Många arter i jordbrukslandskapet går tillbaka. Honungsbin misstänks drabbas av kemikalier. Foto: SVT

Uppsala län missar nästan alla miljömål

Uppdaterad
Publicerad

Det går fortfarande dåligt för miljömålen i länet. Det visar en ny rapport från länsstyrelsen. Det är bara försurningen av mark och vatten som klaras. Landhövding Göran Enander tror att det kommer att ta lång tid att nå de flesta mål.

Varje år utvärderar länsstyrelsen hur det går med de regionala miljömålen. Det är en del av den nationella övervakningen. Årets rapport som visar hur det gick förra året, är ingen munter läsning. Av alla sexton miljömål klaras bara ett i Uppsala län; ingen försurning. Och det beror inte i huvudsak på minskade utsläpp utan på den kalkhaltiga jorden i länet. Ett dåligt facit alltså. Det delar Uppsala med andra län. I bara tre län klaras något mål över huvud taget.

– Det är tyvärr inte förvånande. Det är ju ofta så med miljömål att de är långsiktiga, och det fordras mycket arbete och det tar mycket tid innan naturen återställs. Så sammantaget mellan åren sker det lite, och tyvärr, alltför lite, säger chefen för länsstyrelsen i Uppsala län, landshövding Göran Enander.

Dåligt för hav, skog och djur- och växtarter

Ett av de regionala målen går åt rätt håll, frisk luft. Dessutom har ozonhålet börjat krympa men det räknas inte som ett regionalt mål. Men precis som i landet i övrigt går det alltså mest för sakta eller utför. Det gäller till exempel Levande skogar och hav, Myllrande vårmarker, och Giftfri miljö.

– En del mål är absolut rimliga, även om de inte kommer att klaras till 2020. Andra, som kemikaliemålet där vi har spritt kemikalier som inte bryts ner ser ju ganska mörkt ut. Och klimatmålet måste vi ju nå men där går det ju fortfarande i fel riktning.

Råd ska lyfta miljön

För att hålla miljön mer i fokus startade förra året ett regionalt miljömålsråd i länet. Där ingår kommunerna, regionen, universiteten och andra intresseorganisationer och företag. En åtgärdsplan från länsstyrelsen ska peka ut de viktigaste miljöproblemen i länet.

– Sedan måste det ske åtgärder också. Men vi jobbar brett på många områden men vi behöver ju ofta hjälp av nationella beslut och styrmedel, och en del internationella beslut. Så det är komplext, men det gäller bara att hålla i och beta av så mycket som möjligt, säger Göran Enander.

Här är miljömålen

Det enda som klaras är Bara naturlig försurning. Uppsala län har mindre problem med försurning än landet i övrigt.

Här är målen som missas:

1. Begränsad klimatpåverkan

De största klimatpåverkande utsläppen i länet kommer från energi- och transportsektorerna. Värmeverket i Uppsala fasar ut torv till 2020, men nu kör upplänningarna mer bil än för några år sedan.

2. Frisk luft

För att nå målet behöver kraftiga åtgärder sättas in, framför allt för att minska utsläppen från trafiken, vilket är den största källan till utsläpp av partiklar och kväveoxider i Uppsala län.

3. Giftfri miljö

Mängden hälso- och miljöfarliga ämnen ökar. Ytterligare styrmedel och resurser krävs för att minska förekomst och spridning samt påverkan på människors hälsa.

4. Skyddande ozonskikt

De senaste 20 åren visar en positiv trend i minskningar av utsläpp av ozonnedbrytande ämnen.

5. Säker strålmiljö

För att bryta den ökande trenden av hudcancer behöver invånarnas exponering för ultraviolett strålning minska, särskilt för barn och unga.

6. Ingen övergödning

Övergödningen i sjöar, vattendrag och hav är ett stort miljöproblem i Uppsala län. Utsläppen från reningsverk, enskilda avlopp, dagvatten och jordbruk orsakar algblomning och försämrad vattenkvalitet.

7. Levande sjöar och vattendrag

I Uppsala län är vattendragen ofta rensade och drygt hälften av vattendragen är påverkade av övergödning. Majoriteten av sjöarna är sänkta, cirka hälften övergödda och många tidigare sjöar är torrlagda.

8. Grundvatten av god kvalitet

Inom länet finns miljöproblem i form av höga salthalter samt bekämpningsmedel och andra miljögifter.

9. Hav i balans samt levande kust och skärgård

Kustvattnen i länet påverkas av övergödning. Miljögifter är ett utbrett problem bland annat dioxinhalter i fet fisk. Vandringshinder och habitatförstöring i grunda vikar och kustmynnande vattendrag missgynnar fiskar och andra organismer. Fisketrycket på vissa arter måste minska. Flera sjöfågelarter som ejder och gråtrut, har av okända orsaker minskat dramatiskt under de senaste årtiondena.

10. Myllrande våtmarker

Våtmarker har i stor utsträckning försvunnit eller påverkats negativt av dikningar och annan mänsklig påverkan.

11. Levande Skogar

Det finns hot mot värdefulla skogsmiljöer därför att det är för dyrt med reservat. Miljöhänsynen i skogbruket behöver förbättras.

12. Ett rikt odlingslandskap.

Betesmarker krymper och vissa fåglar knutna till jordbruket går tillbaka.

13. God bebyggd miljö

Flera av kommunerna i länet saknar aktuella program eller planer för att ta till vara och utveckla grönstruktur, kulturmiljövärden och estetiska värden i bebyggda miljöer.

14. Ett rikt växt- och djurliv

Jordbrukslandskapet och skogen har störst andel både vanliga och rödlistade arter. Det krävs omfattande insatser för att vända trenden för dessa miljöer.

15. Storslagen fjällmiljö. Inte aktuellt.

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.