Corona i Italien


pandemin i siffror


Italien var det första landet att drabbas hårt av coronaviruset utanför Kina. I den här artikeln går vi igenom hur viruset har drabbat olika delar av Italien, var man tycks ha passerat kulmen för nya fall samt tittar på vilka grupper som har drabbats - allt utifrån ett dataperspektiv.

De första fallen konstaterades uppe i norra italien för att sedan spridas i hela landet. Landet har infört restriktioner och social distansering som ser ut att ha saktat ner smittspridningen, de södra delarna har inte ännu visat samma explosiva utveckling.


Artikeln har fyra sektioner, känner du dig bara intresserad av någon speciell del så kan du ta en genväg i rutan nedan.


Dödsfall i de olika regionerna


Dipartimento della Protezione Civile (Institutionen för civilskydd), publicerar data för antalet rapporterade fall, hur många som vårdas och antalet avlidna på regionsnivå. Deras tidsserie börjar den 24:e februari och det kommer att vara dag 0 i den här genomgången.

Dag 0 rapporterades det in sju dödsfall i Italien till följd av coronaviruset. Sex stycken uppe i Lombardiet, där Milano är huvudstad och ett i Veneto där Venedig ligger.

Scrolla för att se utvecklingen dag för dag.

Vi slutar här, den 11 april - 47 dagar in. Nästan 19 500 personer har avlidit i Italien till följd av viruset. Antalet offer per dag ser ut att ha minskat något, men är fortfarande högt. Senaste dagen, dag 47, hade 619 dödsfall rapporterats och dagen innan var det 570.Italien som helhet

Nu ska vi titta på utvecklingen i landet som helhet, datamaterialet kommer från Johns Hopkins och visar antalet diagnostiserade fall i landet och antalet rapporterade dödsfall som är kopplade till viruset.Diagnostiserade fall och avlidna på grund av viruset i Italien

Här ser vi antalet diagnostiserade fall och dödsfall. Punkterna i diagrammet är de inrapporterade värderna för dagen, linjen är trenden (ett medelvärde) för de senate sju dagarna.

Vi ska fokusera främst på trenden när vi tittar vidare på materialet.

Det vi ser på bilden är att båda kurvorna ökar. Man kan ana att tillväxten börjar avta eftersom kurvorna ser ut att böja sig lite på slutet.


Nya fall per dag

Nu tittar vi istället på antalet nya fall per dag. Det högsta värdet i vår trendlinje var den 26:e mars, det betyder alltså att de sju dagarna innan hade den högsta totalsumman under hela perioden. Det ser ut som att Italien då nådde sin kulmen med nya fall per dag.

Efter kulmen minskar antalet fall lite långsammare än vad det ökade innan kulmen. Veckan efter, den andra april, var det 4 950 fall och veckan innan kulmen var det 4 082 fall. Det kan alltså ta längre tid för antalet fall att gå ner till noll än vad det tog att nå kulmen.

Vi ser också att prickarna runt omkring trendlinjen ger en lite stökigare bild, antalet rapporteringar varierar mycket per dag.


Nya fall per dag och hur många som totalt smittats

Här är ungefär samma bild, fast istället för tid på x-axeln tittar vi på antalet konstaterade fall. Vi ser att kurvan ser ungefär likadan ut, men den är mer utsträckt.

Kulmen är markerad på toppen av grafen med en större prick. De två andra större prickarna markerar den dag då antalet fall var minst 1000 fall mindre än toppen.

Vi ser då att det bara tog fem dagar för antalet fall att öka med tusen, men det har tagit nio dagar att minska med 1000.


Dödsfall per dag

Nu går vi över till att titta på antalet avlidna. Även här ser toppen ut att vara passerad, även om det så klart kan ändras framöver. Kulmen för antalet dödsfall ligger senare än för antalet fall.

I den här grafen är det andra skalor än tidigare, maxvärdet ligger på runt 800 per dag, för konstaterade fall var det runt 6000 per dag.


Jämförelse konstaterat smittade fall och dödsfall

Nu tittar vi på både avlidna och konstaterat smittade fall samtidigt. Men istället för de verkliga värdena så har vi satt 100 som det högsta värdet. Fallens maxvärde var 5651 per dag, och maxvärdet för dödsfall var 814, detta motsvaras alltså av värdet 100 för båda två i den här grafen. 50 betyder således hälften av deras maxvärde.

Tittar man på linjerna ser de ut att följa varandra, men med en viss förskjutning. Topparna ligger här sju dagar ifrån varandra.Region för region

Som vi såg i kartan inledningsvis så har olika regioner drabbats olika hårt.

Lombardiet är den region som drabbats hårdast än så länge. De röda och svarta strecken i graferna nedan är antalet inrapporterade fall och antalet rapporterade avlidna per dag. Kurvorna är trenden - ett medelvärde från de sju föregående dagarna.

Vi såg två grafer ovan för Lombardiet. På den övre visas de faktiska antalen. I den nedre utgår vi istället från det högsta värdet, en normaliserad skala för båda linjerna. Det högsta värdet i den nedre grafen är alltså 100 för både dödsfall och antal konstaterade fall. Det gör att vi kan jämföra kurvorna med varandra lättare.

Scrolla igenom alla regioner

De är sorterade efter hur tidigt de har nått ett maxvärde på antalet fall.De som drabbats hårdast

Vi fortsätter med att titta på vilka grupper som drabbats hårdast av COVID-19 i Italien. Materialet bygger på en rapport från L'epidemiologia per la sanità pubblica (Epidemiology for public health)Män konstateras sjuka i högre grad.

Det här är könsfördelningen i olika åldersgrupper. Varje rad i diagrammet får alltså summan 100%. För 60-69 åringar och för 70-79 åringar är det cirka 65% män som rapporterats smittade.

För de yngre är det mer jämnt fördelat mellan kvinnor och män. För de äldsta 90+ är det en övervikt på kvinnor. Det kan bero på att det finns många fler 90+ kvinnor i Italien än män. Lite senare kommer vi att titta på hur befolkningen ser ut.


Fördelning av fallen på kön och åldersgrupp

Nu tittar vi istället på hur stora de olika grupperna är. 70-79-åriga män utgör 12% av alla fall som är med i studien. Åldersgrupperna under 40 år utgör en mindre del av antalet fall.


Antal fall uppdelat på kön och åldersgrupp

Här är samma bild fast med antal konstaterade fall istället. Den största gruppen är män 70 - 79 år, de utgörs av 12 281 personer.

Vi ser också att bland de som är 90+ år så utgör kvinnorna mer än dubbelt så många fall.


Italiens befolkning

Så här såg Italiens befolkning ut 2019 enligt Eurostat. Jämför vi med de personer som blivit diagnostiserade med corona så ser vi att de skiljer sig åt.

Här ser vi att den största gruppen ser ut att vara kvinnor 50 - 59 år, som är 4,77 miljoner personer.

Gruppen män 70 - 79 år utgjordes ungefär av 2,7 miljoner personer, och är en förhållandevis liten grupp om man jämför med befolkningen som helhet.

Bland 90+ så är kvinnorna här ungefär 2,7 gånger fler än männen.


Antalet fall efter gruppensstorlek

Den här bilden är lite avancerad. Vi har räknat ut hur många drabbade det är per 100 000 personer inom dess åldersgrupp.

Man kan se det som att man har slagit ihop befolkningspyramiden med ålderspyramiden för inrapporterade fall.

Om vi fortsätter med männen i gruppen 70 - 79 år och räknar ut antalet personer per 100 000.

(antal_fall / antal_personer) * 100 000 =


(12 281 / 2 727 000) * 100 000 ≈


450 personer


per 100 000 invånare

Om vi istället tittar på 90+ gruppen igen ser vi att männen har fler fall per invånare än kvinnorna.


Dödlighet i de olika grupperna

Här ser vi återigen pyramiden av de konstaterade fallen. Ovanpå den ser vi också andelen som har avlidit till följd av Covid-19.

Ålder och kön tycks spela stor roll för till vilken grad sjukdomen varit dödlig. För män i 80-89 årsåldern har 38% dött, för kvinnor i samma åldersgrupp ungefär 23%.


Ålder- och könsindelning av de som avlidit

Nu tittar vi på hur stor andel av de olika grupperna som utgörs av det totala antalet rapporterade dödsfallen.


Antal dödsfall per 100 000, kön och åldersgrupp

Nu tittar vi återigen per 100 000 personer och åldersgrupper, fast med de personer som avlidit. Det blir tydligt att det är de äldre som drabbats hårdast. För män i 40 - 49 års åldern har 2 personer per 100 000 invånare avlidit till följd av corona. För män som är 50 - 59 är motsvarande siffra 8.Källa och metod


Dödsfall i de olika regionerna och Region för region


Dipartimento della Protezione Civile @ github


Italien som helhet

CSSE at Johns Hopkins University @ github

De hårdast drabbade

Istituto Superiore di Sanità - Epidemia COVID-19 2 aprile 2020

Uträkningen per 100 000 invånare för dödsfall och fall har vi räknat ut med antalet konstaterade fall och dödsfall jämfört med gruppens storlek år 2019.

Övriga

Befolkning Italien: Eurostat


Visa

Oskar Nyqvist

SVT Datajournalistik

Publicerad: 12 april 2020

Här kan du se mer från SVT Datajournalistik