Partiernas förslag för minskade koldioxid­utsläpp


Val 2018

Enligt forskningen är människans utsläpp av växthusgaser med stor sannolikhet orsaken till att vår planet blir allt varmare. I samband med vår klimatsatsning har vi därför ställt ett par frågor till samtliga riksdagspartier om vilka åtgärder de anser behövs för att minska koldioxidutsläppen. Så här svarade partierna:Social­demokraterna


Vilka är era viktigaste förslag till åtgärder för att få ner koldioxidutsläppen?

Vi prioriterar investeringar i klimat framför skattesänkningar. Helt enkelt för att vi behöver investera i hållbarhet där investeringar i innovationer för fossilfritt är av yttersta vikt. Med den nya klimatlagen måste allt vi gör säkras för minskade utsläpp. Fossila subventioner ska bort. Vi vill skärpa EU:s utsläppshandel, stimulera förnybara drivmedel och kollektivt resande men också minska de konsumtionsbaserade utsläppen genom t.ex. minskad köttkonsumtion. En satsning på vätgas måste göras för att svensk stålindustri ska kunna ställa om till fossilfri stålproduktion.

Transportsektorn är en stor koldioxidbov - vad är era förslag för att få ner dessa utsläpp?

Vi behöver fortsätta öka inblandningen av förnybart i bensin och diesel, stödja fler miljöbilar med bonusar finansierade med höjd skatt på bilar med stora fossila utsläpp och se över reseavdraget. Vi väljer klimatet framför för stora skattesänkningar för att vi vill investera i fler laddstationer för elbilar, förbättra tågtrafiken särskilt snabbtågförbindelser mellan våra stora städer som minskar flygresandet. Våra städer måste planeras för ökad gång, cykel och kollektivtrafik. Mer gods ska transporteras med tåg och båt.

Visa


Moderaterna


Vilka är era viktigaste förslag till åtgärder för att få ner koldioxidutsläppen?

Hotet från klimatförändringarna är en av vår tids ödesfrågor. Vi ser att de svenska utsläppen har slutat minska och t.o.m. ökade under 2016, enligt SCB. Det oroar. Därför måste vårt fokus i klimatarbetet vara att skapa så stor klimatnytta som möjligt för varje klimatkrona. Vi har inte råd med ineffektiva satsningar. Vi genomför därför en särskild satsning på att hantera industrins utsläpp och vi flerdubblar regeringens satsning på internationella klimatinvesteringar, just för att de har störst nytta.

Transportsektorn är en stor koldioxidbov - vad är era förslag för att få ner dessa utsläpp?

Vägtrafiken står för 94 procent av de totala utsläppen från inrikes transporter. För att sänka utsläppen har Moderaterna drivit på för att göra det obligatoriskt att blanda i mer biobränslen i bensin och diesel, och vi satsar på att bygga ut infrastruktur för att göra det lättare att ladda exempelvis elbilar. För att göra det lättare att välja tåget vill Moderaterna bygga ut järnvägen och matchar varje krona som regeringen lägger, vilket innebär att vi ökar anslagen till järnvägens underhåll med 50 procent.

Visa


Sverige­demokraterna


Vilka är era viktigaste förslag till åtgärder för att få ner koldioxidutsläppen?

Sverige är till att börja med en av de minsta utsläpparna per capita inom OECD vilket beror på att vi har en nästan fossilfri elproduktion. Vårt fokus bör vara att genom satsningar på forskning, utveckling och internationella insatser bidra till samma utveckling i andra länder. Det är viktigt att understryka att klimatpolitiken måste ha ett globalt perspektiv och att samtliga åtgärder betraktas utifrån hur man kan få mest utsläppsminskning per satsad krona.

Transportsektorn är en stor koldioxidbov - vad är era förslag för att få ner dessa utsläpp?

Sverigedemokraterna anser likt finanspolitiska rådet och konjunkturinstitutet att det är fel att sätta upp utsläppsmål för enskilda sektorer. Det riskerar att driva fram ineffektiv och kostsam politik som inte på bästa sätt bidrar till att minska utsläppen på global nivå. Utsläppen från svensk transportsektor är inte alarmerande ur ett globalt perspektiv och enskilda insatser på området riskerar att bli dyrt och ineffektivt. Med detta sagt tror vi på en gradvis utveckling mot mer elektrifiering i transportsektorn och nyttan av detta måste säkerställas genom en trygg, effektiv och koldioxidfri elproduktion där kärnkraften har en naturlig plats.

Visa


Miljö­partiet


Vilka är era viktigaste förslag till åtgärder för att få ner koldioxidutsläppen?

Klimatramverket med klimatlagen som Miljöpartiet drev igenom är världens mest ambitiösa klimatmål.


 • Våra många åtgärder inom transportsektorn är viktiga, höghastighetståg, bonus-malus och bränslebytet.

 • Klimatklivet – flera miljarder till lokala klimatåtgärder.

 • Reformera reseavdraget.

 • Industriklivet – innovationsstöd till tung industrin som stål och cement för minskade processutsläpp.

 • Införa etappmål för minskning av konsumtionens klimatpåverkan.

 • Testbäddar för klimatsmarta innovationer.

Transportsektorn är en stor koldioxidbov - vad är era förslag för att få ner dessa utsläpp?

Miljöpartiet har många viktiga åtgärder för att minska utsläppen från transporterna.


 • Bonus-Malus systemet, smutsiga bilar betalar bonusen för miljöbra bilar.

 • Bränslebytet kräver att en ökande andel biobränsle blandas i den bensin och diesel som säljs.

 • Flygskatten.

 • Vägslitageavgift för tung trafik

 • Stöd för att installera elbilsladdning hemma och för köp av elcykel.

 • Bygga nya stambanor för snabba höghastighetståg.

 • Storsatsa på järnvägen i hela landet.

 • Nollvision för tågstrul.


Visa


Center­partiet


Vilka är era viktigaste förslag till åtgärder för att få ner koldioxidutsläppen?

Vi vill göra det lättare för människor att göra miljösmarta val. Grön skatteväxling är en central del av vår miljöpolitik. Vi vill öka skatten på sådant som skadar miljön, fasa ut miljöskadliga subventioner och minska skatt på jobb och arbete. Det är också viktigt att ge kommunerna mer makt att själva bestämma över de verktyg som de vill använda för att nå uppsatta miljö-och klimatmål. Vi vill stärka de gröna näringarnas roll i omställningen till ett fossilfritt och förnybart samhälle genom satsningar på forskning och utveckling av nya material.

Transportsektorn är en stor koldioxidbov - vad är era förslag för att få ner dessa utsläpp?

För att minska utsläppen inom transportsektorn vill centerpartiet satsa på:


 • Grön bilbonus som ger upp till 100 000 kronor till den som köper den mest klimateffektiva bilen. Bilbonusen bekostas genom avgiftsnivåer på nya bilar som släpper ut mest.

 • Klimatbonus för tunga transporter för de som tankar minst hälften förnybart

 • Miljölastbilspremie för inköp av de lastbilar som är mest klimateffektiva

 • Stambanor för höghastighetståg för snabbare tågresor och frigör kapacitet för godstrafik på nuvarande stambanor

 • Höjda anslag för underhåll och investering i regionala och lokala järnvägar

 • Obligatorisk inblandning av förnybart i flygbränslet

 • Forskningssatsning på 750 miljoner under tre år för storskalig produktion av bioflygbränsle


Visa


Vänster­partiet


Vilka är era viktigaste förslag till åtgärder för att få ner koldioxidutsläppen?

Vi vill ha nollutsläpp redan till 2040. Bostäder behöver renoveras, transporter måste ställas om, ny järnväg byggas och fler investeringar i förnybar energiproduktion måste göras. Utsläppen från livsmedelskonsumtionen ska minskas genom minskad köttkonsumtion och ökade satsningar på hållbar växtbaserad mat. Vi vill att allt pensionssparande som är offentligt kontrollerat ska sluta satsa på klimatfarlig verksamhet. Miljöskadliga subventioner ska fasas ut och pengarna ska istället investeras i det som ställer om.

Transportsektorn är en stor koldioxidbov - vad är era förslag för att få ner dessa utsläpp?

Vänsterpartiet vill använda skattesystemet för att få ned utsläpp och skapa klimaträttvisa. Vi vill att det alltid ska vara billigare att välja det miljövänliga alternativet, exempelvis att ta tåget istället för att flyga. Därför är vi för att införa en träffsäker vägslitageavgift för tunga lastbilar och en flygskatt. Inkomsterna från dessa skatter ska oavkortat gå till investeringar för billigare och bättre miljövänliga transporter för järnväg, kollektivtrafik, cykling och sjöfart. Inga nya bilar som drivs med fossila bränslen ska säljas i Sverige efter 2025.

Visa


Liberalerna


Vilka är era viktigaste förslag till åtgärder för att få ner koldioxidutsläppen?

Måste få ner utsläppen inom transporter, energisektorn (ffa i närområdet), industrin och jordbruket. Vi utgår från principen om förorenaren ska betala och vi vill t.ex. se en koldioxidskatt på EU-nivå. Vi står för en grön skatteväxling – höjer klimatskatterna med 5 miljarder samtidigt som jobbskatterna sänks med 26 miljarder. Behövs mer fossilfri el inom industrin och metangasreducering inom jordbruket liksom långsiktiga klimatinvesteringar för mer tåg, elbussar, cykelbanor och laddstolpar.

Transportsektorn är en stor koldioxidbov - vad är era förslag för att få ner dessa utsläpp?

Alla transportslag ska stå för sina klimatkostnader och subventioner till fossila bränslen ska tas bort. Vi vill se en flygskatt på EU-nivå. Vi vill reformera reseavdraget och höja förmånsvärdet på icke-miljöbilar. Den som köper en ny bil som smutsar ner mer ska också betala mer i skatt än den som köper en klimatsmart bil. Vi motsätter oss slösaktiga och ineffektiva bidrag till privata inköp av elbilar eller elcyklar som bara går till ett fåtal och som hamnar i bilhandlarnas fickor.

Visa


Krist­demokraterna


Vilka är era viktigaste förslag till åtgärder för att få ner koldioxidutsläppen?

Ökad skatteväxling så att utsläpp av koldioxid blir dyrare. Elektrifiera transportsektorn, bl a genom fler laddstolpar. Verka inom EU för att stoppa beroende av rysk fossilgas och stoppa subventioner av fossila bränslen. Utveckla den förnybara svenska bioenergin.

Transportsektorn är en stor koldioxidbov - vad är era förslag för att få ner dessa utsläpp?

Underlätta cykling och kollektivtrafik genom samhällsplanering och satsning på cykling bl a genom ökad säkerhet för cyklister. Överför godstrafik från lastbil till tåg och sjöfart. Ställ om flyget till biobränsle.

VisaKenneth Ulander

Webbproduktion: Fredrik Edgren

Publicerad: 22 mars 2018