Tyska östersjökusten. Foto: Jens Buettner / AP / TT
Debattinlägg

”Klimatfrågan måste åtgärdas på ett ekonomiskt hållbart sätt”

Klimathotet ·

”Jag delar inte Rockströms uppfattning att Sverige nödvändigtvis skall genomdriva ytterligare energibesparingar utöver de redan pågående utan i stället främst prioritera export av svensk teknologi”, skriver Lennart Bengtsson.

Om debattören

Lennart Bengtsson
Professor dynamisk metorologi

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Det råder ingen oenighet bland fackexperter att mer växthusgaser i atmosfären ger en varmare jord.

Däremot är vetenskapen osäker hur mycket varmare det kan bli och här har forskarna olika uppfattningar.

Hittills har uppvärmningen varit 0.8 – 0. 9°C trots att växthusgaseffekten ökat med cirka 80 procent de senaste 150 åren, där koldioxiden bidragit med ungefär två tredjedelar.

Uppvärmningen går långsamt och en trolig förklaring är att haven med sin enorma värmekapacitet kraftigt bromsar uppvärmningen.

Samtidigt har havsnivån stigit med 2-3 mm per år, de flesta av jordens bergsglaciärer har gått tillbaka och sommarisen i Arktis har systematiskt minskat de senast 40 åren.

Forskarna bedömer att detta sannolikt är en följd av den globala uppvärmningen där det största bidraget kommer från växthusgaserna.

Däremot finns det inga tillförlitliga indikationer att stormar och oväder har blivit mer intensiva med däremot en möjlig förändring i de förhärskande vädersystemen som kan ha bidragit till regionala nederbördsändringar.

Tills vidare kan dock inte detta tillförlitligt skiljas från naturliga vädervariationer.

Det är nämligen de naturliga vädervariationerna som är de helt dominerande inslaget i klimatet vilket de flesta läsare säkert själva har observerat.

Man kan exempelvis jämföra vädret i Sverige för olika år eller antalet orkaner i Atlanten.

Detta har inget med klimatändring att göra utan är bara ett exempel på klimatets naturliga och slumpartade variationer och kan inte tillförlitligt förutsägas mer än i bästa fall någon månad eller så i förväg.

Jordens länder har redan tagit intryck av klimatpanelen IPCC:s och andra klimatrapporter och som en följd härav försöker man genomgående att reducera de fossila utsläppen.

Där detta är möjligt är framstegen goda. Detta sker genom en mer effektiv användning av den fossila energin, nya former av kärnkraft där man är på god väg att utnyttja kärnavfall samt genom snabbt ökande användning av förnybar energi, främst solenergi.

Problemet är att flera länder på jorden lider av energibrist och behovet av el är mycket stort främst i utvecklingsländerna.

De svenska nettoutsläppen av koldioxid globalt sett är försumbara och sannolikt ackumulerar vi nu mer kol i den svenska skogen än vad vi släpper ut.

I stället för att Sverige skall försöka bli en ännu bättre energianvändare än vi redan är, är det betydligt förnuftigare att Sverige i stället prioriterar effektiva metoder för energianvändning i andra delar av världen och samtidigt bidrar till att på detta sätt bekämpa fattigdomen och skapa ett bättre liv för människorna.

Exempel på svenska energisystem som kan exporteras och samtidigt bidra till att minska de globala utsläppen är lokal energiproduktion från avfall som i de kommunala värmecentralerna, värmepumpanläggningar samt byggnadsteknik med bättre energihushållning där svenska företag är världsledande.

Härtill kommer systemlösningar för effektivare användning av solenergi där också svenska företag håller sig framme.

Jag delar Johan Rockströms uppfattning på SVT Opinion att klimatfrågan måste åtgärdas men anser till skillnad från Rockström att detta också måste genomföras på ett ekonomiskt hållbart sätt.

Det inte finns någon anledning att forcera arbetet genom att skapa en undergångsatmosfär då detta inte är fallet. Det är mer förnuftigt att genomföra energiinvesteringar långsiktigt och inte göra det till en tävling i utsläppsreducering.

Jag delar inte Rockströms uppfattning att Sverige nödvändigtvis skall genomdriva ytterligare energibesparingar utöver de redan pågående utan i stället främst prioritera export av svensk teknologi till andra länder vilka ännu inte genomfört den effektiva energianvändning som Sverige faktiskt redan gjort.

Detta kommer att få vida större klimateffekt och dessutom vara landet till nytta genom export av svenska energisystem.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.