal som vill skjuta upp sin semester ekonomisk ersättning. Men man kan inte utesluta att om det sker förändringar att ordinarie personal kan återkallas från sin semester.

Vilken del av hälso- och sjukvården är hårdast drabbad?


Operations- och mottagningsdelen.

Finns det någonting positivt ni tar med er efter denna vår?


Det positiva är att man lärt sig samarbeta och att flexibiliteten och kreativiteten från personal är otroligt stor. Man har även haft flera utbildningsinsatser vilket givit en kompetenshöjning på många områden.


Frågorna besvarades av Karin Norgren, HR-chef och Birgitta Friberg, områdeschef för specialistsjukvården.

Norrbotten


Hur skiljer sig årets sommarplanering jämfört med tidigare år?


Den främsta skillnaden mellan i år och föregående år är så klart covid-19. På grund av pandemin behöver vi just nu bedriva vård i två separata spår, ett för patienter med covid-19 och ett för övriga. Det kräver mycket resurser, inte minst när det gäller personal.

Hur ser det ut med inhyrd vårdpersonal?


På lång sikt jobbar vi för att använda oss av inhyrd personal mer sällan än vad vi gjort tidigare. Det är ett arbete som gett effekt och innan pandemin har vi bara hyrt in när det verkligen inte funnits andra lösningar. Nu under pandemin och inför sommaren gör vi en del undantag från inhyrningsstoppet.

Kommer personal behöva flytta sina semestrar?


Vår målsättning är att alla som vill ha fyra veckors sammanhängande semester under sommaren ska få det. Vissa kategorier av vårdpersonal som väljer att flytta en eller flera semesterveckor till hösten erbjuds 9000kr/vecka.

Finns det vård ni inte kommer erbjuda i sommar?


All vård som kan anstå kommer mest troligt vara tvungen att göra det.

Vilka positiva aspekter har ni sett under denna vår?


Även om pandemin är en utmaning att hantera så har vi också sett goda effekter. Till exempel så har den digitala utvecklingen tagit ett jättekliv framåt på kort tid. Vi har ökat mängden digitala besök och löst många problem kopplade till pandemin genom att samarbeta. Det finns ett arbete internt inom Region Norrbotten för att ta tillvara på alla nya arbetssätt och smarta lösningar så att vi kan fortsätta använda oss av dem även i framtiden.


Frågorna besvarades av Karin Larsson, HR-direktör Region Norrbotten.

Halland


Hur skiljer sig årets sommarplanering jämfört med tidigare år?


Mer revideringar kontinuerligt.

Hur ser vårdskulden ut och kommer den förändras över sommaren?


Hur vårdskulden kommer se ut vet vi inte i dagsläget och beror på hur pandemin utvecklar sig. Eftersom vi behöver prioritera akuta behov och högt medicinskt prioriterade behov, har vi fler patienter än vanligt som väntar på planerade operationer främst inom ortopedi där antalet som står på väntelista har fördubblats jämfört med februari 2020 (idag cirka 800 väntande).

Kommer personal behöva flytta sina semestrar?


Personalen kommer att få 3 eller 4 veckor sommarsemester. Har man bara 3 får man en till i september. Ingen veckobonus om man flyttar semester utan betalt per extra-pass man tar.

Vilka positiva aspekter har ni sett under denna vår?


En positiv effekt är att vi har utvecklat samarbetet inom regionen och länet, samt hittat arbetsformer som gör att vi kan agera snabbare för att lösa vårt uppdrag. Sedan finns det säkert en hel del andra lärdomar i våra verksamheter som vi kommer att ha nytta av framöver, bland annat hur man kan säkerställa vårdbehov på nya sätt genom t.ex. digitala verktyg.


Frågorna besvarades av Indre Grimpe, HR-chef och Martin Engström, Sjukvårdsdirektör.

Kronoberg


Hur skiljer sig årets sommarplanering jämfört med tidigare år?


Vissa verksamheter behöver förstärkt bemanning, andra har minskad ansträngning. Vi måste säkra upp de delar som behöver bemanningen mest och det har verkligen förändrats. Planeringen för sommaren görs redan på hösten vi har fått styra om. Det är delar där man möter covid-patienter som till exempel akut, infektion och IVA som man behöver mer.

Hur arbetar ni för att lösa bemanningsfrågan?


Vi har rekryterat ca 300 vikarier och anställer 50 nyexaminerade sjuksköterskor. Handlar också om att använda de resurser vi har, till exempel flytta medarbetare som kan och vill under sommaren mellan enheter.

Blir det mer inhyrd vårdpersonal i sommar?


Det är svårt att säga. Den hyrpersonal som finns är det många som vill åt. Vi har beställt men vet inte hur mycket det blir, sannolikt lite fler.

Hur ser vårdskulden ut och kommer den förändras under sommaren?


Vi går in i sommaren med en vårdskuld som vi inte brukar ha. Sommarläget gör det inte lättare.

Vilka positiva aspekter har ni sett under denna vår?


Vi har använt mer digitala verktyg och stärkt vårt samarbete inom sjukhusvården och i regionen.


Frågorna besvarades av HR-direktör Pontus Juhlin och Sjukhuschef Maria Wiltz.

Gävleborg


Hur skiljer sig årets sommarplanering jämfört med tidigare år?


Ungefär samma upplägg med samverkan mellan enheter och antal vårdplatser, men med tillägg av ytterligare covidflöden.

Hur arbetar ni för att lösa bemanningsfrågan?


Intensivt schemaarbete av chefer och medarbetare. Vi arbetar också med utökad ersättning för flytt av semesterveckor på frivillig basis. 15.000kr/vecka som frivilligt flyttas från juni-aug men max 45.000kr.

Har ni tillfälliga covid-avdelningar kvar över sommaren?


Ja, på samtliga regionens tre sjukhus.

Kommer avdelningar stänga över sommaren?


Samtlig verksamhet kommer vara öppen, men likt tidigare somrar kan antalet vårdplatser minska utifrån behov eller möjligen slås ihop med annan avdelning av bemanningsskäl.

Vilken del av hälso- och sjukvården är hårdast drabbad i regionen?


Det är högst tryck på intensivvården.

Hur har reaktionerna från personalen varit?


De signaler vi fått via medarbetare och fackliga företrädare är att man är trött efter vårens omställning, men samtidigt samlad och lösningsfokuserad.

Finns det något positivt ni tar med er efter denna vår?


Vi konstaterar att samarbetet mellan våra enheter, sjukhus, kommuner och privata vårdgivare stärkts. Förståelsen för andra verksamheter har också ökat i och med de över 400 medarbetare som frivilligt gått till andra enheter för att stärka upp. Mycket av detta kommer vi ha hjälp av framåt.


Frågorna besvarades av regionens pressenhet.

Örebro


Hur skiljer sig årets sommarplanering jämfört med tidigare år?


Fler medarbetare måste vara i tjänst juni-aug i år jämfört med föregående år, vilket har gjort att den ursprungliga sommarplaneringen som till stora delar var klar i mars har fått göras om.

Vilka metoder använder ni för att lösa bemanningsfrågan?


Intensiv rekrytering av medarbetare under hela våren, annonsering och via direktkontakter. Medarbetare i annat yrke med vårdbakgrund inom regionen bistår i vårdverksamheten. Omfördelning av medarbetare utifrån behov och kompetens. Introduktions- och reaktiveringsutbildningar. Åtgärder för att förflytta semesterveckor och ersättningar för extrapass.

Hur ser vårdskulden ut och kommer den förändras?


Vårdskulden uppgår till som värst 2-3 månaders vårdproduktion inom vissa verksamheter, men kommer sannolikt inte byggas på mer än under en normal sommar.

Finns det avdelningar som inte kommer vara öppna?


Inga särskilda neddragningar i år vad gäller avdelningar utöver normal sommarplanering, men samarbetet både mellan avdelningar på sjukhus och mellan vårdcentraler kommer att öka.

Vilken del av hälso- och sjukvården är hårdast drabbad?


Den del som berör operationer och intensivvård, vilket indirekt också får effekter på andra verksamheter som måste bidra med t.ex. personal.

Vilka positiva aspekter har ni sett under denna vår?


Kraftigt ökad samverkan mellan kommunal vård och omsorg och hälso- och sjukvården. Etablerande av nya arbetssätt med både digital teknik och utökad vård i hemmet. Dessa arbetssätt kommer att behållas och utvecklas efter covid-19 för att flytta oss mot en nära vård.


Frågorna besvarades av Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Uppsala


Hur skiljer sig årets sommarplanering jämfört med tidigare år?


Akademiska sjukhuset: Planeringen har varit mycket mer utmanande med anledning av coronapandemin. Sjukhuset har strävat efter att alla medarbetare ska få fyra veckors sammanhängande semester i sommar men det ser lite olika ut inom olika verksamheter, avdelningar och enheter.

Enköpings lasarett: Det har varit svårare med anledning av covid-19 och det har heller inte funnits någon hyrpersonal att få tag på.

Hur arbetar ni för att lösa bemanningsfrågan?


Akademiska sjukhuset: Under sommaren har sjukhuset inlånade medarbetare från privata och offentliga vårdcentraler, hyrpersonal tas in i den mån det finns tillgängligt, verksamheter samplaneras och vårdlag flyttas internt för att klara covid-vården. Inga utbildningsaktiviteter planeras in, vi förtätar helgtjänstgöring där så är möjligt, sommaravtal med ersättning för flytt av semestervecka och passersättning.

Enköpings lasarett: Omflyttning av personal, neddragning av planerat vård/operationer och mottagning och en del personal har flyttat på semesterveckor till hösten.

Finns det någon vård ni inte kommer erbjuda i sommar?


Akademiska sjukhuset: Om planen håller kommer vi att utföra det man brukar på sommaren, det vill säga medicinskt högprioriterade patienter så som canceroperationer och andra tidskritiska operationer och naturligtvis alla akuta.

Enköpings lasarett: Vi har vissa neddragningar i vårdens omfattning under vissa veckor, men vi försöker att inte helt behöva stänga någon del av verksamheten.

Vilken del av hälso- och sjukvården är hårdast drabbad?


Akademiska sjukhuset: Framförallt patienter i behov av icke tidskritisk kirurgi och vissa medicinska ingrepp/behandlingar. Det innebär att vissa kontroller inte blivit utförda och att viss kirurgi fått stå tillbaka, till exempel ortopedi, gynekologi och enklare kirurgi.

Enköpings lasarett: Vi har köer till både mottagningar samt till operationer. Behoven som inte är högst prioriterade medicinskt har fått prioriteras lägre och har då drabbats av längre väntetider.


Jämtland


Hur skiljer sig årets sommarplanering jämfört med tidigare år?


Att vi i år tvingats omfördela regionens sjukvårdsutbildade personal för att möta behovet inom covid-vården förändrar läget drastiskt jämfört med föregående år. Vi har bland annat tre flöden på akutmottagningen i jämförelse med ett i normala fall och två IVA-avdelningar istället för en. Medarbetare har på kort tid skolats in och tjänstgör inom kompetens/verksamhet de normalt sätt inte gör.

Har ni tillfälliga covid-avdelningar kvar över sommaren?


Ja en avdelning, med beredskap för ytterligare en om det skulle behövas.

Vilken vård kommer ni inte erbjuda i sommar?


Precis som andra somrar så minskar vi den elektiva vården. Vi kommer exempelvis inte att utföra planerad kirurgi som kan anstå. Blir belastningen hård inom primärvården kommer utomlänspatienter som ej är akut sjuka och i behov av ett akut omhändertagande att hänvisas till hemregionen.

Hur har reaktionerna från personalen låtit?


Medarbetare är trötta efter vårens höga belastning inom delar av vår verksamhet. Det finns en oro att inte få vara ledig i sommar om belastningen blir högre och semester skulle behöva återkallas.

Någonting positivt ni tar med er efter denna vår?


Det finns många positiva erfarenheter att dra. Samverkan mellan olika områden, nya sätt att samarbeta om styrning, nya samarbetsvägar för att lösa problem, förändrade arbetssätt så som till exempel ökad digitalisering, omprövning av återbesök, kompetensskifte m.m.


Frågorna besvarades av Anna-Lena Högström, pressansvarig.

Småland


Småland
Kalmar


Hur skiljer sig årets sommarplanering jämfört med tidigare år?


Det måste planeras efter en verksamhet som inte fanns förra året. Förstärkt kapacitet inom intensivvården och vanliga vårdplatser. Svårt att avgöra hur mycket som behövs eftersom vi inte vet hur omfattande det blir.

Hur ser vårdskulden ut och kommer den förändras under sommaren?


När det gäller operationer kan man konstatera att vi under våren gjorde 1200 färre planerade operationer under 2020 än 2019. På mottagningssidan är det svårt att se men vårdskulden är betydande.

Vilken är den hårdast drabbade delen av hälso- och sjukvården?


Intensivvården har haft tyngsta arbetet och där är arbetet också tyngst under sommaren för att kunna ta emot patienter.

Vilka positiva aspekter har ni sett under denna vår?


Det handlar om att med kort varsel ställa om vår sjukvårdsapparat. Vi har väldigt mycket mer kunskap om vad som behövs för en stor situation. Vi har lärt oss om hur man hanterar en ny situation med lagerhållning, beredskap och bemanning.


Frågorna besvarades av Johan Rosenqvist, Hälso- och sjukvårdsdirektör.

Västerbotten


Hur skiljer sig årets sommarplanering jämfört med tidigare år?


Inte så mycket förutom att vi planerar för en högre beredskap utifall smittspridningen av covid-19 ökar.

Kommer personal behöva flytta sina semestrar?


Med anledning av covid-19 har arbetsgivaren efter genomförda förhandlingar med berörda parter förlängt perioden för huvudsemester till och med september. Endast ett fåtal verksamheter har tvingats nyttja september för att få ihop sin planering.

Hur ser vårdskulden ut och kommer den förändras under sommaren?


Vi håller på att skaffa oss en överblick. Vi vet att vi har vård vi skjutit framför oss, men exakt hur stor vårdskulden är vet vi inte. Produktionen har på sina håll gått ner 20-30 procent, men samtidigt har inflödet minskat. Men eftersom vi varit förskonade från covid, även om vi ställt om, så har vi kunnat hålla undan till exempel cancervården rätt bra. Vi planerar kunna operera som vanligt efter sommaren.

Finns det vård ni inte kommer kunna erbjuda i sommar?


Vi har en del neddragningar men kommer kunna erbjuda den vård som behövs.

Vilken del av hälso- och sjukvården är hårdast drabbad?


Allt som inte är akut. Alltså det som är planerad vård så som återbesök, undersökningar och operationer. Vi har kunnat göra mindre, men patienterna har också sökt vård i mindre utsträckning.

Vilka positiva aspekter tar ni med er efter denna vår?


Framförallt det här med att vi verkligen fått mer fart på att använda digitala lösningar. Tycker också att samverkan med kommunerna fungerat väldigt bra.


Frågorna besvarades av Ewelina Ogenblad, HR-strateg och Brita Winsa, Hälso- och sjukvårdsdirektör.

Värmland


Hur skiljer sig årets sommarplanering jämfört med tidigare år?


Vi har en pandemi att hantera samtidigt som semester ska erbjudas. Det innebär stora svårigheter att sikta mot ett rörligt mål. Vi har planer för eskalering och de-eskalering och den personalpåverkan det medför.

Hur ser vårdskulden ut och kommer den förändras under sommaren?


Vi har en minskad produktion inom åtgärd/operation med cirka 70% och en minskad produktion till besök med ca 50% vilket innebär ökade väntelistor och längre köer.

Hur har reaktionerna från personalen varit?


Upplever att omställningen med förändrade arbetssätt och ovana arbetsplatser inneburit mental påfrestning. Arbete med covidpatienter har inneburit en oro relaterat till smittorisk.

Vilka positiva aspekter tar ni med er efter denna vår?


Nya arbetssätt som främjar och förenklar vården, digitaliseringen har tagit fart, nya kontaktvägar in till hälso- och sjukvården, ökat samarbete och helhetssyn både inom regionen och med andra regioner och aktörer.


Frågorna besvarades av Petra Svedberg, områdeschef slutenvård och Wolmer Edqvist, Tf. HR-chef Hälso- och sjukvården.

Jönköping


Hur skiljer sig årets sommarplanering jämfört med tidigare år?


Oförändrat antal vårdplatser, förutom på intensiven där det är förstärkt med ytterligare 6 platser.

Hur ser vårdskulden ut i regionen?


Det finns en kö som är cirka 50% större än normalt. 4500 personer står i kö för operation just nu. Över sommaren bedömer vi inte att det kommer bli värre men inte heller bättre.

Är det någon vård ni inte kommer erbjuda i sommar?


Vi kommer erbjuda samma vård som vanliga somrar.

Vilken del av hälso- och sjukvården är hårdast drabbad?


Intensivvården.

Finns det någonting positivt ni tar med er efter denna vår?


Det finns en rad lärdomar. Exempelvis har vi blivit bättre på digitala vårdbesök. Vi har också utvecklat metoder för samarbete mellan SÄBO och primärvården, vilket har minskat behov av sjukhusvården.

Hur har reaktionerna från personalen låtit?


Den oro vi märker av finns främst inom intensivvården där många vill ha sin önskade ledighet.


Frågorna besvarades av Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör

Östergötland


Hur har sommarplaneringen skiljts sig från tidigare somrar?


Det är den särskilda sjukvårdsledningen som styrt semesterplaneringen i år, detta för att kunna planera vården för covid-patienter och övriga patienter under sommaren. Särskild sjukvårdsledning är enbart aktiv under särskilda händelser och har inte hanterat semesterplaneringen tidigare.

Har ni hunnit klart med sommarens bemanning?


Ja, sommarbemanningen är i stort sett klar men vi har stor beredskap för den osäkerhet som situationen innebär just nu.

Hur ser det ut med vikarierande studenter?


Vi har haft många studenter som kommit in och hjälpt till under hela vården och som också kommer att arbeta under sommaren.

Har annan personal fått gå in och jobba?


Medarbetare med vårdbakgrund men som har en administrativ roll i dagsläget har gått in tillfälligt och arbetat i vården.

Hur låter reaktionerna från personalen?


Medarbetarna har gjort ett fantastiskt arbete i denna snabba omställning. Många är slitna och besvikna i de fall man inte får fyra veckors semester under juni till augusti. 90% av alla medarbetare inom hälso- och sjukvården kommer kunna få fyra veckor under denna period men vi hade önskat att alla skulle fått det.


Frågorna besvarades av Zilla Jonsson, HR-chef.

Gotland


Hur skiljer sig årets sommarplanering jämfört med tidigare år?


Det är en större osäkerhet i år på vad som kommer hända och vi måste ha en större beredskap än normalt. Vi kommer inte heller få in de IVA-vikarier som vi vanligen får.

Vilka metoder har ni använt er för att lösa bemanningsfrågan?


Vi har gjort en kartläggning internt med vad vi har för kompetenser som kan göra det möjligt att flytta personalen om det uppstår behov. Vi har också gått ut och annonserat efter människor som arbetat inom vården tidigare och följt upp med intervjuer. Detta har resulterat i en bank med möjliga medarbetare.

Kommer personal behöva flytta sina semestrar?


Inte som det ser ut just nu, och skulle det ske kommer det huvudsakligen ske på frivillig basis.

Är det någon vård ni inte kommer erbjuda i sommar?


Vi kommer inte ha någon turistmottagning inom primärvården i år.

Vilken del av hälso- och sjukvården är hårdast drabbad?


Intensivvården.

Finns det någonting positivt ni tar med er efter denna vår?


Förmodligen har digitaliseringsprocessen påskyndats. Vi har haft många digitala patientmöten och det kommer vi kunna utveckla.


Frågorna besvarades av Nina Ljung, HR-chef.

Västra Götaland


Hur skiljer sig årets sommarplanering jämfört med tidigare år?


Semesterplaneringen är mer komplex denna sommar vilket beror på den ökade belastningen som pandemin innebär.

Hur arbetar ni för att lösa bemanningsfrågan?


Det pågår en samplanering av kritiska kompetenser såväl inom som mellan förvaltningar och vid behov kan omfördelning av personella resurser mellan förvaltningarna behöva ske. Vi arbetar dagligen med scenarier, prioriteringar och aktiviteter för att kunna säkra tillgången av personal för att hantera coronasituationen.

Kommer personal behöva flytta sina semestrar?


För att säkra en hållbar bemanning inom verksamheter med covid-vård har semesterperioden inom flera sjukvårdsförvaltningar utökats till att även omfatta september. Det är mycket viktigt ur ett återhämtningsperspektiv att medarbetare får fyra veckors sammanhängande semester. Under den nu rådande pandemin kommer det dock av verksamhetsskäl inte alltid vara möjligt.

Hur ser det ut med vårdskulden och kommer den förändras under sommaren?


Totalt sett har väntetiderna förlängts för vårdgarantivård under perioden februari till april, både för besök och behandling. Detta för den vård som bedömts kunna vänta. Prognosen är att väntetiderna fortsätter att förlängas under sommaren.

Vilka positiva aspekter tar ni med er efter denna vår?


Omständigheterna på grund av coronasituationen har inneburit att vi utvecklat och infört nya arbetssätt i snabbare takt än vanligt. Vi har till exempel öppnat för allt fler digitala vårdmöten. För Västra Götaland är det viktigt att vidmakthålla och fortsatt behålla utvecklingstakten även efter pandemin. För att lyckas med det pågår det en dialog i organisationen kring hur vi både fångar upp alla goda initiativ och hur vi arbetar vidare med utvecklingen.


Frågorna besvarades av Gabriel Holmqvist, presskommunikatör.

Västernorrland


Hur skiljer sig årets sommarplanering jämfört med tidigare år?


Det som skiljer årets planering jämfört med tidigare är att vi har ett ökat behov av vårdplatser och andra arbetsmoment som ibland kräver mer resurser. Medarbetare arbetar på andra avdelningar vilket gör att det kan bli svårare att få ihop schemat på ordinarie avdelning eller mottagning. Covid-19 och dess utveckling påverkar också behovet av personal, både hur vi behöver anpassa vårdplatser men även vår egen sjukfrånvaro påverkas, vilket gör att vi har svårare att planera än tidigare år.

Kommer personal behöva flytta sina semestrar?


Vi eftersträvar fyra veckors sammanhållen semester under huvudsemesterperioden. Våra enhetschefer har haft en dialog om önskemål av semesterförläggning. Verksamhetens behov styr hur vi kan godkänna semestrar och i år meddelas semestern senast en månad innan ledigheten ska påbörjas. Beroende på behovet av vård och utvecklingen av covid-19 kan det tänkas att personalen behöver flytta semestern. Arbetsgivarens vilja är självklart att våra medarbetare ska kunna känna sig trygga i att de får sin planerade semester och att vi inte ska behöva avbryta eller ändra planeringen med kort varsel.

Hur ser vårdskulden ut och kommer den förändras?


Vårdskulden består av uppskjutna planerade operationer och vissa planerade mottagningsbesök. Under sommaren så är det även vanliga år betydligt mindre av planerad verksamhet för att vi ska kunna erbjuda våra medarbetare semester. Det betyder att vi inte bygger på vårdskulden i någon större utsträckning under sommarperioden.

Vilka positiva aspekter har ni sett under denna vår?


En positiv sak med pandemin är att det har påskyndat utvecklingen av nya arbetssätt med digitala lösningar. Många av dom nyheterna kommer vi att ta med oss framöver. En annan aspekt på pandemin är att den har satt ljuset på frågor kring vår äldrevård vilket i förlängningen kan bli något positivt även om det är till ett högt pris.


Frågorna besvarades av Mats Brännström, tf Hälso- och sjukvårdsdirektör samt Therese Drewsen, HR-chef specialistvården.

Skåne


Hur skiljer sig årets sommarplanering jämfört med tidigare år?


Det har varit stort slit för chefer och medarbetare att få till planeringen i och med coronapandemin, men vi har nu ett bra utgångsläge och det ser bra ut inför sommaren.

Hur har ni arbetat för att lösa bemanningsfrågan?


Vi har haft avstämningar sedan pandemin började, hjälpt varandra mellan olika sjukvårdsförvaltningar och tidigt lagt fokus på att klara planeringen av bemanningen.

Kommer personal behöva flytta sina semestrar?


Vid vissa verksamheter som till exempel infektion, akuten och intensivvården är det lite tuffare där man kanske inte får fyra veckor sammanhängande. De som flyttar 1-2 semesterveckor utanför semesterperioden erbjuds ersättning.

Hur ser det ut med vårdskulden och kommer den förändras under sommaren?


Det finns en oro över att vi ska ha en större vårdskuld när vi går ur denna situation. Tror vi kommer se vårdskulden ett tag till. Skånes Universitetssjukhus planerar att operera i samma omfattning som förra året men den elektiva verksamheten är som tidigare somrar begränsad. Patienter med akute och eller livshotande sjukdomar prioriteras.

Finns det någonting positivt ni tar med er efter denna vår?


Vi går in i ett nytt normalläge. Vi kallar den för den nya normala tiden där vi lägger en så kallad normaliseringsplan och där vi behöver ta tillvara på de goda exemplen och lära oss av detta. Vi vill inte gå in det som varit utan gå in i det nya. Väldigt stolt över hur personal arbetat. Vi har också haft en stor samverkan med kommuner och framförallt en stor vilja och engagemang från medborgare.


Frågorna besvarades av Karin Melander, HR-chef och Karin Cedwall, HR-chef SUS.

Stockholm


Hur skiljer sig årets sommarplanering jämfört med tidigare år?


Det är en helt unik situation. Det särskilda sjukvårdsbehov som uppstått med anledning av covid-19 sjunker men det går långsamt. Det innebär att vi den här sommaren kommer att ha många patienter som vårdas för covid-19 utöver det vanliga behovet av akut och nödvändig vård. Samtidigt har vårdens medarbetare fått arbeta många och långa pass för att ta hand om covid-19-patienter. De är i behov av och välförtjänta av återhämtning och semester i sommar. Därför har region Stockholm i år beslutat att vi under sommaren ska ha minst dubbelt så många bemannade intensivvårdsplatser jämfört med föregående sommar, med beredskap för ytterligare ökning om behov uppstår. Vi ska också ha minst 200 fler vårdplatser plus vårdplatser för covid-19-patienter.

Hur arbetar ni för att lösa bemanningsfrågan?


Vikarier är rekryterade, studenter arbetar extra, vi har hyrt in resurser från bemanningsbolag. Vi har också medarbetare inne från privata vårdgivare i våra verksamheter. Planerad vård som kan anstå utan medicinska konsekvenser är framflyttad och resurser kan därför styras mot akutsjukvården.

Hur ser vårdskulden ut och kommer den förändras under sommaren?


Under sommaren utförs främst akut och nödvändig sjukvård. Den planerade sjukvården som skjutits upp kommer till största delen återupptas först efter sommaren. Därefter kommer det att utföras planerad vård i så snabb takt som möjligt.

Någonting positivt ni tar med er efter denna vår?


Att ställa om vården så radikalt som varit nödvändigt för att ta hand om patienterna har varit jobbigt men visar också vilken kraft som finns i hälso- och sjukvården inom Region Stockholm. Det finns nya beteenden och lärdomar som vi ska ta tillvara på och behålla medan annat ska återställas.


Frågorna besvarades av Johan Bratt, chefläkare Region Stockholm.

Södermanland


Hur skiljer sig årets sommarplanering jämfört med tidigare år?


Den här sommaren gjordes en omplanering i slutet av april/början av maj med anledning av covidvården.

Kommer personal behöva flytta sina semestrar?


Alla verksamheter har i sin planering utgått från att alla ska beredas 4 veckor semester juni-augusti. En del medarbetare har frivilligt valt att spara semester till senare under året för att arbeta en eller två veckor med en högre ersättning.

Har ni tillfälliga covid-avdelningar kvar över sommaren?


Ja vi har bland annat utökad IVA-kapacitet, covidvårdplatser och rehabiliteringsplatser kopplat till covid-19.

Hur är reaktionerna från personalen?


Medarbetarna har gjort ett fantastiskt arbete under väldigt speciella förhållanden. Flera har temporärt bytt arbetsplatser för att förstärka där de största behoven uppstått under våren, vilket också medför att många är trötta.


Frågorna besvarades av Maria Karlsson, kommunikationschef.
Aris Velizelos

SVT Nyheter

SVT DatajournalistikWebbproduktion

Se mer från SVT Datajournalistik

Publicerad: 17 juni 2020