UPPDRAG GRANSKNING


Så blev bråket i hamnen något som berör alla

Det började som ett bråk mellan en global hamnjätte och ett fackförbund som valt att gå sin egen väg. Men konflikten i Göteborgs hamn har kommit att handla om något mycket större – och kan förändra hela den svenska arbetsmarknaden i grunden.

You can also read this article in English.

Våren 2016 bryter en konflikt ut i Göteborgs kommunala containerhamn.

Hamnarbetarförbundets avdelning fyra, den så kallade Hamnfyran, tar ut sina medlemmar i två dygnslånga strejker.

I konflikten finns två parter. Dels fackorganisationen Hamnfyran, dels den globala hamnjätten APM Terminals. De gör entré i Sverige 2012, när bolaget tar över driften av containerhamnen i Göteborg. I ryggen har APM världens största containerrederi – den danska koncernen Maersk.

Hamnarbetarförbundet respekterar inte att det är Transport som har riksavtalet.

Henrik Kristensen, vd APM Terminals

För kommunen är det en lönsam affär: APM Terminals betalar över en miljard kronor för att vinna avtalet som löper på 25 år. Målet är att volymerna i terminalen ska fördubblas. Men bland kunderna växer missnöjet mot det danska bolaget och containervolymerna i hamnen minskar.

Den första splittringen

Hamnarbetarförbundet är en udda fågel på den svenska arbetsmarknaden, ett förbund som står utanför de stora organisationerna. Omständliga, enligt vissa. Kompromisslösa bråkmakare, enligt andra.

Hör Dennis Töllborg, professor i rättsvetenskap och juridiskt ombud för Hamnfyran, berätta om förbundet.

Förbundet föds i början av 1970-talet när det LO-anslutna Transportarbetareförbundet splittras och tidigare medlemmar bildar det nya Hamnarbetarförbundet. Splittringen sätter djupa spår och har betydelse än idag.

I Göteborg är nämligen Hamnarbetarförbundet störst - men det är ändå Transport som har kollektivavtalet med APM Terminals.

– Hamnarbetarförbundet respekterar inte att det är Transport som har riksavtalet, säger Henrik Kristensen, vd för APM Terminals Gothenburg AB.


Konflikten i hamnen börjar

Peter Annerback och Erik Helgeson, Hamnfyrans representanter, säger att deras problem började när en ny ledning tillträdde under 2015. Hamnfyran har haft fackliga rättigheter, som rätt att utse skyddsombud, och de har också varit delaktiga i förhandlingar med arbetsgivaren.

Med den nya ledningen förändrades allt.

– Vi hade massor med olösta personalärenden, folk som hamnade i kläm på olika sätt. Man missade att bjuda in våra skyddsombud till haveriutredningar eller slarvade bort anmälan om farliga situationer, eller farliga arbetsmoment som behövde åtgärdas. Allt byggdes på, vi hade långa A4-listor med olika olösta frågor, säger Erik Helgeson.

Det är ett kryphål att man tillåter att ett fackförbund kan strejka i en verksamhet när det redan finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen.

Henrik Kristensen, vd APM Terminals

I containerhamnen är det Hamnfyran som skulle kunna ge APM Terminals arbetsfred då de är större än Transportarbetareförbundet. Enligt bolagets vd Henrik Kristensen är det ett ”kryphål” i den svenska lagstiftningen som är orsaken till konflikten.

– Det är ett kryphål att man tillåter att ett fackförbund kan strejka i en verksamhet när det redan finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen.

Men Mats Glavå, en av Sveriges främsta experter på arbetsrätt, är kritisk till hur konflikten beskrivs och hanteras av arbetsgivarsidan. Det kryphål i den svenska modellen som Henrik Kristensen pratar om menar Mats Glavå inte finns:

Konflikten trappas snabbt upp med ytterligare två dygnslånga strejker, parterna står allt längre ifrån varandra. Efter att Hamnfyran i november 2016 strejkat ytterligare 26 timmar ber båda parter om att staten ska gå in och medla.

Avtalsförslaget som medlarna lägger fram ger inte Hamnfyran självbestämmande och gör de heller inte jämbördiga med Transport. Hamnfyran säger nej – och går ut i strejk igen.

Foto: TT


Frågan om medlarna

Tisdagen den 24 januari 2017 lägger Hamnfyran ner arbetet i åtta timmar. Det är första, men också enda, gången de strejkar under hela 2017. Därefter begär Hamnfyran att medlarna ska bytas ut.

– Deras uppfattning om den svenska modellen är att LO och Arbetsgivarföreningen gör upp om kollektivavtal. Det finns inget utrymme för arbetstagarna att välja något annat, säger Erik Helgeson.

Förbundet kritiserar att medlarna ”visat sig ha allt för stark koppling till LO-familjen” och tror att det är därför medlingen inte lyckas.

Om Transport och Hamn skriver ett gemensamt avtal, fine. Problemet är ur världen.

Jan Sjölin, medlare i konflikten

Medlaren Jan Sjölin har jobbat 30 år inom LO-förbundet Kommunal. Den andra medlaren, Anders Lindström, har även han en bakgrund inom LO-förbund.

– Det där har vi ju kommunicerat med Hamnfyran, alltså väldigt tydligt. I den mån vi gör samma bedömningar om rättsläget som arbetsgivarsidan gör, så gör vi ju inte det för att vi står på arbetsgivarsidan. Vi gör samma bedömningar av faktiska omständigheter, säger medlaren Jan Sjölin.

Jan Sjölin är en av de medlare som kommer in för att lösa konflikten i hamnen.

Den smidigaste lösningen

Medlarna fortsätter. Tidigt 2017 uppstår en ny möjlighet att lösa konflikten, när det rikstäckande kollektivavtalet mellan Transport och branschorganisationen Sveriges Hamnar löper ut.

Hamnarbetarförbundet föreslår att man med hjälp av ett gemensamt avtal med Transport ska skapa arbetsfred i Göteborg och alla svenska hamnar.

– Det hade varit den smidigaste lösningen för arbetsmarknaden i stort. Om Transport och Hamn skriver ett gemensamt avtal, fine. Problemet är ur världen, säger Jan Sjölin.

Vi gör bedömningen från vårt förbunds sida att det funkar jättebra som det är just nu.

Peter Winsten, Transportarbetareförbundet

Den smidigaste lösningen. Ändå kommer det inte att bli så. Transportarbetareförbundets nye avtalssekreterare Peter Winsten avfärdar förslaget om ett samarbete.

– Vi har ett rikstäckande avtal som täcker hela Sverige och alla hamnar i hela Sverige. Och vi gör bedömningen från vårt förbunds sida att det funkar jättebra som det är just nu, säger Peter Winsten.

Hamnfyrans förslag till gemensamt avtal faller platt. Erik Helgeson tror att han förstår varför det andra fackförbundet är så tyst:

"Man hoppas att APM Terminals ska slå ihjäl Hamnarbetarförbundet", säger Erik Helgeson.

Ett nytt avtal - utan Hamnfyran

Istället tecknar Transport och Sveriges Hamnar ett treårigt avtal – mitt under konflikten. APM Terminals hänvisar till principen om riksavtal, trots att det inte leder till arbetsfred i hamnen.

– När vi kommer till ett nytt land tittar vi på hur det fungerar i hamnarna. Om det finns ett avtal som det gör här i Sverige, som har fungerat i alla hamnar i 40 år, så ansluter vi oss till det, säger vd Henrik Kristensen.

Uppdrag granskning låter arbetsrättsexperten Mats Glavå förklara rättsläget, och då tar historien en ny vändning.

Mats Glavå menar att APM Terminals agerande, att de sluter avtal med ett förbund som inte kan erbjuda arbetsfred, är ovanligt.

Enligt Glavå är det ovanligt av arbetsgivarsidan, i det här fallet APM Terminals, att inte sluta avtal med den fackorganisation som kan ge arbetsfred.

– Eftersom arbetsgivarna på just det här området är väl medvetna om att Hamnarbetarförbundet har majoriteten av de anställda i vissa hamnar, men ändå sluter kollektivavtal med Transport - då vet de ju att den de har som motpart inte kan erbjuda det som är det essentiella för arbetsgivaren, nämligen att få arbetsfred.


Våren och lockouten

Under våren 2017 förändras spelplanen i hamnen. Konflikten har då pågått i över ett år. På ena sidan står Hamnfyran. På den andra: APM Terminals i sällskap av Göteborgs Hamn AB, Sveriges Hamnar, Svenskt Näringsliv - och Transportarbetareförbundet.

APM Terminals har varslat ett 20-tal hamnarbetare om uppsägning. Hamnfyran har inte strejkat sedan i januari. Istället har de lagt blockader mot nyanställningar, övertid och inhyrd personal.

Onsdagen den 10 maj skickar APM Terminals ut ett pressmeddelande, i sex veckor kommer man att stänga den stora containerterminalen helt på kvällar och nätter. Syftet med lockouten, skriver APM, är att ”förmå motparten att upphöra med sina stridsåtgärder.”

Jag kan inte svara idag, efter sju månader, på exakt vad som behövs för att Hamnarbetarförbundet ska bli nöjda.

Jan Sjölin, medlare i konflikten

Under lockouten betalar Hamnarbetarförbundet en del av medlemmarnas löner. APM Terminals får pengar från Svenskt Näringslivs konfliktfond. Hur mycket vill de inte berätta.

Men för andra får det enorma konsekvenser.

– Det kommer att bli dyrt. Det kommer kosta oss två miljoner om dagen ungefär i extra kostnader, säger Johnny Sjöström, vd för stålföretaget Uddeholms AB i ett radioinslag.


Medlarna lämnar uppdraget

Efter en månads lockout meddelar vd:n Henrik Kristensen under en presskonferens att 160 hamnarbetare ska förlora jobbet. Det är en tredjedel av de anställda, nästan alla är medlemmar i Hamnfyran.

En källa med god insyn i APM:s högsta ledning beskriver lockouten som att APM drog spiken rätt ner i kistan:

Man dödade verksamheten på det sättet och det kan bara ha handlat om att man ville bli av med obekväm personal. Inget annat.

Efteråt ber medlarna om att få bli entledigade från uppdraget. De betraktade det som ”fullständigt meningslöst” att fortsätta, säger medlaren Jan Sjölin.

– Jag kan inte svara idag, efter sju månader, på exakt vad som behövs för att Hamnarbetarförbundet ska bli nöjda. Det har Hamnarbetarförbundet en del av ansvaret för att inte de har förmedlat till oss. Vi har en del av ansvaret för att vi inte lyckats snappa upp den sändningen i så fall, om den överhuvudtaget har förekommit.

Men Erik Helgeson på Hamnfyran har ett rakt svar på frågan om vad de kräver.

– I praktiken vill vi vara en jämbördig facklig part tillsammans med Transport. Vi vill inte tränga ut dem, men vi vill ha samma rättigheter.

Erik Helgeson och Peter Annerback representerar Hamnfyran i konflikten.

Ministern ger sig in i leken

Konflikten har sedan den 30 juni 2017 gått på tomgång, inga stridsåtgärder pågår. Men arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) slänger nytt bränsle på elden när hon går ut och säger att den svenska modellen, i fallet med Göteborgs hamn, inte fungerar som det är tänkt.

– Därför är jag är beredd att gå så långt som med lagstiftning i ett ärende som för oss socialdemokrater naturligtvis är väldigt känsligt, säger Johansson.

Rätten att vidta stridsåtgärder är grundlagsreglerad och Sverige är bundna av internationella konventioner.

Mats Glavå, docent i arbetsrätt vid Göteborgs universitet

Men arbetsrättsexperten Mats Glavå varnar för konsekvenserna av en sådan lagstiftning.

– Eftersom situationen i hamnen är unik bör man skapa en lösning för just den situationen, inte någon lagstiftningslösning som i grunden skulle kunna förändra den svenska modellen. Rätten att vidta stridsåtgärder är grundlagsreglerad och Sverige är bundna av internationella konventioner, så det här är essentiellt, säger Mats Glavå.

Finns det ingen plats för ett sånt här litet fristående förbund?

– Det här visar väl att många inte tycker det.


Ett nytt förslag

Det som startade som en konflikt mellan en arbetsgivare och några hundra hamnarbetare handlar idag om något helt annat. Frågan är om Hamnfyran till sist mött sin överman. APM Terminals tar nu in uppsagda hamnarbetare via bemanningsbolag och parterna har stämt varandra i Arbetsdomstolen.

Medlaren Jan Sjölin säger i slutet av intervjun med Uppdrag granskning att han gärna återvänder till hamnen, för att göra ett nytt försök. Men han kommer också med en helt ny idé.

– Du ska höra mitt förslag: Om alla i Göteborg går med i Transport, då kommer de som idag är med i Hamnarbetarförbundet att ta över Transports lokalavdelning i Göteborg. En enkel lösning.

De ska lägga ner, helt enkelt?

– Ja, de kommer ju att styra. Det kommer bli de som styr, helt och hållet. Men de blir ju då en del av Transportarbetareförbundet och det gillar de väl inte.

Uppdrag gransknings reportage Spelet om hamnen sändes i SVT1 och SVT Play den 17 januari 2018. Se hela avsnittet här i SVT Play.


Henrik Bergsten


Reporter Uppdrag granskning

Lina Makboul


Producent Uppdrag granskning

Webbproduktion: Ella Berger och Kalle Thorslund

Publicerad: 17 januari 2018