Tull-Kusts förbundsordförande Johan Lindgren tycker inte att Tullverkets kompetens utnyttjats fullt ut i det brottsförebyggande arbetet. Foto: TT/Björn Roos
Debattinlägg

Facket: ”Varje krona som satsas på Tullverket sparar fler kronor i andra led”

”Under flera års tid har regeringar dragit ner på anslagen till Tullverket och sett Tullverkets personal minska utan att göra något åt problemet. Resultatet vi sett är flera tullplatser som står tomma under kortare perioder och detta känner naturligtvis kriminella grupperingar till”, skriver debattören.

Om debattören

Johan Lindgren
Förbundsordförande Tull-Kust

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Symbiosen mellan det grövre och ökade våldet, tillgången till vapen och smugglingen av bland annat narkotika och alkohol måste brytas.

Varje år smugglas mängder av narkotika in till landet och inte sällan har illegal handel med droger en nära koppling till gänguppgörelser och hämndaktioner av olika slag.

Handeln med narkotika utgör en central del av den organiserade brottsligheten i Sverige och problembilden skiljer sig i flera avseenden från andra negativa samhällsutmaningar genom dess breda omfång. Inte minst utifrån de negativa konsekvenserna det genererar för samhället och för missbrukarnas egna liv och hälsa.

Vinsterna från droghandeln utgör en viktig inkomstkälla för den organiserade brottsligheten. De används för investeringar och finansiering av kriminella upplägg inom narkotikahandeln men även inom andra brottsområden. 

Tullverket har en viktig roll i det brottsförebyggande arbetet och kan vara med och lösa många problem som vi i Sverige står inför, och samtidigt bidra till en ökad säkerhet i samhället. För detta krävs dock att myndigheten har tillräckliga resurser för att kunna utföra sitt uppdrag på ett rättssäkert sätt som inte äventyrar medborgarnas eller personalens säkerhet.

Samhällsekonomiskt lönar sig anslagsförstärkningar till Tullverket. Varje krona som satsas på Tullverket sparar fler kronor i andra led; hos polisen, sjukvården och de sociala myndigheterna.

Under flera års tid har regeringar dragit ner på anslagen till Tullverket och sett Tullverkets personal minska utan att göra något åt problemet. Resultatet vi sett är flera tullplatser som står tomma under kortare perioder och detta känner naturligtvis kriminella grupperingar till.

Tullverkets kompetens har inte utnyttjats fullt ut i det brottsförebyggande arbetet, och det har bidragit till merarbete för redan hårt ansträngda resurser hos bland annat polisen. 

Trots den mångåriga underfinansieringen och underbemanningen redovisar Tullverket varje år stora beslag av narkotika.

2016 hade Tullen ett framgångsrikt år i bekämpningen av narkotika, och även 2017 och 2018 gjordes stora beslag. 2019 kommer inte att skilja ut sig  – varje dag görs beslag av narkotika vid våra gränser.

Tull-Kust har under de senaste åren intensivt tydliggjort konsekvenserna av underbemanningen i Tullverket och framfört kravet på att antalet tullare måste öka med 500 för att ha möjlighet att finnas på fler platser och under fler av dygnets timmar än idag.

Jag kan konstatera att det nu råder en politisk enighet om att förstärka Tullverket. Det är positivt men resursförstärkningarna måste inte bara kvarstå utan också följas upp av ytterligare ökningar för att möjliggöra och säkerställa en fortsatt återuppbyggnad av tullverksamheten. 

Med fler tullare i tjänst kan fler och större beslag göras vilket underlättar arbetet för bland annat polis och socialtjänst. 

Det är anslagen som slutligen avgör hur stor närvaro Tullverket kan ha runt om i Sverige. En sammanhållen strategi och anslagsförstärkning som möjliggör 500 fler tullare i hela landet är rätt väg för att Tullen effektivt ska kunna bidra till ökad säkerhet i samhället.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.