Kina-affären: KTH front i kontroversiell affär

Foto: Ola Christoffersson / SVT
Försvarsmyndigheten FOI har i flera år förhandlat om ett samarbete med Kina runt flygforskningsprogrammet Edge. Kungliga tekniska högskolan används som front i den kontroversiella affären.

Den svenska försvarsmyndigheten FOI har i flera år - i hemlighet - förhandlat om ett samarbete med världens största diktatur: Kina. Dokument visar att Kungliga tekniska högskolan (KTH) används som front i den kontroversiella affären.

Den 9 maj 2012 - mitt i turbulensen efter Saudiaffären som avslöjats två månader tidigare - skriver FOI:s generaldirektör Jan-Olof Lind på ett nytt avtal. På ytan ett okontroversiellt beslut, ett av många samarbetsavtal som myndigheten har med helt legitima partners. Men bakom signaturen finns en härva av bulvanupplägg och snåriga planer på att - i strid med den svenska linjen - bedriva försvarsrelaterad forskning med världens största diktatur – Kina.

Historien börjar 2008. Sverige har något Kina inte har - en egen nationell kod - ett avancerat program för att beräkna aerodynamik. Det åtråvärda programmet i Sverige heter Edge. Finansierat av försvarsmakten men framtaget på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut med syfte att bistå den svenska försvarsindustrins utveckling av stridsflygplan och luftburna vapen som missiler och robotar. Men det finns ett problem. För FOI, som är en försvarsmyndighet, är samarbete med Kina uteslutet. EU:s 25-åriga vapenembargo mot Kina ska - sedan massakern på Himmelska fridens torg - stoppa export av krigsmateriel till världens största diktatur. Sveriges officiella hållning är tydlig: Inget samarbeta med Kina gällande försvarsmateriel eller försvarsrelaterad forskning. Frågan om samarbete med Kina är också extra känslig på grund av Sveriges mycket nära försvarspolitiska band till USA.

Privat bulvanföretag
Men gruppen kring datorprogrammet Edge är pressad. Anslagen till FOI krymper – personalen uppmanas att hitta nya kunder utanför den svenska försvarsmakten. Då kläcks idén. I ett internt dokument - som Uppdrag granskning kan avslöja - framgår hur det hela ska gå till. Att sälja Edge till Kina beskrivs som lösningen för att:

”… trygga Edge och aerodynamikverksamhetens framtid på FOI.”

”Vi föreslår därför att äganderätten till Edge överförs till ett privat bolag”

Tre nyckelpersoner i Edge-projektet på FOI ska stå för bolaget, och det ska möjliggöra samarbete med:

”… partners som FOI idag har problem att samarbeta med. CAE från Kina är en sådan partner som visat intresse för att vara med och delfinansiera Edge.”

Alltså: ett bulvan-upplägg. Som vi känner igen från en av de senaste årens största skandaler – Saudiaffären.

Upplägg med KTH
Men planerna på ett privat bolag i kontakterna med Kina stoppas. En av Uppdrag gransknings källor berättar:

– De första planerna på FOI handlade om ett privat bulvanföretag. Men det stoppades, man inte ville ha FOI-personal direkt kopplat till affären med Kina. Så man ordnade en annan lösning istället, genom KTH, säger källan ”Tomas”.

Interna dokument som Uppdrag granskning tagit del av beskriver varför FOI vill låta KTH agera front.

”Samarbeten med för FOI känsliga länder sker genom KTH”

”Edge kan spridas till länder som FOI har svårt att arbeta med, t.ex. Kina…”

”FOI behöver inte förknippas med de länder som KTH tecknar avtal med. Samverkan med dessa sköts av personal på KTH.”

Så den 18 februari 2011, på FOI:s huvudkontor i Kista, i mötesrummet Nyköping kommer beskedet. Runt bordet sitter 8 personer, personal på institutionen för Flyg- och Systemteknik. Två chefer närvarar.

”FOI har för avsikt att låta KTH återlicensiera en begränsad del av Edge med syfte att kunna samarbeta med länder som FOI inte kan eller vill skriva avtal med, t.ex. Kina. Detta är förankrat hos GD, SAAB och FMV.” (Ur mötesprotokoll FOI)

Enligt mötesprotokollet är det högsta ledningen – den från Saudiaffären hårt kritiserade generaldirektören Jan-Olof Lind – som godkänner upplägget med KTH.

– Ja, det är uppgifter som jag inte känner igen och jag har inte fattat ett sådant beslut. Det jag tagit ställning till är huruvida FOI skulle kunna ge KTH rätten att vidarelicensiera. Det finns ingenting som är hemligt i det här ärendet, utan beredningen av ärendet har varit helt öppet och för mig låter det väldigt konstigt, säger han.

Men visste du då inte att Kina var en motpart?

– Jag visste - när frågan kom upp till mig - att Kina var en potentiell mottagare av licensen av den händelsen vi skulle ge KTH beslutet, säger Jan-Olof Lind.

Och vad är skillnaden då mellan det du beskriver och ett bulvan-upplägg?

– Jag vänder mig mot den beskrivningen av det här ärendets hantering, säger Jan-Olof Lind.

Men Uppdrag granskning har också tagit del av över 200 interna mejl från den förhandlingsgrupp som bildas. Här framgår att KTH:s förhandling med Kina stäms av i detalj med personal från FOI.

 “The ´road map´ in the KTH/FOI plan is to have the agreements concluded by the end of October…”

”IT IS a three body contract, but CAE is going to contract with KTH only.”

“it is too sensitive for someone at FOI to be in the board of the center.”

“emphasize when talking with them that all this is military - FOI is defense, so it is national security, and that is why the KTH lawyers are so careful.”

På KTH anger skolan rektor att de inte arbetar på uppdrag av någon och att det rör sig om ett helt normalt forskningssamarbete.

– Vi tar ställning i det här samarbetet, i det här fallet Kina utifrån vad vi anser gagnar KTH, säger Peter Gudmundson, rektor KTH.

Den 19 mars i år skickar KTH iväg det senaste avtalsförslaget till kinesiska CAE, där kineserna för ett par miljoner kronor om året ska få utbildning, och tillgång till Edge källkod. Och där det också slås fast att ledande Edge forskare på FOI ska ingå i samarbetet.

– Min personal är inte delaktig i den förh… I det samarbetet med Kina. De kommer inte att vara FOI-personal. Däremot har jag erfarit att det finns information om att KTH vill använda sig och anställa FOI-personal för detta. Det har jag fått tillgång till, sådan information, säger Jan-Olof Lind.

Men du tycker fortfarande inte att det liknar ett bulvanupplägg?

– Nej, jag känner inte igen mig i den beskrivningen, säger Jan-Olof Lind.

Försvarsminister Karin Enström, som är ytterst ansvarig för verksamheten på FOI vill inte kommentera Kina-affären utan meddelar kort att frågan aldrig varit uppe på regeringens bord.

Generaldirektör Jan-Olov Lind skriver, efter intervjun, i ett brev till Uppdrag granskning att planerna på det privata bolaget stoppades innan han tillträdde som myndighetschef. Och han själv sedan, 2009, sa nej till ett direkt samarbete mellan FOI och kinesiska CAE. Samt att avtalet om en återlicensiering via KTH – som han skrev under år 2012 - godkändes av Försvarsmakten, FMV och Saab.

Generaldirektören tar avstånd från innehållet i de dokument som Uppdrag granskning presenterat. Dessa dokument representerar inte ledningens syn utan avspeglar bara enskilda medarbetares uppfattning - och de på FOI som tolkat att generaldirektören sanktionerat upplägget, har tolkat fel – hävdar han.