Inkomst­klyftan i din kommun

Mediansvensken har ungefär 250 000 kronor i disponibel inkomst per år. Sju procent av befolkningen har en inkomst som är dubbelt så hög. Den procent som tjänar mest har en inkomst som är ungefär elva gånger större. Cirka 15% av befolkningen har en disponibel inkomst som klassas som låg.

Denna tjänst hjälper dig att undersöka hur det ser ut i din kommun och låter dig jämföra med Sverige som helhet.


För att titta på hur inkomsterna är fördelade har vi delat in befolkningen i varje kommun i hundra grupper, percentiler, efter hur stora inkomster man har. Det är den disponibla inkomsten vi tittar på, alltså summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar.

Grafen visar alltså hur mycket pengar en person i Sverige har att leva på baserat på hur stor inkomst den har i jämförelse med alla andra. De med störst inkomst är längst till höger, de med lägst inkomst är längst till vänster.

Om vi tittar på grafen från vänster till höger ser vi att den börjar nere vid första percentilen men den går brant uppåt. Det betyder att en förhållandevis liten andel av befolkningen har en mycket låg disponibel inkomst.

Fram till den 80 percentilen ser kurvans lutning ungefär likadan ut. Sen börjar den kröka allt mer uppåt, mot slutet är kurvan väldigt brant. Detta betyder att inkomstskillnaderna är större mellan de rikaste och de näst rikaste än vad den är mellan exempelvis den 60:e rikaste percentilen och den 61:rikaste percentilen.

År 2017 var andelen av befolkningen som hade en disponibel inkomst under 60% av medianinkomsten 14,9%. Detta kallas att man har låg ekonomisk standard.

Hög ekonomisk standard hade 7,0% samma år. Då har man en disponibel inkomst som är mer än dubbelt så hög som medianinkomsten i Sverige.

Vi ser också i grafen att den mest förmögna percentilen hade en median disponibel inkomst på 2 678 500 kr per år.

Här kan du jämföra hur det ser ut i din kommun

Välj kommun

Källa och metod

Med disponibel inkomst avses medianen av den disponibla inkomsten per konsumptionsenhet inklusive kapitalvinst.

Såhär definerar SCB termerna:

Konsumtionsenhetsskala (k.e.)

För att göra jämförelser av t.ex. disponibel inkomst mellan olika typer av hushåll används ett viktsystem där konsumtionen är relaterad till hushållets sammansättning. Den disponibla inkomsten divideras med den konsumtionsvikt som gäller för hushållet.

Disponibel inkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar.

Inkomstfördelning i percentiler SCB : Fördelning inkomster

Ekonomisk standard SCB : Indikatorer inkomstfördelning


Visa

Läs också: Ett kommunalt inkomstrace


Här kan du se mer från SVT Datajournalistik


Oskar Nyqvist

Lotta Sima

SVT Datajournalistik

Publicerad: 29 juli 2019