SVAR till Skogsnickes brev

Uppdaterad
Publicerad
Uppdrag granskning ·

Niklas Gotthardsson anklagar i ett brev på sin hemsida Uppdrag Granskning för att undanhållit fakta och inte gett en korrekt bild av hans företag. Här svarar vi på kritiken.

UG: Niklas Gotthardsson anklagar i ett brev på sin hemsida Uppdrag Granskning för att undanhållit fakta och inte gett en korrekt bild av hans företag. Det mesta är påståenden och rykten som han under lång tid också delgivit oss – men som han trots upprepade påstötningar inte kunnat dokumentera eller bevisa. Hittills har inget kommit fram som ändrar den bild som vi gett i våra reportage. Nedan följer kommentarer på hans påståenden. 

Niklas Gotthardsson: Som inledning vill företaget informera om att de flesta av de kamerunska skogsplantörerna som arbetat under säsongen 2012 har under hösten och vintern visat intresse för att få jobba även kommande säsong. Detta gäller även de som offentligt påstår sig vara missnöjda och lurade.

UG: Ingen av de personer som vi haft kontakt med under arbetet med reportagen har uttryckt någon vilja att återigen jobba för Skogsnicke AB. Det gäller såväl den större gruppen som nu befinner sig i Göteborg, som den mindre grupp som finns i Stockholm. Vi har även varit i kontakt med kamerunier som befinner sig i andra delar av landet som inte delar Niklas Gotthardssons bild. Men självklart kan det finnas personer inom en grupp på 50, kanske fler, som är av uppfattningen att de trots allt vill jobba hos Skogsnicke AB. Vi har inga synpunkter på det.

Niklas Gotthardsson: Bakom den bild som media målat upp finns det många arbetare som upplever det märkligt och obehagligt att se företaget, deras arbete och villkor lyftas fram på det här sättet. Av rädsla har ingen av dem vågat uttala sig i media, eller på annat sätt göra sin röst hörd. Detta eftersom de blivit hotade med hämnd av de som drivit en process gentemot företaget om de berättar sanningen. Företaget har respekterat detta och valt att inte lyfta fram sådana vittnesmål som tydligt visar hur media presenterat en förvrängd bild av verksamheten. Det har så klart samtidigt varit enormt frustrerande att inte ha möjlighet att få visa hur verkligheten ser ut. Vad som är sanningar och lögner. Vad som gömts undan av media och vad som förvrängts av media. Du som läser det här ombeds studera nedanstående fakta och ställa det i jämförelse med de uppgifter som presenteras i media.

UG: Den ende som bevisligen hotat någon i den här historien är Niklas Gotthardsson, vilket han nu också är delgiven misstanke för. Men det undviker han att berätta i detta brev. 

Niklas Gotthardsson: Det finns indikationer på att de kamerunska arbetarna kommer att anklaga även den svenska staten för att ha lurat dem. Myndigheter bör ta i beaktande att nedanstående villkor har varit väl kända för alla arbetare från Kamerun som tagit anställning i företaget. Innan Uppdrag Granskning kom med i bilden var det ingen av de anställda som hade anspråk på att få betalt för den tid de inte befann sig i Sverige.

UG: När vi fick tipset om missförhållandena hos Skogsnicke AB var den första uppgiften att det som en gång utlovats sedan inte gällt. Detta vad gäller löner och ersättning för skogsarbetet.

Niklas Gotthardsson: De kamerunska arbetarna fick inför anställningen ett anställningserbjudande för att kunna ansöka om arbetstillstånd hos Migrationsverket. Erbjudandet gällde för perioden maj-september 2012 och är inte ett regelrätt anställningsavtal. I slutänden var det ingen av de som erbjudits arbete som kom till Sverige förrän i juli, först när halva säsongen hade passerat. Att de anlände först då har fått konsekvenser. Dels för arbetarna så klart, som inte kunnat tjäna lika mycket pengar som om de hade kommit i början av maj och dels för företaget som fick svårt att planera verksamheten när de dök upp så sent. Arbetarna har varit väl medvetna om planteringssäsongens start- och slutdatum och borde alltså rimligen ha räknat med att den försenade ankomsten inte kunde ge samma totala inkomst som om de kommit och jobbat hela säsongen. Det får ses som självklart att företaget inte kan betala ut lön för den tid de inte varit anställda och befann sig i Kamerun, trots att de var erbjudna att jobba i Sverige från början av maj.

UG: Ingen påstår heller att företaget ska betala för tid då arbetarna befunnit sig i Kamerun. Dock var löftena i anställningserbjudandet, med avtalsenlig lön i sex månader avgörande för kamerunierna i beslutet att skuldsätta sig och lämna sina hem och familjer för att åka till Sverige för att arbeta. Arbete var utlovat fram till 1 november enligt anställningserbjudandet men många fick sluta långt tidigare än så. Då befann de sig i Sverige men fick ändå inte jobba, trots att de alltså skuldsatt sig för att få komma hit. NG har dessutom regelvidrigt tagit betalt (se nedan) för att hantera ansökningarna till Migrationsverket. Vilket han alltså skött så dåligt att de inte kom i tid. Det är allmänt känt att handläggningstiden är 6-7 månader – men inte för Niklas Gotthardsson, som skickade in ansökningarna för sent. 

Niklas Gotthardsson: Det har genom Uppdrag Granskning florerat felaktiga uppgifter om att arbetarna skulle ha blivit lovad en fast månadslön och att sedan ackordet skulle ha varit 22 öre/planta. Ingen av plantörerna har blivit lovad en fast månadslön, överenskommelsen har gällt ackord. Ackordet har varit 35 öre per planta, enligt kollektivavtal. Alla har fått lön utbetald för den tid de arbetat. Skogsplantering är sedan länge tillbaka ett ackordsbaserat arbete. I anställningserbjudandet (som är ett standardformulär från Migrationsverket) finns ingen ruta för ackordslön, varför företaget fyllde i garantilönen 17000 kr/månad. De arbetare som erbjöds jobb fick grundlig information om att det var ackordslön som gällde i det kommande anställningsavtalet och att ackordet var 35 öre per planta. Det kan tilläggas att en ”ordinär” plantör planterar ca 2500-3000 plantor per dag vilket ger en lön på ca 18300-22000 kronor per månad. Om man planterar 40 h/vecka bör man inte ha några större svårigheter att tjäna mer än garantilönen före skatt. Efter det att facket inför arbetarna lagt betoning på garantilönen så var det en del av de anställda som satt i bilen istället för att plantera, vilket fick till följd att de tjänade mindre än om de planterat på ackord.


UG: I anställningserbjudandet står fast avtalsenlig lön svart på vitt. Hur ska kamerunierna eller någon annan kunna tolka det på annorlunda sätt? Vi påstår aldrig att 22,8 öre är bruttolönen. Tvärtom framgår det tydligt i bilden på avtalet i reportaget att det står netto. Men det spelar ingen större roll eftersom det ackordsavtal som Skogsnicke AB presenterade för kamerunierna inte följer kollektivavtalet. Det står nu efter förhandlingarna klart. Niklas Gotthardsson är ensam om bilden av vad en plantör bör klara av under en avtalsenlig arbetsdag. Inte ens hans arbetsgivarorganisation står bakom den beräkningen. Dessutom är det rent oförskämt att påstå att dessa personer skulle skuldsätta sig och lämna sina familjer för att sätta sig i en bil i Sverige. Det faller på sin egen orimlighet.

Niklas Gotthardsson: Lönen har varje månad betalats ut enligt överenskommelse. Ingen har behövt vänta på sin lön så länge man inte uppgett en felaktig adress för utskick av löneavi. Företaget har i efterhand kunnat kontrollera med bankgirocentralen om löneavierna hämtats ut och det har visat sig att det finns anställda som påstått att de inte fått sin lön trots att de flera dagar tidigare varit och hämtat ut den på banken.

UG: Vi har aldrig påstått något om när Skogsnicke betalat ut pengar utan om hur mycket. Skogsnicke AB har inte följt kollektivavtalet, det står nu klart. 

Niklas Gotthardsson: Många har reagerat på vad de anställda fått betala för mat och boende. Man kan i och för sig förstå det utifrån den förvrängda bild som media målat upp kring villkoren. Arbetarna har också haft möjlighet att välja att ordna med mat och boende själva. Det kan även tilläggas att företagets kostnader för mat och boende har varit marginellt större än vad arbetarna betalat för.

UG: I intervjun med Niklas Gotthardsson redogör han noggrant hur och varför han tagit 4500:- per person och månad för mat och logi. Detta finns dokumenterat på film. Ingen har hittills sagt till oss att de skulle fått välja om de ville ordna med boende och mat själva.

Niklas Gotthardsson: Det finns också reaktioner kring den avgift de anställda kunnat betala för att få hjälp med ansökningar och andra handlingar som måste lämnas in i rätt ordning och på ett korrekt sätt. Tidigare har de som erbjudits jobb fått göra detta själva men problemet visade sig vara att de inte är vana vid byråkratiska processer. Således hamnade de i beroendeställning gentemot en annan kamerunsk medborgare, som i Kamerun tog betalt mellan 20000-30000 kr per person i svenska pengar utöver Migrationsverkets avgift, för att hjälpa dem vidare med ansökningarna. För att förhindra att detta upprepades erbjöd sig därför företagsledaren att vara behjälplig i hela processen mot en avgift. I detta inkluderades allt från eskort till ambassaden i Kongo för ansökan om visum till att se till att alla dokument lämnades in på rätt sätt på andra instanser. En del av de som erbjudits jobb valde att göra denna process själva.

UG: Niklas Gotthardsson har sedan i november påstått detta för oss och han har haft möjlighet att komma fram med några som helst bevis för påståendena. Inget kring detta har hittills framkommit annat än att han själv i intervjun i UG 23/1 berättade att han tagit 6000:- per person i avgift in på sitt privatkonto. Förmodligen på ett olagligt sätt. 

Niklas Gotthardsson: Efter säsongen har det pågått en facklig förhandling för några av de anställda. GS Facket och SLA (Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet) avslutade i mitten av februari denna förhandling. 13 av de arbetare som hade krav gentemot företaget fick därefter pengar utbetalda enligt förhandlingsavtalet. Bruttobeloppen det rör sig om varierar mellan 4500 – 20289 kronor per arbetare. Beloppen gäller för hela säsongen. I media har man hört uppgifter om att dessa belopp skulle ha varit per anställd per månad, vilket är felaktiga fakta. Ingen av de som fått ersättning genom den fackliga förhandlingen har varit medlem i GS Facket. I stort har företaget brustit i två punkter; dels att man inte betalat ut färdtidsersättning enligt kollektivavtalet och dels att man inte dokumenterat arbetstiden med stämpelklocka eller liknande. Eftersom företagets dokumentation för arbetad/ledig tid inte ansågs tillräcklig har man varit tvungen att betala ut lön för tid då arbetare varit lediga, även om de varit på semester i södra Sverige under ett par veckor. I princip kan man säga att de som varit frånvarande från arbetet i störst grad har fått mest utbetalt efter förhandlingen. Dock har företaget inte ansetts skyldigt att betala för den tid då de här personerna fortfarande befann sig i Kamerun. Förhandlingen är avslutad och båda parter är eniga. Det som kan läggas till från företagets sida är att lösningen känns orättvis gentemot de arbetare som verkligen arbetat 40 timmar per vecka den tid de varit här.

UG: Förhandlingarna är avslutade för de 13 personerna. Många fler återstår och väntar nu på att få pengar från Skogsnicke AB. Av dom 13 som nu har utretts så har det funnits brister i utbetalningar hos samtliga. Det står nu klart att Skogsnicke AB inte följt kollektivavtalet. Dock kvarstår problemet att de löften Skogsnicke AB gav i anställningserbjudandet inte har gällt. Uppgifterna i det dokumentet, som Niklas Gotthardsson undertecknat och försäkrat var riktiga, visade sig inte vara värda något.

Niklas Gotthardsson:Det är ledsamt att det fortfarande förekommer svartmålning och felaktiga fakta i media, trots att det visat sig att företaget inte gjort sig skyldigt till tidigare allvarliga påståenden och trots fakta som uppdagats vara oriktiga. Med hänsyn till att inte bara företaget och företagsledaren utan även anställda och närstående blivit utsatta för allvarliga hot hoppas vi att media framgent presenterar ärliga och sakliga fakta.

UG: Niklas Gotthardsson påstår att UG fört fram felaktiga fakta. Hittills har han inte presenterat något sakligt belägg som motsäger vad vi berättat i våra reportage – om hur Niklas Gotthardsson behandlat sina anställda.  Ali FeganLars-Göran Svensson

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

UG – jobbtrafficking

Mer i ämnet