Partiernas förslag för en lyckad integration


Val 2018

Invandring och integration är en av de viktigaste valfrågorna i Sverige 2018. SVT Nyheter har frågat riksdagspartierna vilket som är deras viktigaste politiska förslag för att de som har kommit till Sverige ska kunna integreras i samhället. Här är deras svar.Social­demokraterna


"Krav på att man ska lära sig svenska"

Utbildning. En avgörande faktor för att kunna etablera sig i ett samhället är arbete. För att matchas mot arbete krävs det att man kan svenska språket och har rätt kompetens för att kunna ta de lediga jobben. Regeringen har därför satsat stort på utbildning bland annat yrkesutbildningar, yrkespaket och infört en utbildningsplikt där nyanlända i huvudsak ägna sig åt utbildning om man inte matchas mot arbete. Vi socialdemokrater vill också införa krav på att man ska lära sig svenska redan under asyltiden och om man uppbär försörjningsstöd. Tack vare ökat fokus på bättre samverkan skapas det föver 600 lokala jobbspår där nyanlända utbildas direkt till de lediga jobben. Lokala jobbspår är möjligt tack vare samarbete med lokala näringslivet, kommunen och arbetsförmedlingen. Det är så vi måste jobba. Vi har rekordmånga lediga jobb. För att klara kompetensbehoven inom både näringsliv och välfärd måste vi satsa på yrkesutbildning.

/Ylva Johansson, Arbetsmarknads- och etableringsminister

Visa


Moderaterna


"Begriplig svenska är underskattat"

Svenska språket är nyckeln till det svenska samhället – till arbete, social rörlighet och förståelse för våra institutioner. En väl fungerande integration förutsätter att möjligheter förenas med tydliga krav och förväntningar på den enskilde. Perfekt svenska är överskattat, men begriplig svenska är underskattat. Språkkunskaper handlar inte minst om möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden och ordna egen försörjning. Ska vi få integrationen att fungera krävs en genomtänkt politik – med en konsekvent genomförd kedja av drivkrafter och krav att lära sig svenska språket. Detta ska gälla för nyanlända såväl som för den som vill erhålla permanent uppehållstillstånd i Sverige och för den som till slut vill bli svensk medborgare.

/Johan Forssell, Migrationspolitisk talesperson

Visa


Sverige­demokraterna


"Medborgarskapet är avgörande"

Vi vill återupprätta samhällskontraktet och devisen att man först ska förväntas göra sin plikt för att först därefter kunna kräva sina rättigheter. Medborgarskapet är avgörande. För att bli svensk medborgare ska man genomgå språktest och kunskapsprov i samhällsorientering, lagar och regler och sociala koder, samt uppvisa förståelse för svenska värderingar. En viktig reform är också vårt förslag om att införa en civilplikt jämte värnplikten, så att alla medborgare förväntas göra en samhällsinsats vilket bygger sammanhållning. Införandet av lärlingsanställningar och lokala kulturlotsar är också centralt för att möjliggöra ökad sysselsättning och kontakt med svenskt kulturliv.

/Aron Emilsson, Talesperson för sammanhållning och integration

Visa


Vänster­partiet


"SFI ska ges från första dagen"

Sverige byggdes genom att investera i både samhället och människorna i det. Investeringar i infrastruktur, skola, sjukvård och trygghetssystem ökade jämlikheten och gynnade alla. Samtidigt har Sverige haft ett stort flyktingmottagande. Ensamkommande från Finland, judar från Europa och flyktingar från Chile och Balkan. Välfärdsbygget och flyktingmottagandet har gått hand i hand. Det behöver det göra även idag. Vi vill skapa en helhet i etableringen genom att flytta det som inte rör arbete från Arbetsförmedlingen till kommunerna. SFI ska ges från första dagen. Matchningen mellan individ och arbetsmarknad ska bli bättre och kartläggning och validering av kompetens och utbildning ske i ett tidigt skede.

/Christina Höj Larsen, Talesperson migration, inkludering och antirasism

Visa


Liberalerna


"Språk- och samhällstest banar vägen"

Fler människor måste ha ett jobb att gå till. Egen lön ger frihet och självbestämmande. Därför behövs fler enkla jobb för dem med låg eller ingen utbildning. De med yrkeserfarenhet och utbildning ska snabbt få kompletterande utbildningar för att matchas rätt på arbetsmarknaden. Svenska språket är vägen in i samhället. Obligatorisk språkförskola för nyanlända barn gör att de senare kommer att klara av sina studier. För att nyanlända fortare ska komma i arbete måste vi ställa högre krav på resultat i SFI och öppna upp för fler yrkesinriktade utbildningar. Språk – och samhällstest banar vägen för ett aktivt och inkluderande medborgarskap. Kvinnornas roll i integrationen måste stärkas.

/Gulan Avci, Talesperson i integrationsfrågor

Visa


Miljö­partiet


"Tidiga insatser är en nyckel"

Språk och arbete från dag ett. Miljöpartiet vill att människor ska vara med och bidra och utvecklas från början. Därför är det är viktigt att väntan på asylbeslut görs så kort som möjligt och att asylsökande ges möjlighet att komma igång med studier, praktik eller arbete redan under asyltiden. Nyanlända ska få stöd att komma ut på arbetsmarknaden, läsa SFI, vidareutbilda sig, validera sin utbildning eller starta företag. Tidiga insatser är en nyckel för att motverka passivitet och underlätta nyanländas etablering.

/Maria Ferm, Talesperson för migration och lika rätt

Visa


Center­partiet


"Integration och jobb hänger ihop"

Klyvningen i Sverige ökar mellan de som har jobb och de som saknar jobb. Vi tycker att alla som kommer till Sverige ska få jobba från dag ett. Det är så man kommer in i samhället. Integration och jobb hänger ihop. Centerpartiet vill förenkla för företag att anställa och minska onödigt krångel, det leder till fler jobb – även enklare jobb utan krav på utbildning. Det ska också bli billigare att anställa. Vi vill lägga ner Arbetsförmedlingen och ge fler aktörer chansen att förmedla lediga jobb. Matchningen mellan arbetslösa och arbetsgivare måste bli effektivare. Det är så utanförskap bryts.

/Annika Qarlsson, Talesperson för arbetsmarknad, integration och jämställdhet

Visa


Krist­demokraterna


"Svenskundervisning 15 timmar per vecka"

Sverige har stora integrationsproblem. Enskilda förslag kommer inte att räcka för att råda bot på detta, utan det krävs en helhetssyn som gör upp med 40 år av misslyckad integrationspolitik. Kristdemokraterna har tidigare lagt förslag för att förbättra den ekonomiska integrationen, men vi menar att det även kommer att krävas ett reformpaket för att stärka våra gemensamma normer och för en bättre social integration. I detta vill vi framhålla vårt förslag om alla asylsökande från dag ett genomgår ett asylprogram med krav på att delta i svenskundervisning 15 timmar per vecka och samhällsorientering 9 timmar per vecka. Den som inte deltar i asylprogrammet kan få sin dagersättning nedsatt.

/Lars Adaktusson, Europaparlamentariker

VisaWebbproduktion: Linnea Heppling

Publicerad: 26 april 2018