FOI:s ledning delaktig i bulvanupplägg

Uppdrag granskning kan avslöja att FOI:s ledning – med generaldirektör Jan-Olof Lind i spetsen – inte bara känt till utan också godkänt det kontroversiella upplägget med KTH som plattform för affären med kinesiska CAE.
Uppdrag granskning kan avslöja att FOI:s ledning – med generaldirektör Jan-Olof Lind i spetsen – inte bara känt till utan också godkänt det kontroversiella upplägget med KTH som plattform för affären med kinesiska CAE.

Uppdrag granskning kan avslöja nya dokument som visar att FOI:s ledning har varit informerade om - och sanktionerat – det bulvanliknande upplägget med KTH och kinesiska CAE. Tvärtemot vad FOI:s generaldirektör Jan-Olof Lind tidigare hävdat.

När Uppdrag granskning i början av september kunde avslöja den så kallade ”Kina-affären” var FOI:s generaldirektör Jan-Olof Lind tydlig med var ansvaret för affären låg: på forskarnivå. Lind menade att han enbart hade undertecknat ett avtal som gav KTH rätten att återlicensiera FOI:s programvara Edge. Han och FOI:s ledning hade inte haft kunskap om – eller sanktionerat – ett bulvanupplägg med KTH och Kina. I mötesprotokoll som SVT kunde publicera framgick att FOI ville låta KTH stå som mellanhand för att kunna samarbeta med Kina och att ”detta är förankrat hos GD…”. Men generaldirektören tillbakavisade uppgifterna som missförstånd och la skulden på personalen.

Generaldirektören ”konstaterade” att:
”… forskare vid FOI, i det här specifika ärendet, fört diskussioner om samarbete och licensiering kring EDGE som stannat på forskarnivå. Diskussionerna borde förts upp till ledningsnivå.”

Generaldirektör Lind hävdar att han prövade frågan om samarbete med kinesiska CAE, Chinese Aeronautical Establishment, i februari 2009 och att han då satte stopp för vidare samarbete med CAE. Han medgav att han visste att samma organisation var möjlig motpart till KTH, när han 9 maj 2012 beslöt ge KTH rätten att underlicensiera programvaran Edge till tredje part, men hävdade att KTH hade helt egna drivkrafter i de förhandlingarna.

Nya dokument
Uppdrag granskning kan nu avslöja att den bilden inte stämmer. Med hjälp av nya interna mejl mellan personal på FOI och KTH framgår att FOI:s ledning – med generaldirektör Jan-Olof Lind i spetsen – inte bara känt till utan också godkänt det kontroversiella upplägget.

De interna mejlen, som är skickade mellan personal på FOI och KTH under tidsperioden 26 juni 2008 och 3 september 2010, visar att det är FOI - och inte KTH som är initiativtagare till upplägget med Kina.

Här framgår att FOI i juni 2008 kontaktar CAE och förklarar att samarbetet kring Edge ska ske genom KTH istället för FOI. Kineserna beskrivs som positiva till det nya upplägget och lovar återkomma med detaljer kring vad de vill att KTH ska skriva i sitt officiella brev till CAE.

Det är sedan FOI som i juli samma år (2008) formulerar det ”Letter of Intent” som KTH förväntas skicka till kineserna. FOI beskriver detta som ”ett första steg mot ett samarbete med CAE” och uppmanar att skicka det av KTH undertecknade brevet officiellt till CAE och FOI. Personalen på FOI skriver:
”nu har vi satt ihop ett draft till "Letter of intent" för att skickas till CAE. Nedan ser ni ett utkast till detta och som vi har clearat med CAE samtidigt som vi förklarat att KTH kommer att ha synpunkter på ändringar. (Dokument 1 – "Letter of Intent")

FOI:s ledning godkänner upplägg
Hösten 2009 – ett halvår efter att generaldirektör Lind påstår sig ha satt stopp för samarbetet med CAE – överlägger Edge:s projektledare med FOI:s Nils Olsson. Nils Olsson är avdelningschef för ”Försvars och Säkerhetssystem” och sitter sedan 2008 i FOI:s ledningsgrupp.  Enligt mejlen informeras Nils Olsson om att KTH nu kontaktat CAE och att forskare från FOI är delaktiga som kontaktpersoner i förhandlingarna. Enligt samma mejl framgår det att Nils Olsson själv föreslår att KTH kan användas som mellanhand i utlicensieringen av FOI:s program Edge.

”Nils trodde inte att det är möjligt att FOI tecknar ett licensavtal direkt med en kinesisk partner men sa själv att man kanske skulle kunna använda KTH som plattform för samarbetet.” (Dokument 2 - Nils Olssons plattform)

I oktober 2009 hålls ett möte på FOI mellan Nils Olsson och personal från KTH, som ska sköta delar av förhandlingarna med kinesiska CAE. Av dokumentationen framgår att personal från FOI ska utbilda användarna av Edge i Kina och leda den gemensamma utvecklingen av programvaran. KTH ska ta emot kinesiska doktorander. I ett mejl som skickas från KTH till FOI året därpå kan man läsa att själva syftet – bulvanupplägget – avhandlas i mötet med FOI:s representant från ledningsgruppen - Nils Olsson :

“When we met with Olsson at FOI one year ago, the story was that FOI would NOT sign anything with CAE about Edge, so we constructed this thing about KTH…”(Dokument 3 – Mötet med Nils Olsson)

Enligt dokumentationen ger så generaldirektör Jan-Olof Lind den 1 december 2009 klartecken till upplägget. Enligt ett mejl som skickas från FOI till KTH sker det under ett möte mellan projektledaren för Edge, Nils Olsson och generaldirektören själv. Generaldirektör Lind ger ”go-ahead” förutsatt att Saab, Försvarsmakten och FMV ger sitt tillstånd.

“I have yesterday together Nils visited our GD and informed him about the plans. It went surprisingly well. He gives us a go-ahead provided that Saab and FM(V) support us”. (Dokument 4 - generaldirektörens "go-ahead")

Efter mötet med generaldirektören skickar så Nils Olsson ut förfrågningar i FOI:s namn till Saab, Försvarsmakten och FMV där han i en så kallad ”hemställan” begär tillstånd att låta KTH återlicensiera Edge till Kina.

Den sista ”hemställan” beviljas i slutet av april 2012 och knappt två veckor senare – den 9 maj 2012 – skriver Jan-Olof Lind under avtalet med KTH – väl medveten om att Kina är den slutgiltiga användaren av programmet Edge. Undertecknadet sker mitt i uppståndelsen kring Saudi-affären, som avslöjats Sveriges radios Ekoredaktion två månader tidigare.

Efter SVT:s avslöjande har KTH valt att stoppa affären med Edge till Kina.

FOI:s kommentar till SVT:s nya uppgifter:

Som tidigare har framförts kan FOI konstatera att forskare vid FOI i det här specifika ärendet fört diskussioner om samarbete och licensiering kring EDGE som inte förts upp till ledningsnivå. Detta inkluderar förslag till formuleringar i en avsiktsförklaring, eller så kallat Letter of Intent (LoI). FOI:s ledning informerades om existensen av detta LoI först under sommaren 2014, liksom att FOI:s medarbetare varit delaktiga i att formulera texten.

EDGE är ett generellt verktyg för strömningsberäkningar som sedan länge använts av KTH för utbildning av såväl teknologer som doktorander. FOI och KTH har ett långt och förtroendefullt samarbete och FOI ser inga problem med att en begränsad version av EDGE används av KTH i internationella samarbeten. Syftena med dessa samarbeten är grundläggande forskning och doktorandutbildning, vilket inte ingår i FOI:s uppdrag.

KTH:s rektor Peter Gudmundson kommenterar Uppdrag gransknings uppgifter:

”Det som presenteras är uppgifter från e-postkorrespondens som jag inte har kännedom om.  KTH har avbrutit det planerade samarbetet och vi inväntar vad den interna utredningen visar innan vi kan uttala oss.”