Foto: Helena Landstedt,TT / Riksdagspartierna

Här står partierna i frågan om bensinpriset

Uppdaterad
Publicerad

Vad tycker partierna om dagens bensinpris? Här svarar riksdagspartierna på SVT:s frågor.

Svaren kommer från partiernas pressavdelning.

Moderaterna

Hur ser ni på dagens bensinpris?

Sverige möts: Bensinen

För att skapa långsiktig acceptans för klimatpolitiken måste den ta hänsyn till att livsvillkoren ser olika ut runt om i landet. Det är orättvist att de som varje dag är beroende av sin bil för att få ihop vardagen ska bära en oproportionerligt stor del av ansvaret för omställningen. Sverige har bland Europas högsta bensin- och dieselpriser och därför vill vi sänka skatten på bensin och diesel med 1 kr/liter.

Hur kan politiken möjliggöra ett skifte till fossilfria bränslen?

Moderaterna vill att staten ska stötta utbyggnaden av laddinfrastruktur för personbilar och elvägar för tyngre trafik längs Sveriges vägar. Vi vill öka kraven på obligatorisk inblandning av förnybara drivmedel i fossilt bränsle. I framtiden kommer fler bilar och tunga transporter att elektrifieras – och då behöver vi ännu mer el. Därför vill Moderaterna också säkerställa att både kärnkraft och förnybara energikällor kan fortsätta producera klimatsmart el utan koldioxidutsläpp.

När bör ett sådant skifte ske?

Senast år 2045 ska Sverige ha nettonollutsläpp och redan till 2030 ska utsläppen från vägtransporter minska med 70 procent. Omställningen äger redan rum och Moderaterna vill snabba på den. Därför satsar vi på en omfattande elektrifiering av vägtransporterna med utbyggd laddinfrastruktur och elvägar. Vi vill driva vidare befintliga kärnkraftreaktorer och satsa på forskning och utveckling av fjärde generationens kärnkraft, jämte förnybar energi, för att möta den ökade efterfrågan på fossilfri el.

Vänsterpartiet

Hur ser ni på dagens bensinpris?

Det är högt beroende på flera faktorer, svag krona och högt råvarupris samt hög beskattning. Priset på fossila bränslen måste vara högt för att minska klimatpåverkan men bensinskatten slår också hårt mot låginkomsttagare och boende på landsbygden. Därför måste man i högre utsträckning kompensera dessa grupper och ge människor tillgång till hållbara alternativ.

Hur kan politiken möjliggöra ett skifte till fossilfria bränslen?

Det krävs att resor och transporter som är hållbara i högre utsträckning är tillgängliga och prismässigt attraktiva för människor och företag. I vårt budgetförslag från Vänsterpartiet föreslår vi därför bl.a. statliga satsningar för billigare och bättre kollektivtrafik, statlig premie till de bilägare som bygger om bilen till klimatvänlig drift, samt kraftigt ökade satsningar på fler laddställen för elbilar samt produktion av biogas. Förbud mot försäljning av nya bilar som drivs med bensin eller diesel vill vi införa 2025.

När bör ett sådant skifte ske?

Omställningen måste ske nu och vi anser att Sverige bör ha som målsättning att vi ska ha nollutsläpp senast 2040. Vår transportsektor bör vara fossilfri till 2030.

Miljöpartiet

Hur ser ni på dagens bensinpris?

Priset på fossil bensin och diesel behöver öka om vi menar allvar med att vi ska klara klimathotet. Klimatutsläppen måste minskas väldigt snabbt. Därför ska vi satsa hårt på att bygga ut det som är bättre för klimatet: tåg, elfordon och biobränslen. Och bli bättre på smarta lösningar för att undvika onödiga resor. Det som är dåligt för klimatet måste också bli dyrare. Människor som har långa avstånd och dålig kollektivtrafik har nu ofta inget annat alternativ än att köra bil på fossil bensin eller diesel. De ska få stöd till exempel genom ändrade reseavdrag och skattesänkningar för landsbygdsbor. Det är effektivare än att sänka bensinskatten för alla.

Hur kan politiken möjliggöra ett skifte till fossilfria bränslen?

Sveriges riksdag har bestämt att vi ska minska transporternas utsläpp 70 procent till år 2030 och hela Sverige ska nå noll senast 2045. Vi ska bygga ett samhälle som inte skadar våra barns framtid. Priset styr ofta hur vi beter oss. När det blir billigare för ett företag att köra gods med tåg istället för med lastbil kommer de använda tåget. Därför ska politiken 1) stoppa alla subventioner för fossil energi, 2) stoppa alla offentliga investeringar i fossil energi, och 3) investera för klimatet: satsa på järnvägen och på alternativa drivmedel, och stötta jordbrukets och industrins omställning till fossilfritt.

När bör ett sådant skifte ske?

Vi vill att sista droppen fossilt säljs i Sverige år 2030. Skiftet har redan börjat och får inte stanna av. Med Miljöpartiet i regering har kraven ökat på inblandning av förnybart i all bensin och diesel som säljs i Sverige. Vi har infört stöd till kommuner som satsar på laddstolpar och bonus till den som väljer att köpa en bil med låga utsläpp. Men mycket mer måste göras.

Socialdemokraterna

Hur ser ni på dagens bensinpris?

De stora fluktuationerna i drivmedelspriser förklaras till stor del av oljepriset. Vi behöver därför bli mindre beroende av vad som sker i omvärlden. Övergången från fossila bränslen ökar vårt självbestämmande och är bra för klimatet. Redan idag är drygt 20 procent av det bränsle som tankas i Sverige biodrivmedel. Det innebär mindre klimatpåverkan och mindre beroende av oljepriset. Vi föreslår i Budgetpropositionen för 2020 att drivmedelsskatterna sänks. Förslaget medför att den högre BNP-indexeringen inte slår igenom 2020, utan skatten vid pump kommer bara att justeras i enlighet med den allmänna prisutvecklingen

Hur kan politiken möjliggöra ett skifte till fossilfria bränslen?

Vi har gjort stora skiften förut, till exempel har vi fasat ut villaoljan till förmån för andra sätt att värma våra hus. Nu behöver vi göra samma sak med fossila bränslen. För att göra det skiftet finns flera verktyg. Ett sådant är bonus-malus, som infördes 2018. Bonus för fordon med låga koldioxidutsläpp och högre skatt för de med höga utsläpp. Ett annat verktyg är reduktionsplikten, som ställer krav på inblandning av biodrivmedel i det vi tankar. Vid årsskiftet 2020 höjs ambitionsnivån och inblandningen av biodrivmedel ökar. Dessutom har regeringen infört en premie för elbussar, och en ekobonus för överflyttning av gods till sjöfart.

När bör ett sådant skifte ske?

Successivt. Sverige ska ha en ledande och pådrivande roll för genomförandet av såväl Parisavtalet som Agenda 2030. Under den tidigare borgerliga regeringen lades propositionen ”En sammanhållen svensk klimat- och energipolitik” (prop. 2008/09:162) där den långsiktiga prioriteringen var att Sverige 2030 bör ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen samt att Sverige 2050 ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Prioriteringen om en fossiloberoende fordonsflotta ska ses som ett steg på vägen mot visionen för 2050. Vi avser att verkställa och slutföra detta.

Liberalerna

Hur ser ni på dagens bensinpris?

Bensinpriset är högt. Samtidigt, med det klimathot vi möter, så är det nödvändigt att vi ställer om från fossilbaserade drivmedel till fossilfritt.

Hur kan politiken möjliggöra ett skifte till fossilfria bränslen?

Elektrifiering av transporter är avgörande för att minska Sveriges utsläpp av koldioxid. Liberalerna har tagit initiativ till en elektrifieringskommission med uppdrag att påskynda omställning av tunga transporter från fossilbaserade drivmedel till el

När bör ett sådant skifte ske?

Omställningen sker gradvis. Målet är en fossilfri fordonsflotta senast 2030.

Centerpartiet

Hur ser ni på dagens bensinpris?

Transportsektorn måste ställa om och utsläppen måste minska. Samtidigt är det viktigt att det inte blir svårare att leva och verka på landsbygden där människor är helt beroende av bilen i sin vardag. Det är därför viktigt att komma ihåg att i takt med att priset har gått upp, har bilarna också blivit effektivare. Det är därför inte dyrare att köra bil idag än vad det var för tio år sedan.

Hur kan politiken möjliggöra ett skifte till fossilfria bränslen?

I höstbudgeten presenterade Centerpartiet en miljardsatsning på gröna transporter i den kommande budgeten, med bl.a. satsningar på laddinfrastruktur och på att möta den stora efterfrågan på att köpa klimatsmarta bilar. Vi vill också ge en större miljöbilsbonus till de som köper det miljöbästa bilarna och blanda in mer förnybart i det ordinarie drivmedlet. Båda de delarna har vi fått in i Januariavtalet, vilket kommer diskuteras under året som kommer.

När bör ett sådant skifte ske?

Ett sådant skifte har redan börjat, men det går för långsamt. Utsläppen från vägtransporterna ökade förra året. Vi ligger fortfarande långt efter t.ex Norge, där nästan hälften av alla nya bilar är elbilar, jämfört med fem procent i Sverige, eller drygt en tiondel om man läggar till laddhybriderna. Mer måste göras för att nå målet om att minska utsläppen i transportsektorn till 2030 med 70% jämfört med 2010. Det är både bra för klimatet och bra för Sverige när vi kan producera förnybara drivmedel av svensk skog eller använda förnybar el istället för olja från Ryssland.

Kristdemokraterna

Hur ser ni på dagens bensinpris?

Det är mycket högt i nuläget. Det är inte rimligt att höja bensinskatten ytterligare. I stället vill Kristdemokraterna utreda en ny modell för vägtrafikbeskattning, där vi betalar när vi kör bilen snarare än när vi tankar bilen. Då kan det vara dyrare att till exempel köra i Stockholms innerstad mitt i rusningstrafik än vad det är att köra i Norrlands inland. Detta förutsätter att integritetsfrågorna går att lösa.

Hur kan politiken möjliggöra ett skifte till fossilfria bränslen?

Genom att påskynda utveckling och spridning av fossilfri teknik för energiproduktion, transporter och annan verksamhet som idag använder fossila bränslen. Kristdemokraterna föreslår därför satsningar på biobränslen, vätgas, laddstationer för lastbilar, biojet för flyget och forskning kring klimatvänligt flyg, samt infångning och lagring av koldioxid. Vi vill också snabba upp prövningsprocessen för strategiska klimatprojekt så att den totala prövningsprocessen blir max 12 månader.

När bör ett sådant skifte ske?

Skiftet från fossilberoende till fossilfrihet är i full gång. Sedan 1990 har de svenska utsläppen av växthusgaser minskat med cirka 19 miljoner ton koldioxidekvivalenter, varav nästan 13 miljoner ton skedde under alliansregeringens åtta år. De senaste åren har de svenska utsläppen emellertid planat ut. När vi får en ny regering kan omställningen ta fart igen genom fokusering på teknikskiften i stället för symbolpolitik.

Sverigedemokraterna

Hur ser ni på dagens bensinpris?

Vi anser att dagens bensinpris är alldeles för högt och hämmar jobb, tillväxt och svensk landsbygd.

Hur kan politiken möjliggöra ett skifte till fossilfria bränslen?

Nyckeln är elektrifiering av fordonsflottan. Detta går dock inte över en natt utan kräver fortsatt teknisk utveckling. Staten bör fokusera på att erbjuda leveranssäker el och möjliggöra fortsatt utbyggnad av laddinfrastruktur.

När bör ett sådant skifte ske?

Det är svårt att säga då det hänger på teknisk utveckling. Mycket tyder på att de rödgröna och de före detta allianspartiernas mål om att ha en fossilfri fordonsflotta år 2030 är orealistiskt utan att orsaka allt för stora kostnader för svensk landsbygd och samhället i stort.

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

Sverige möts: Bensinen

Mer i ämnet